eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Knurów › Zakup, dostawa i montaż nagłośnienia w ramach projektu "Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie - Centrum Kultury Hard Club".Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup, dostawa i montaż nagłośnienia w ramach projektu "Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie - Centrum Kultury Hard Club".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "CENTRUM KULTURY" W KNUROWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Mariusz Kowalczyk - dyrektor

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276905572

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 26

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 330-36-80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@centrum-kultury.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://centrum-kultury.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Kultura i sztuka

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup, dostawa i montaż nagłośnienia w ramach projektu "Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie - Centrum Kultury Hard Club".

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dfefd185-6e78-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464579

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039240/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup, dostawa i montaż nagłośnienia w ramach projektu "Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie - Centrum Kultury Hard Club"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
b) ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
c) poczty elektronicznej.
Adres strony internetowej - https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1) w niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywania informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego również na miniPortalu. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z BZP lub ID postępowania lub numerem referencyjnym postępowania wskazanym poniżej w Sekcji IV pkt 4.1.2),
2) Wykonawca może również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@centrum-
kultury.pl,
3) dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w punkcie powyżej adres email.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
5. zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (zwane dalej rozporządzeniem) określa się niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające
korzystanie z poczty elektronicznej Zamawiającego:
1) dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości nie mniejszej niż 10 MB/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o parametrach wymaganych przez zainstalowany system operacyjny (np. MS Windows 7, Mac Os x
10,4, Linux lub ich nowsze wersje),
3) zainstalowane oprogramowanie umożliwiające wysyłanie wiadomości e-mail,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf,
5) dopuszczalny łączny rozmiar przesyłanych plików w jednej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 30 MB, załącznik, którego łączny rozmiar będzie większy niż 30 MB należy przesłać w kilku odrębnych wiadomościach email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1) Administratorem danych jest Centrum Kultury w Knurowie, z siedzibą przy ul. Niepodległości 26, 44-190 Knurów, tel.: (32) 330-36-80, e-mail: sekretariat@centrum-kultury.pl, strona internetowa: www.centrum-kultury.pl, BIP: www.knurow.bip.info.pl.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – Panią
Joanną Peplińską na adres e-mail: ksiegowa.m@centrum-kultury.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
a) osobiście do Centrum Kultury, 44-190 Knurów, ul. Niepodległości 26,
b) pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kultury, 44-190 Knurów, ul. Niepodległości 26,
c) z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
3) Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;
b) przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) – przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej - Ustawa z dnia 11
września 2019r. Prawo zamówień publicznych;
c) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b);
d) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) –
zapewnienie kontaktu z osobami wskazanymi przez Wykonawcę do przeprowadzenia postępowania / realizacji umowy.
4) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku niepodania swoich danych, nie będzie
możliwości:
a) wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne. Może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa;
b) zawarcia lub wykonania umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CK/ZP/10/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż nagłośnienia w ramach projektu "Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie - Centrum Kultury Hard Club", przeznaczonego do obsługi szerokiego spektrum imprez, od słownych po koncerty muzyki elektronicznej.
2. Zamówienie obejmuje dostarczenie sprzętu nagłośnienia do miejsca dostawy wyznaczonego przez Zamawiającego, tj. do budynku przy ul. Wincentego Witosa 6 w Knurowie, 44-196 Knurów, jego wniesienie, rozmieszczenie, instalację oraz uruchomienie.
3. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z instalacją następującego sprzętu:
1) zespół głośnikowy – Typ 1 – 2 sztuki;
2) zespół głośnikowy – Typ 2 – 2 sztuki;
3) wzmacniacze systemowe - ilość kanałów: 4;
4) konsoleta foniczna – 1 sztuka;
5) zestaw przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych – 1 sztuka;
6) zestaw mikrofonu bezprzewodowego – 2 komplety;
7) sumator sygnału antenowego nadajników monitorów osobistych - 1 sztuka;
8) antena nadawcza systemu monitorów bezprzewodowych, osobistych - 1 sztuka;
9) bezprzewodowy tor monitora osobistego - 4 komplety, w tym:
a) nadajnik;
b) odbiornik;
c) słuchawki douszne;
10) monitor odsłuchowy, podłogowy (Wedge) - 4 sztuki;
11) mikrofon wokalny – 4 sztuki:
12) mikrofon instrumentalny – Typ 1 – 4 sztuki;
13) mikrofon instrumentalny – Typ 2 – 1 sztuka;
14) mikrofon instrumentalny – Typ 3 – 2 sztuki;
15) mikrofon instrumentalny – Typ 4 – 4 sztuki;
16) mikrofon instrumentalny – Typ 5 – 2 sztuki;
17) mikrofon ambientowy – 1 sztuka;
18) statyw do mikrofonu – Typ 1 – 6 sztuk;
19) statyw do mikrofonu – Typ 2 – 6 sztuk;
4. ZABUDOWA URZĄDZEŃ (wzmacniacze mocy, cyfrowe przyłącze sceniczne, odbiornik mikrofonów bezprzewodowych). Zabudowę wzmacniaczy systemowych oraz cyfrowego przyłącza scenicznego należy wykonać w zamykanej systemem motylkowym skrzyni typu flightcase osadzonej na blokowanych kołach, wzmocnionej aluminiowymi profilami, z uchwytami do przenoszenia po dwóch bokach. Zabudowę odbiorników mikrofonów bezprzewodowych należy wykonać w zamykanej systemem motylkowym skrzyni typu flightcase, wzmocnionej aluminiowymi profilami, z uchwytami do przenoszenia po dwóch bokach. Skrzynię należy wyposażyć w wysuwaną szufladę 3HU na nadajniki doręczne oraz drobne akcesoria do pracy scenicznej. Skrzynie należy systemowo przewidzieć do stabilnego piętrowania.
5. MONTAŻ URZĄDZEŃ:
1) Montaż urządzeń głośnikowych Typ-1. Urządzenia głośnikowe Typ-1 należy podwiesić z zastosowaniem fabrycznych elementów montażowych do belki żelbetowej w linii przed progiem sceny; wysokość podwieszenia musi być ściśle skorelowana z dyspersja pionową urządzenia dla uzyskania pokrycia obszaru widowni.
2) Montaż urządzeń głośnikowych Typ-2. Urządzenia głośnikowe Typ-2 należy zainstalować w przygotowanych, wymurowanych z podwójnej grubości niszach z bloczków silikatowych; wymiary nisz należy dobrać do wielkości urządzeń. Zabudowa musi być wykonana po obu stronach żelbetowego filaru, podpierającego płytę sceny.
6. Zamawiający w ramach zamówienia wymaga dostawy fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego, sprawnego, wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz oryginalnie zapakowanego sprzętu.
7. Dostarczone urządzenia mają być przedstawione przez Wykonawcę do odbioru w sposób pozwalający na dokonanie ich oceny na zgodność z umową. Stwierdzenie w protokole odbioru niezgodności produktu z wymaganiami określonymi w umowie zobowiązuje Wykonawcę do wymiany produktu na nowy, wolny od wad oraz zgodny z wymaganiami określonymi w umowie. Zamawiający ostatecznie odbierze przedmiot umowy po stwierdzeniu prawidłowości dokonanej wymiany. Wymiana produktu na nowy nastąpi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 wzoru umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą danego sprzętu do momentu podpisania protokołu jego odbioru przez Zamawiającego.
8. Koszty transportu zamawianych produktów, ich wniesienia, rozmieszczenia i montażu ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi również wszelkie inne koszty które mogą wystąpić w związku z realizacją zamówienia, konieczne do jego kompletnego zakończenia.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady i szkody zamawianego sprzętu, powstałe w czasie transportu do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Zamawiającego.
10. Przedmiot zamówienia i zakres świadczenia usług został szczegółowo określony we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.
11. Wszelkie parametry, w tym parametry techniczno - eksploatacyjne oraz użytkowe oferowanego przez Wykonawcę sprzętu muszą spełniać wymogi wskazane w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla niniejszego zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32342000-2 - Urządzenia głośnikowe

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

32342410-9 - Sprzęt dźwiękowy

32343000-9 - Wzmacniacze

32342420-2 - Studyjne konsole mikserskie

32342200-4 - Słuchawki douszne

32344200-8 - Odbiorniki radiowe

31711120-0 - Przetworniki

31710000-6 - Sprzęt elektroniczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Charakterystyka kierunkowa zespołów głośnikowych szerokopasmowych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 PZP oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1) i pkt 4) PZP, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP, oraz Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże się:
a) doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej dwóch dostaw polegających na dostawie wraz z instalacją sprzętu nagłaśniającego na kwotę co najmniej 100.000,00 zł brutto.
Warunek, o którym mowa wyżej zostanie spełniony jeżeli jeden podmiot wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej dwóch dostaw wraz z instalacją opisanych powyżej.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej w ust. 1 i 2 zostaną spełnione jeżeli:
1) żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania,
2) Wykonawcy łącznie spełnią warunki udziału w postępowaniu, za wyjątkiem wskazanych w Rozdz. 4 ust. 2 pkt 4) lit. a) SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia znajduje się w Zał. nr 6 do SWZ.
Oświadczenie powyższe nie będzie wymagane w przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji;
e) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa wyżej w lit. b), lit. c) i lit. d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
e.1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
e.2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
f) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w lit. e), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Zakres wykazu musi potwierdzać spełnianie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 4) lit. a) SWZ w zakresie doświadczenia. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz wraz z dowodami składa ten z Wykonawców, który wykazuje spełnianie warunku, z zastrzeżeniem Rozdz. 4 ust. 2 pkt 4) lit. a) SWZ.
b) Jeżeli dokumenty, o których mowa powyżej w lit. a) będą wskazywały wartości w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP). W przypadku, gdy w dokumentach, o których mowa wyżej w lit. a) wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, wartości te zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP nie będzie opublikowana tabela kursów walut NBP, przyjęty zostanie do przeliczenia na PLN kurs z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie wymaga się złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
a) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, dotyczące Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Podmiotu udostępniającego zasoby, Podwykonawcy.
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1b do SWZ.
d) Wykonawca, w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby (jeżeli jest już znany), przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP,
także oświadczenie Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego Podwykonawcy z postępowania. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 1c do SWZ.
e) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia zobowiązanie
podmiotów udostępniających zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, o których mowa w Rozdz. 4 ust. 9 SWZ,
zawierające w szczególności informacje wymienione w Rozdz. 4 ust. 10 SWZ, z zastrzeżeniem Rozdz. 4 ust. 12 SWZ. Wzór
zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Składanie dokumentów na wezwanie:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118
PZP, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. b)
do d) SWZ.
b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia wskazanych w ofercie podwykonawcom, nie
będących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art 118 PZP, zobowiązany jest przedstawić w
odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit. b) do d) SWZ.
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w Rozdz. 5 ust. 2 pkt 1) lit.
a) do d) SWZ składa każdy z tych Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2) Do oferty Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć:
a) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
b) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1a do SWZ.
c) Wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w Rozdz. 4 ust. 7 SWZ, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
d) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:
1) wystąpienia dodatkowych dostaw wraz z ich rozmieszczeniem spełniających wymagania określone w art. 455 ust. 2 ustawy PZP,
2) zmiany terminu określonego w § 2 ust. 1 wzoru umowy w przypadku:
a) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych dostaw wraz z ich rozmieszczeniem, o których mowa w pkt 1) niniejszego ustępu,
b) działania siły wyższej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 10 wzoru umowy,
c) zawieszenia przez Zamawiającego realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
d) przedłużenia się terminu zakończenia prac budowlanych związanych z przebudową budynku przy ul. Wincentego Witosa 6 w Knurowie, wskazanego jako miejsce docelowej dostawy i rozmieszczenia sprzętu nagłaśniającego,
e) nieudostępnienia przez Zamawiającego miejsca docelowej dostawy i rozmieszczenia sprzętu nagłaśniającego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
f) opóźnienia dostaw urządzeń wchodzących w skład kompletu nagłośnienia, stanowiącego przedmiot zamówienia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 dopuszczalne są pod następującymi warunkami:
1) Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do pisemnego wykazania zasadności wprowadzenia zmian;
2) druga Strona nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zmianę Umowy, nawet jeśli wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 2;
3) zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, posługując się identyfikatorem postępowania uwidocznionym na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) Mariusz Kowalczyk - Dyrektor Centrum Kultury, tel. 32 332 63 74 lub 697 915 835,
e-mail: sekretariat@centrum-kultury.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.