eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zakliczyn › Przebudowa ścieżek i alejek w Zespole Dworsko-Parkowym w LusławicachOgłoszenie z dnia 2023-01-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przebudowa ścieżek i alejek w Zespole Dworsko-Parkowym w Lusławicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120134472

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lusławice 250

1.5.2.) Miejscowość: Zakliczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-840

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: luslawice@penderecki-center.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://penderecki-center.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.bip.penderecki-center.pl/index.php?id=155,156,0

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowa instytucja kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ścieżek i alejek w Zespole Dworsko-Parkowym w Lusławicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad3726c6-6f46-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00014897

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ECM-5/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest usługa pn. Przebudowa ścieżek i alejek w Zespole Dworsko-Parkowym w Lusławicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ), warunki wykonania zamówienia oraz zasady współpracy przedstawione są w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 2 do SWZ oraz we wzorze umowy zawartym w Załączniku nr 3 do SWZ. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu objętego przemiotem zamówienia w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą do spraw merytorycznych wskazaną w § 8 ust. 1 pkt 1 SWZ. W czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia, odsyłając Wykonawców do składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ zgodnie z procedurą wskazaną w § 8 ust. 2 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 539288,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 579417,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 539288,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DESINN sp. z o.o.,

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: DESINN Marek Gogola

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 520741260

7.3.3) Ulica: ul. Czackiwgo 8

7.3.4) Miejscowość: Bochnia

7.3.5) Kod pocztowy: 32-700

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 539288,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.