eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mysłowice › Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w MysłowicachOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Mysłowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255393

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców 1

1.5.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.osyra@um.myslowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.myslowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b0ac2ed-6fc0-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465286

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025689/25/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://myslowice.logintrade.net/zapytania_email,109703,166512b28278585b933c32dbfb4814dd.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://myslowice.logintrade.net/zapytania_email,109703,166512b28278585b933c32dbfb4814dd.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod
adresem: https://myslowice.logintrade.net/ oraz poczty elektronicznej wskazany w rozdziale I sekcja 1.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 17.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice; może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Mysłowice z siedzibą przy ul. powstańców 1;
2) inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Mysłowice jest Pan Marcin Patałąg, email: m.patalag@um.myslowice.pl; tel. (32) 371-12-45;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach” (znak sprawy: ZP.271.1.35.2022.AO), odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych;c.d. w kolejnej sekcji

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17.2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
17.3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
17.4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.35.2022.AO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy drogi wraz z odwodnieniem
w ulicy Plebiscytowej od ul. Orła Białego do ul. Piastów Śląskich w Mysłowicach wraz z uzyskaniem i doręczeniem Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę dla całości opracowania, w tym również uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy albo o lokalizacji celu publicznego lub innych wymaganych decyzji np. pozwolenia wodno-prawnego, w przypadku gdy będzie to wymagane do opracowania projektu (lub przyjęcie zgłoszenia robót- o ile tak stanowią przepisy prawa budowlanego), zwanego dalej „Dokumentacją”, przewidującego m.in.: wymianę konstrukcji drogi, budowę chodników, drogi dla rowerów, ciągu pieszo-rowerowego, budowę urządzeń odwodnienia drogi – sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, budowę kanału technologicznego na całym odcinku przewidzianym do przebudowy jeżeli zajdzie taka potrzeba, przebudowę sieci energetycznych i ewentualną modernizację oświetlenia drogi, ewentualną przebudowę sieci gazowej po konsultacji z gestorem sieci, ewentualną przebudowę sieci wodociągowej po konsultacji z gestorem sieci, ewentualną przebudowę sieci teletechnicznej po konsultacji z gestorami sieci, dostosowanie organizacji ruchu do parametrów nowo wybudowanej drogi, wycinkę i nasadzenia zastępcze w przypadku konieczności. Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla wszystkich branż występujących w dokumentacji. Opracowanie STWiORB dla wszystkich branż występujących w dokumentacji. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonywanych na podstawie Dokumentacji, zwanego dalej „nadzorem autorskim” – w ramach zadania „Nadzory autorskie / inwestycyjne do zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście Mysłowice”. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej i dokumentacji wytworzonej w ramach pełnionego nadzoru autorskiego na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych
ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę we wszystkich kryteriach oceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowe
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca,
wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż w wysokości: 50 000 ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych);
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca
skieruje do realizacji zamówienia:
a) jedną osobę uprawnioną do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, ze zm.) i Rozporządzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów;
b) jedną osobę uprawnioną do projektowania w specjalności w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2351, ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
c) jedną osobę uprawnioną do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00444837/01 z dnia 2022-11-17
2022-11-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 maja 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019
r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów;
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wymienionych w punktach a) – c)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.2. Wykonawca dołącza do
oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w
Rozdziale III, ust. 1 oraz ust. 2 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe,
wskazane w Rozdziale IV, ust. 2 pkt 2.1 SWZ. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia,
następujących podmiotowych środków dowodowych:
2.1.1. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; Jeżeli z uzasadnionej
przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego powyżej przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego.
Wykonawca składa inny podmiotowy środek dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
2.1.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób
stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1.4.1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania,
1.4.2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie
osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w Rozdziale IV, ust. 1 ppkt. 1.4.1. SWZ,
1.4.3. zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale I, ust. 5, pkt 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku polegania na zasobach
podmiotu udostepniającego zasób Wykonawcy,
1.4.4. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale I, ust. 4, pkt 4.4. SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia
na formularzu ofertowym);
1.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV, ust. 1, pakt. 1.4.1.SWZ,
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
1.6. Zapisy Rozdziału IV, ust. 1 ppkt. 1.4.2. SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.7. Zapisy Rozdziału IV, ust. 1 ppkt 1.4.1.i pakt 1.4.2., pkt 1.5. SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego
podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w
kwocie: 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą określony w rozdziale X SWZ.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Mysłowice, ING
Bank Śląski, Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna
wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego oraz zawiera dane umożliwiające
identyfikację postępowania oraz części do którego zostało wniesione. Zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia
przelewu.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w formie oryginału np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczenia,) w postaci
elektronicznej.
7. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. egwarancję
bankową lub ubezpieczeniową) na adres poczty elektronicznej: wadia@um.myslowice.pl, w wydzielonym
odrębnym pliku (np. .pdf) jako załącznik do wiadomości elektronicznej, w sposób umożliwiający Zamawiającemu dopełnienie
obowiązku określonego w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający sugeruje, aby w temacie wiadomości podać znak sprawy
oraz nazwę postępowania, do którego wadium jest wnoszone.
8. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności
określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych
w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SWZ. Musi być wykonalne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy
występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka
korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został
sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały
sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.4. W przypadku, o którym mowa w Rozdziale I ust. 4 pkt 4.2 i 4.3 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy. Zmiany umowy będą dopuszczalne w granicach wyznaczonych przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych, w tym art. 455 tej ustawy. Szczegółowe informacje na temat zmian umowy zostały opisane w
projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych dostępnej pod adresem https://myslowice.logintrade.net/zapytania_email,108047,6034948ded48a3e315f7b903347169ce.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy od dnia podpisania umowy
- opracowanie dokumentacji projektowej w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy;
- sprawowanie nadzoru autorskiego począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia, jednak nie
dłużej niż 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.