eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554287

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Basztowa 22

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-156

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umwm.malopolska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Zamawiającego w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86316725-6978-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464852

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036545/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Usługi pocztowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Podane w sekcji IX – pozostałe informacje (z uwagi na ograniczoną liczbę znaków)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej – adres e-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Kontakt za pośrednictwem systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać „Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego”).
Elektroniczna skrzynka podawcza: /947ts6aydy/SkrytkaESP
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzule informacyjne z art. 13 i 14 RODO ujęte są w załącznikach nr 1A i nr 1B do swz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DG-V.272.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 748783,47 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) 1 część – Usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2022.896 t.j.) świadczone przez operatora pocztowego na rzecz Zamawiającego, wykonywane w obrocie krajowym i zagranicznym, polegające na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu do adresata przesyłek Zamawiającego, a w przypadku ich niedoręczenia - zwracaniu przesyłek do Zamawiającego wraz z usługą Poczta Firmowa polegającą na odbiorze przesyłek z siedziby Zamawiającego w celu przewiezienia ich do punktu wyznaczonego do nadawania przesyłek Zamawiającego. Usługi te dotyczą przesyłek listowych rejestrowanych i nierejestrowanych oraz paczek pocztowych, które nie zawierają korespondencji, dla której istotny jest termin nadania z uwagi na konieczność zachowania terminu, w szczególności w rozumieniu art. 57 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j.)

4.2.5.) Wartość części: 663415,91 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert w kryterium „Cena wykonania zamówienia” zostanie dokonana według wzoru:
Cena=█(Najniższa cena wykonania zamówienia @spośród ofert niepodlegających odrzuceniu)/(Cena wykonania zamówienia oferty ocenianej) x 60 pkt

Ocena ofert w kryterium „Godzina odbioru przesyłek w ramach Poczty Firmowej” zostanie dokonana według następujących zasad:
Jeśli wykonawca zaoferuje, że godzina odbioru przesyłek w ramach Poczty Firmowej będzie nie wcześniejsza niż:
godzina 14:00* – oferta otrzyma 0 pkt,
godzina 14:30* – oferta otrzyma 10 pkt,
godzina 15:00* – oferta otrzyma 15 pkt,
godzina 15:30* – oferta otrzyma 20 pkt,
*ale nie późniejsza niż godzina 16:00.

Jeżeli w ofercie nie zostanie podana godzina odbioru przesyłek, to Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie je odbierał z siedziby Zamawiającego nie wcześniej niż o godz. 14:00 i nie później niż o 16:00 i oferta otrzyma w tym kryterium oceny ofert 0 pkt.
Jeżeli w ofercie zostanie podana godzina odbioru przesyłek wcześniejsza niż godz. 14:00 lub późniejsza niż godz. 16:00 to oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Ocena ofert w kryterium „Zatrudnianie osób niepełnosprawnych/bezrobotnych/50+” zostanie dokonana według następujących zasad:
Jeśli wykonawca zaoferuje do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podczas realizacji zamówienia (oprócz kadry, która jest zatrudniona aktualnie) osobę niepełnosprawną/bezrobotną/50+ to za każdą osobę posiadającą dowolny status z trzech wskazanych powyżej, zadeklarowaną do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podczas realizacji zamówienia oferta otrzyma 5 pkt. Maksymalnie w tym kryterium oceny oferta może otrzymać 20 punktów.
Za nie zadeklarowanie zatrudnienia osób bezrobotnych/niepełnosprawnych/50+ oferta w tym kryterium oceny ofert otrzyma 0 pkt.
Oferta otrzyma punkty w tym kryterium oceny ofert jeśli wykonawca zadeklaruje zatrudnienie na umowę o pracę podczas realizacji zamówienia osób (oprócz kadry, którą zatrudnia aktualnie), z następujących grup:
a) bezrobotni – zatrudnienie w jednej z poniższych form:
 na podstawie skierowania właściwego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 w ramach zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (np. zatrudnienie wspierane lub Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego lub odpowiadające mu programy lub formy zatrudnienia określone w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego);
b) niepełnosprawni – posiadający status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego;
c) 50+ – osoby, które na dzień składania ofert osiągnęły wiek minimum 50 lat

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Godzina odbioru przesyłek w ramach Poczty Firmowej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych/bezrobotnych/50+

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2 część – Usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2022.896 t.j.) świadczone przez operatora pocztowego na rzecz Zamawiającego, wykonywane w obrocie krajowym, polegające na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu do adresata przesyłek Zamawiającego, a w przypadku ich niedoręczenia - zwracaniu przesyłek do Zamawiającego wraz z usługą Poczta Firmowa polegającą na odbiorze przesyłek z siedziby Zamawiającego w celu przewiezienia ich do punktu wyznaczonego do nadawania przesyłek Zamawiającego Usługi te dotyczą przesyłek listowych rejestrowanych oraz paczek pocztowych, zawierających korespondencję, dla której istotny jest termin nadania z uwagi na konieczność zachowania terminu, w szczególności w rozumieniu art. 57 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j.).

4.2.5.) Wartość części: 85367,56 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert w kryterium „Cena wykonania zamówienia” zostanie dokonana według wzoru:
Cena=█(Najniższa cena wykonania zamówienia @spośród ofert niepodlegających odrzuceniu)/(Cena wykonania zamówienia oferty ocenianej) x 60 pkt

Ocena ofert w kryterium „Godzina odbioru przesyłek w ramach Poczty Firmowej” zostanie dokonana według następujących zasad:
Jeśli wykonawca zaoferuje, że godzina odbioru przesyłek w ramach Poczty Firmowej będzie nie wcześniejsza niż:
godzina 14:00* – oferta otrzyma 0 pkt,
godzina 14:30* – oferta otrzyma 10 pkt,
godzina 15:00* – oferta otrzyma 15 pkt,
godzina 15:30* – oferta otrzyma 20 pkt,
*ale nie późniejsza niż godzina 16:00.

Jeżeli w ofercie nie zostanie podana godzina odbioru przesyłek, to Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie je odbierał z siedziby Zamawiającego nie wcześniej niż o godz. 14:00 i nie później niż o 16:00 i oferta otrzyma w tym kryterium oceny ofert 0 pkt.
Jeżeli w ofercie zostanie podana godzina odbioru przesyłek wcześniejsza niż godz. 14:00 lub późniejsza niż godz. 16:00 to oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Ocena ofert w kryterium „Zatrudnianie osób niepełnosprawnych/bezrobotnych/50+” zostanie dokonana według następujących zasad:
Jeśli wykonawca zaoferuje do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podczas realizacji zamówienia (oprócz kadry, która jest zatrudniona aktualnie) osobę niepełnosprawną/bezrobotną/50+ to za każdą osobę posiadającą dowolny status z trzech wskazanych powyżej, zadeklarowaną do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podczas realizacji zamówienia oferta otrzyma 5 pkt. Maksymalnie w tym kryterium oceny oferta może otrzymać 20 punktów.
Za nie zadeklarowanie zatrudnienia osób bezrobotnych/niepełnosprawnych/50+ oferta w tym kryterium oceny ofert otrzyma 0 pkt.
Oferta otrzyma punkty w tym kryterium oceny ofert jeśli wykonawca zadeklaruje zatrudnienie na umowę o pracę podczas realizacji zamówienia osób (oprócz kadry, którą zatrudnia aktualnie), z następujących grup:
a) bezrobotni – zatrudnienie w jednej z poniższych form:
 na podstawie skierowania właściwego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określony w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 w ramach zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (np. zatrudnienie wspierane lub Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego lub odpowiadające mu programy lub formy zatrudnienia określone w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego);
b) niepełnosprawni – posiadający status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego;
c) 50+ – osoby, które na dzień składania ofert osiągnęły wiek minimum 50 lat

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Godzina odbioru przesyłek w ramach Poczty Firmowej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych/bezrobotnych/50+

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że jest podmiotem uprawnionym do wykonywania usług pocztowych, wpisanym do rejestru operatorów pocztowych zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe;
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że należycie wykonał (lub wykonuje – w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe:
− o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto – dla części 1 zamówienia;
− o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto – dla części 2 zamówienia.
Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.

Przez usługę Zamawiający rozumie jedną umowę/ zlecenie/ zamówienie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do swz.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w pkt. 6 ust. 4 swz.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3A do swz.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający zaleca złożenie zobowiązania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do swz.
7. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 7, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
9. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 7, Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
10. Zapis ust. 9 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Zapis ust. 7 – 9 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
12. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1192 z późniejszymi zmianami/), z zastrzeżeniem innych zasad opisanych w niniejszej swz lub wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający żąda wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe),
2) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz usług wykonanych stanowi załącznik nr 4 do swz.
 Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.
 Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług wykonanych, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy – wzór umowy zawarte są dla części 1 w załączniku nr 1C do swz, a dla części 2 w załączniku nr 1D do swz.
2. Zamawiający może dokonać zmian umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy i ponadto dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym dla części 1 w załącznik nr 1C do swz, a dla części 2 w załącznik nr 1D do swz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej:
1 część:
− Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Budżetu Państwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania (PT PROW).
− Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (PO PT),
− Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 (PT RPO WM),
− finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (oznaczenie nadawcy: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, dodatkowo oznaczone na przesyłce: „ZZ”)
− Pomoc Techniczna Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027 (PT FEM)
2 Część :
− Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 (PT RPO WM),
− Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Budżetu Państwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania (PT PROW).
− Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).
− finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (oznaczenie nadawcy: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, dodatkowo oznaczone na przesyłce: „ZZ”).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.