eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakliczyn › Przebudowa ścieżek i alejek w Zespole Dworsko-Parkowym w LusławicachOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przebudowa ścieżek i alejek w Zespole Dworsko-Parkowym w Lusławicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120134472

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lusławice 250

1.5.2.) Miejscowość: Zakliczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-840

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: luslawice@penderecki-center.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://penderecki-center.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa instytucja kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ścieżek i alejek w Zespole Dworsko-Parkowym w Lusławicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad3726c6-6f46-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463541

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.bip.penderecki-center.pl/index.php?id=155,156,0

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do:
1) Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku,
2) Formularza do komunikacji,
3) Listy wszystkich postępowań.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów
i oświadczeń sporządzonych w postaci papierowej oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP):
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.
3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu,
określone w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z systemu miniPortal dostępne są w Instrukcji użytkownika
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje, https://miniportal.uzp.go Instrukcja_uzytkownika_miniPortalePUAP.pdf
4. Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe,przedmiotowe środki dowodowe
muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Szczegółowe informacje na temat komunikacji i korespondencji elektronicznej przedstawione są w §7 – 11, 15 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1 oraz
Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego będzie Europejskie Centrum Krzysztofa Pendereckiego Lusławice 250 32-840 Zakliczyn.
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Europejskim Centrum Krzysztofa Pendereckiego Lusławice 250 32-840
Zakliczyn adres e-mail: rodo@penderecki-center.pl. Szczegółowe informacje przedstawione są w § 21 ust. 1 i 2 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania RODO na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp
przedstawione są w § 21 ust. 3 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ECM-5/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest usługa pn. Przebudowa ścieżek i alejek w Zespole Dworsko-Parkowym w Lusławicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ), warunki wykonania zamówienia oraz zasady współpracy przedstawione są w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 2 do SWZ oraz we wzorze umowy zawartym w Załączniku nr 3 do SWZ. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu objętego przemiotem zamówienia w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą do spraw merytorycznych wskazaną w § 8 ust. 1 pkt 1 SWZ. W czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia, odsyłając Wykonawców do składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ zgodnie z procedurą wskazaną w § 8 ust. 2 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarnacja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający określa w tym zakresie warunki udziału w postępowaniu dotyczące doświadczenia Wykonawcy:
Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 1 (jedną) usługę lub robotę budowlaną polegającą na przeprowadzeniu prac o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia której wartość była nie mniejsza niż 800 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w § 13 i § 14 SWZ, będzie wymagał złożenia przez Wykonawców podmiotowego środka dowodowego, którym jest Oświadczenie Wykonawcy/ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/ podmiotu udostępniającego zasoby /podwykonawcy o aktualności informacji zawartych w złożonym/ złożonych przez niego wraz z ofertą Oświadczeniu/Oświadczeniach o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, wskazanych w § 10 ust. 1 pkt 2 SWZ. Oświadczenia te należy złożyć na wezwanie według wzoru wskazanego w Załączniku nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, będzie wymagał złożenia przez Wykonawców następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odnośnie warunku wskazanego w § 15 ust. 1 pkt 4).I SWZ – wykaz usuług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi lub roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te uslugi lub roboty budowlane zostały wykonane należycie, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia o dokumentach podmiotowych, wykaz ten należy złożyć na wezwanie według wzoru podanego w załączniku nr 6 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z oferta informacji dotyczących liczby miesięcy gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia tzn. na wszystkie użyte materiały oraz wykonane usługi. Informacje te pozwolą ocenić ofertę i przyznać jej punkty w kryterium „Gwarancja” wskazanym w § 19 ust. 1 pozycja 2 tabeli i opisanym w § 19 ust. 3 SWZ. Informacje te stanowią przedmiotowe środki dowodowe w postępowaniu służące potwierdzeniu zgodności oferowanej usługi z cechami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert i na podstawie art. 107 ust. 3 ustawy Pzp nie podlegają uzupełnieniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza zmianę Umowy bez przeprowadzania nowego postępowania, w następujących sytuacjach:
1) opóźnień niewynikających z winy Wykonawcy lub Zamawiającego podczas pozyskiwania dokumentów formalno-prawnych oraz w przypadku wydłużania procesu wydawania decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń przez organy administracji publicznej i inne podmioty ponad terminy wskazane w aktualnie obowiązujących przepisach prawa lub zwykłe terminy przyjęte dla danego typu procedur;
2) działań osób trzecich uniemożliwiających lub wpływających na opóźnienie wykonanie Przedmiotu Umowy, które to działania nie są zależne od którejkolwiek ze Stron;
3) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
4) konieczności wykonania prac zamiennych lub innych prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu Umowy,
5) niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii realizacji prac wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części prac, objętej Przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Umowie i załącznikach do niej lub Projekcie, a wynikających ze stwierdzonych wad Projektu lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który go przygotowano;
7) niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
8) zmiany obowiązujących przepisów prawnych;
9) niewykonania części prac przez Wykonawcę;
10) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
11) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania prac które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy;
12) ograniczenia Przedmiotu Umowy, w szczególności w przypadku kiedy ograniczenie takie jest wynikiem rezygnacji z części prac, jeżeli brak rezygnacji spowodowałby szkodę po stronie Zamawiającego lub rezygnacja wynikałaby z braku lub zmiany decyzji administracyjnych, lub rezygnacja wynikałaby z okoliczności faktycznych występujących na Terenie realizacji prac uniemożliwiających prowadzenie prac, o których mowa w § 12 Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 17:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 18:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.