eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi związane z utrzymaniem, serwisem, naprawami wyposażenia biurowego i dodatkowego znajdującego się w pojazdach MJK, z wyłączeniem zainstalowanych w nich urządzeń i komponentów systemu kontroliOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi związane z utrzymaniem, serwisem, naprawami wyposażenia biurowego i dodatkowego znajdującego się w pojazdach MJK, z wyłączeniem zainstalowanych w nich urządzeń i komponentów systemu kontroli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ministerstwo Finansów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000002217

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świętokrzyska 12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-916

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/finanse

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne-realizowane-na-podstawie-pzp

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi związane z utrzymaniem, serwisem, naprawami wyposażenia biurowego i dodatkowego znajdującego się w pojazdach MJK, z wyłączeniem zainstalowanych w nich urządzeń i komponentów systemu kontroli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-305328b9-2524-11ed-9071-8637ea33a6f9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463421

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00107245/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.27 Usługi związane z utrzymaniem, serwisem, naprawami wyposażenia biurowego i dodatkowego znajdującego w pojazdach Mobilnych Jednostek Kontrolnych,

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362794/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: R/030/22/DPO/G/349

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 200000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego Usług Utrzymania Elementów Wyposażeniowych Mobilnych Jednostek Kontrolnych (MJK).
2. Warunki dotyczące realizacji zamówienia i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik D do SWZ. Wykaz Mobilnych Jednostek Kontrolnych uprawnionych do skorzystania z Usługi określa Załącznik nr 2 do Umowy – Lista MJK. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Załącznika nr 2 do Umowy – Lista MJK w przypadku wymiany MJK na nowe lub zmniejszenia liczby MJK na skutek zniszczenia lub wycofania pojazdu z eksploatacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 127305,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 127305,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 127305,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIT Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 1080009907

7.3.3) Ulica: Chłodna 51

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-867

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 127305,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zgodnie z zapisami § 4. Umowy "Termin realizacji Umowy
4.1. Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. 4 miesiące od dnia jej zawarcia lub do
dnia wyczerpania całkowitego maksymalnego wynagrodzenia umownego, o którym
mowa w § 3 ust. 3.1 Umowy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4.2. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć realizację Umowy z dniem zawarcia Umowy.".

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.