eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa stali i wyrobów przemysłu metalowegoOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa stali i wyrobów przemysłu metalowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 3 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA W KRAKOWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121390415

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Montelupich 3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-901

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 261137554

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 3rblog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://3rblog.wp.mil.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/3rblog

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa stali i wyrobów przemysłu metalowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77aca8f2-4aea-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463815

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070928/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.41 Dostawa stali i materiałów przemysłu metalowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00391909/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 149/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów stalowych (blachy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do SWZ oraz załączniku nr 5 do SWZ (załącznik nr 5 dotyczy pozycji w formularzu cenowym, w których w kolumnie nr 3 wskazano rysunek).

4.5.3.) Główny kod CPV: 14622000-7 - Stal

4.5.5.) Wartość części: 98190,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prętów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do SWZ oraz załączniku nr 5 do SWZ (załącznik nr 5 dotyczy pozycji w formularzu cenowym, w których w kolumnie nr 3 wskazano rysunek).

4.5.3.) Główny kod CPV: 14622000-7 - Stal

4.5.5.) Wartość części: 44973,60 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprężyn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do SWZ oraz załączniku nr 5 do SWZ (załącznik nr 5 dotyczy pozycji w formularzu cenowym, w których w kolumnie nr 3 wskazano rysunek).

4.5.3.) Główny kod CPV: 44550000-0 - Sprężyny

4.5.5.) Wartość części: 21980,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów złącznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do SWZ oraz załączniku nr 5 do SWZ (załącznik nr 5 dotyczy pozycji w formularzu cenowym, w których w kolumnie nr 3 wskazano rysunek).

4.5.3.) Główny kod CPV: 14622000-7 - Stal

4.5.5.) Wartość części: 4440,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 87115,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 148025,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 87115,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BART A&M s.c. Michał Wąsik

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: BART A&M s.c. Andrzej Niewiadomski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8842539790

7.3.4) Miejscowość: Świdnica

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15834451 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 38948,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 218720,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 38948,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BART A&M s.c. Michał Wąsik

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: BART A&M s.c. Andrzej Niewiadomski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8842539790

7.3.4) Miejscowość: Świdnica

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15834451 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26185,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 26185,72 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 26185,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BART A&M s.c. Michał Wąsik

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: BART A&M s.c. Andrzej Niewiadomski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8842539790

7.3.4) Miejscowość: Świdnica

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15834451 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6094,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 35612,93 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6094,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): BART A&M s.c. Michał Wąsik

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: BART A&M s.c. Andrzej Niewiadomski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8842539790

7.3.4) Miejscowość: Świdnica

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15834451 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. 20 dni od dnia zawarcia umowy, nie później niż do dnia 30.11.2022r.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia to jest Pan Michał Wąsik działający pod nazwą BART A&M s.c. Michał Wąsik oraz Pan Andrzej Niewiadomski działający pod nazwą BART A&M s.c. Andrzej Niewiadomski działający wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą BART A&M s.c. Michał Wasik, Andrzej Niewiadomski, ul. Armii Krajowej 17/B4, 58-100 Świdnica udzielili pełnomocnictwa do występowania w ich imieniu Pani Renacie Kołodziej. Pełnomocnictwo zostało złożone wraz z ofertą. Z uwagi na brak możliwości wpisania w formularzu ogłoszenia o wyniku postępowania zarówno danych ww. pełnomocnika i danych obydwu ww. przedsiębiorców, wpisano dane przedsiębiorców a w niniejszych informacjach dodatkowych zawarto uzasadnienie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.