eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi PR dla IDEAS NCBR sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi PR dla IDEAS NCBR sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: IDEAS NCBR SP. Z O.O.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 388065786

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: NOWOGRODZKA 47A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-695

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: izabela.heclik@ideas-ncbr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ideas-ncbr.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sztuczna inteligencja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi PR dla IDEAS NCBR sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e97281a-6f4a-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463550

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ideas-ncbr.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: platformy https://ideas-ncbr.eb2b.com.pl/ . Wszelkie informacje o
środkach komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostały rozpisane w
rozdziale 11 SWZ. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ideas-ncbr.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: platformy https://ideas-ncbr.eb2b.com.pl/ . Wszelkie informacje o
środkach komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostały rozpisane w
rozdziale 11 SWZ. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ideas-ncbr.eb2b.com.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. IDEAS NCBR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47A, 00-6495 Warszawa (dalej „IDEAS-NCBR”) oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych (przedsiębiorców), osób fizycznych reprezentujących podmiot biorący udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, osoby wskazane w ofercie oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy lub wykonywanie czynności w ramach prowadzonego postępowania i udzielenia Zamówienia.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD IDEAS NCBR sp. z o.o., 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 47A, e – mail: iod@ideas-ncbr.pl,
3. Dane osobowe osób, o których mowa w pkt. 1, będą przetwarzane w celu:
1) związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą prawo zamówień publicznych w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego, polegający w szczególności na:
a) przeprowadzeniu niniejszego postępowania o udzielenie Zamówienia;
b) wyłonieniu wykonawcy oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie Umowy;
c) realizacji zawartej Umowy;
d) przechowywaniu dokumentacji niniejszego postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;
e) przekazaniu dokumentacji niniejszego postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, a następnie jej zbrakowanie (trwałe usunięcie i zniszczenie).
2) związanym z zawarciem i realizacją umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta Umowa, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego postępowania, udzielenia zamówienia oraz wykonania Umowy – w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email, a także dane identyfikujące wykonawcę biorącego udział w prowadzonym niniejszym postępowaniu o udzielenie Zamówienia, tj. nazwę wykonawcy, siedzibę i adres wykonawcy, REGON, NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres strony internetowej – jeżeli dane te zostały przez wykonawcę przekazane IDEAS-NCBR sp. z o.o. w związku z prowadzonym niniejszym postępowaniem o udzielenie Zamówienia.
4. Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przetwarzane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy a następnie archiwizację zgodnie przepisami prawa. Wszelkie dalsze informacje w zakresie RODO zostały rozpisane w rozdz. 27 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO znajdują się w SWZ w rozdziale 27.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 22/WNP-000187

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 399000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bieżącym wsparciu Zamawiającego w zakresie działań PR. Szacowana wartość przedmiotu zamówienia 399.000,00 zł. netto.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ (zwany dalej OPZ).
3. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby wykonujących czynności: przy komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem media relations, prowadzenia profili w mediach społecznościowych, wsparcia copywritera, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2020 r. poz. 2207, t.j.), przez cały okres realizacji zamówienia.
4. Sposób weryfikowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we Wzorze Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79416000-3 - Usługi public relations

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Komunikacja prac grupy roboczej

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował należycie co najmniej 2 usługi polegające na prowadzeniu działań PR w zakresie komunikacji i budowania wizerunku dla podmiotów publicznych lub prywatnych, prowadzących działalność w obszarze IT lub nowych technologii lub sztucznej inteligencji, na kwotę co najmniej 200 000 zł. Brutto każda (jedno zamówienie jest rozumiane jako jedna umowa).W przypadku usługi niezakończonej (będącej w trakcie realizacji) wymagane jest aby usługa na dzień, w którym upływa termin składania ofert, została zrealizowana na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto i w zakresie nie mniejszym niż opisany w ust. 2 pkt 4) lit. a SWZ.
b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 3 osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w tym:
i. osoba z co najmniej 7-letnim doświadczeniem w prowadzeniu działań komunikacyjnych w zakresie media relations oraz prowadzenia profili w mediach społecznościowych dla branży technologicznej i/lub instytucji naukowej;
ii. osoba z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu działań komunikacyjnych w zakresie media relations oraz prowadzenia profili w mediach społecznościowych dla branży technologicznej i/lub instytucji naukowej;
iii. osoba z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w prowadzeniu działań komunikacyjnych w zakresie media relations oraz prowadzenia profili w mediach społecznościowych dla branży technologicznej i/lub instytucji naukowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy składa Wykonawca w przypadku, gdy polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby (propozycja zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SWZ). Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez podmiot udostępniający. Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa również dokumenty wskazane w ww. pkt. 3 i 4 (Załącznik nr 3 i 4 do SWZ) – jeżeli dotyczy.
Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie, z którego będzie wynikało, które elementy zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) – jeżeli dotyczy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawca
winien złożyć przedmiotowy środek dowodowy w postaci komunikacji prac grupy roboczej. Niedołączenie do oferty „komunikacji prac grupy roboczej” i brak możliwości dokonania na jej podstawie oceny ofert lub w przypadku, gdy oferta Wykonawcy otrzyma 0-15 pkt. w ramach kryterium oceny ofert „komunikacja prac grupy roboczej” (K) – oferta zostanie odrzucona. Przedmiotowy środek dowodowy należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowy środek dowodowy w postaci komunikacji prac grupy roboczej. Szczegółowy opis w rozdziale 23.3 SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy wraz z Formularzem cenowym – wzór formularza stanowi Załącznik nr 2 do SWZ (Formularz należy złożyć w oryginale i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
2) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców ubiegającego/-ych się o udzielenie zamówienia publicznego - o ile ofertę składa pełnomocnik.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający dopuszcza również skan pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w postaci papierowej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy składa Wykonawca w przypadku, gdy polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby (propozycja zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SWZ). Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez podmiot udostępniający. Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa również dokumenty wskazane w ww. pkt. 3 i 4 (Załącznik nr 3 i 4 do SWZ) – jeżeli dotyczy.
6) Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie, z którego będzie wynikało, które elementy zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) – jeżeli dotyczy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ustawy pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców pod warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub Umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności;
2) w przypadku spółki cywilnej złożenie pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 1) nie jest wymagane, jeżeli wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę lub upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy złożyć w formie oryginału podpisanego podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kopii potwierdzonej notarialnie;
4) W przypadku gdy pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 3) zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej;
5) Potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 4) dokonuje notariusz lub pełnomocnik;
6) jeżeli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych Wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa;
7) Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do Wykonawców występujących wspólnie będzie oceniane łącznie.
8) Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały zawarte w Załączniku nr 5 do SWZ Projektowane
postanowienia umowy w § 8 Zmiany umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ideas-ncbr.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.