eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Obrowo › "Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy Obrowo"Ogłoszenie z dnia 2023-10-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy Obrowo”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OBROWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Lipowa 27

1.5.2.) Miejscowość: Obrowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-126

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 678 60 22 wew. 163

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@obrowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: obrowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/819712

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy Obrowo”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4f04887-56d1-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00464521

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062802/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników na terenie Gminy Obrowo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00408002

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIiFZ.271.14.2023.KRDG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 921750,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część I – Rejon nr I:
a) Przedmiotem zamówienia w części I jest zwalczanie skutków zimy zgodnie z ust 1-14 niniejszego rozdziału dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka, Głogowo, Szembekowo.
b) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania minimum:
- ciągnik z napędem 4x4 o mocy min. 80 KM z pługiem przednim o szerokości min. 2,60 m lub inny sprzęt równoważny – min. 2 szt.
- sprzęt do posypywania – min. 2 szt.
- sprzęt do załadunku – min. 1 szt.
c) Szacunkowy zakres świadczonej usługi w sezonie zimowym 2023/2024:
- posypywanie - 200 godzin
- odśnieżanie – 40 godzin

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 147000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Cześć II – Rejon nr 2:
a) Przedmiotem zamówienia w części II jest zwalczanie skutków zimy zgodnie z ust 1-14 niniejszego rozdziału dróg gminnych w miejscowościach Dobrzejewice, Łążyn, Łążynek, Kuźniki.
b) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania minimum:
- ciągnik z napędem 4x4 o mocy min. 80 KM z pługiem przednim o szerokości min. 2,60 m lub inny sprzęt równoważny – min. 2 szt.
- sprzęt do posypywania – min. 2szt.
- sprzęt do załadunku – min. 1 szt.
d) Szacunkowy zakres świadczonej usługi w sezonie zimowym 2023/2024:
- posypywanie - 200 godzin
- odśnieżanie – 40 godzin

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 147000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć III – Rejon nr 3:
a) Przedmiotem zamówienia w części III jest zwalczanie skutków zimy zgodnie z ust 1-14 niniejszego rozdziału dróg gminnych w miejscowościach Zawały, Kawęczyn, Sąsieczno, Obrowo.
b) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania minimum:
- ciągnik z napędem 4x4 o mocy min. 80 KM z pługiem przednim o szerokości min. 2,60 m lub inny sprzęt równoważny – min. 2 szt.
- sprzęt do posypywania – min. 2szt.
- sprzęt do załadunku – min. 1 szt.
c) Szacunkowy zakres świadczonej usługi w sezonie zimowym 2023/2024:
- posypywanie - 200 godzin
- odśnieżanie – 40 godzin

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 147000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć IV – Rejon nr 4:
a) Przedmiotem zamówienia w części IV jest zwalczanie skutków zimy zgodnie z ust 1-14 niniejszego rozdziału dróg gminnych w miejscowościach Zębowo, Zębówiec, Kazimierzewo, Skrzypkowo.
b) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania minimum:
- ciągnik z napędem 4x4 o mocy min. 80 KM z pługiem przednim o szerokości min. 2,60 m lub inny sprzęt równoważny – min. 2 szt.
- sprzęt do posypywania – min. 2szt.
- sprzęt do załadunku – min. 1 szt.
c) Szacunkowy zakres świadczonej usługi w sezonie zimowym 2023/2024:
- posypywanie - 200 godzin
- odśnieżanie – 40 godzin

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 147000,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć V – Rejon nr 5:
a) Przedmiotem zamówienia w części V jest zwalczanie skutków zimy zgodnie z ust 1-14 niniejszego rozdziału dróg gminnych w miejscowościach Osiek nad Wisłą, Stajenczynki, Dzikowo, Silno, Obory, Smogorzewiec.
b) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania minimum:
- ciągnik z napędem 4x4 o mocy min. 80 KM z pługiem przednim o szerokości min. 2,60 m lub inny sprzęt równoważny – min. 3 szt.
- sprzęt do posypywania – min. 3 szt.
- sprzęt do załadunku – min. 1 szt.
c) Szacunkowy zakres świadczonej usługi w sezonie zimowym 2023/2024:
- posypywanie –250 godzin
- odśnieżanie – 60 godzin

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 186750,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć VI – Rejon nr 6:
a) Przedmiotem zamówienia w części VI jest zwalczanie skutków zimy zgodnie z ust 1-14 niniejszego rozdziału chodników i ścieżek rowerowych:
CHODNIKI:
- przy drodze krajowej nr 10 – wzdłuż miejscowości -Zębówiec – Obrowo – Kawęczyn - Zawały- Dobrzejewice - Głogowo – Brzozówka. - - przy drodze wojewódzkiej nr 258 – wzdłuż miejscowości: Obrowo oraz Osiek nad Wisłą.
- przy drogach powiatowych w miejscowości Łążyn oraz Brzozówka ( ulica Owocowa).
- przy drogach gminnych: ul. Aleja Lipowa w Obrowie, centrum miejscowości Dobrzejewice, ulica Lipowa w Szembekowie, ulice: Leśna, Szkolna, Kalinowa w Brzozówce.
Ścieżki rowerowe wzdłuż miejscowości Obrowo – Sąsieczno - Silno.
a) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania minimum:
-Sprzętu do mechanicznego odśnieżania chodników i ścieżek rowerowych, o masie nie powodującej uszkodzenia nawierzchni – min. 2 szt.,
-sprzęt do posypywania – min. 2 szt.,
c) Szacunkowy zakres świadczonej usługi w sezonie zimowym 2023/2024:
-posypywanie - 200 godzin
- odśnieżanie – 40 godzin

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 147000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający poinformował
Wykonawcę, o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części 1 pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy Obrowo”.
Jednocześnie koszt najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu, jaka została złożona w tej części postępowania przekroczył kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ww. zamówienie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 98280,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 98280,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający poinformował
Wykonawcę, o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części 1 pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy Obrowo”.
Jednocześnie koszt najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu, jaka została złożona w tej części postępowania przekroczył kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ww. zamówienie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 98280,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 98280,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający poinformował
Wykonawców, o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części 3 pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy Obrowo”.
Jednocześnie koszt najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu, przekroczył kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ww. zamówienie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 93795,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 97640,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający poinformował
Wykonawców, o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części 4 pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy Obrowo”.
Jednocześnie koszt najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu, przekroczył kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ww. zamówienie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 90879,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 94996,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający poinformował
Wykonawcę, o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części 5 pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy Obrowo”.
Jednocześnie koszt najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu, jaka została złożona w tej części postępowania przekroczył kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ww. zamówienie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 201420,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 201420,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający poinformował Wykonawców, o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części 6 pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników oraz ścieżek rowerowych na terenie Gminy Obrowo”.
Jednocześnie koszt najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu, przekroczył kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ww. zamówienie.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 75168,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 97640,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.