eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU ORTOPEDYCZNEGI I PRACOWNI DIAGNOSTYKI MIKROBILOGICZNEJOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU ORTOPEDYCZNEGI I PRACOWNI DIAGNOSTYKI MIKROBILOGICZNEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE

1.2.) Oddział zamawiającego: SPZOZ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310226

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Młyńska, 2

1.4.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: donata.lopaczyk@spzoz-krotoszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.krotoszyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464121

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00456346/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości minimum 5 000 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje w szczególności osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. , poz. 2351), w zakresie:
• kierowania budową oraz posiadającą uprawnienia budowlane konstrukcyjne bez ograniczeń oraz przynależącą do właściwego samorządu zawodowego min 1 osoba,
• kierowania robotami sanitarnymi, elektrycznymi, posiadających uprawnienia budowlane w branżach instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz przynależących do właściwego samorządu zawodowego min po 1 osobie z każdej branży

- wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 9 do SWZ

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/rozbudowie/remoncie obiektu szpitalnego lub użyteczności publicznej o wartości brutto 1 roboty min. 2 mln tys. zł, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących tych robót, określających , czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
– wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 8 do SWZ

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości minimum 5 000 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) dysponuje w szczególności osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. , poz. 2351), w zakresie:
• kierowania budową oraz posiadającą uprawnienia budowlane konstrukcyjne bez ograniczeń oraz przynależącą do właściwego samorządu zawodowego min 1 osoba,
• kierowania robotami sanitarnymi, elektrycznymi, posiadających uprawnienia budowlane w branżach instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz przynależących do właściwego samorządu zawodowego min po 1 osobie z każdej branży

- wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 9 do SWZ

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/rozbudowie/remoncie obiektu szpitalnego lub użyteczności publicznej o wartości brutto 1 roboty min. 2 mln zł, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących tych robót, określających , czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
– wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 8 do SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.