eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szemud › Zakup dostawa i montaż sprzętu informatycznego wraz z instalacją i przeszkoleniem z obsługi.Ogłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup dostawa i montaż sprzętu informatycznego wraz z instalacją i przeszkoleniem z obsługi.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szemud

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675422

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kartuska 13

1.5.2.) Miejscowość: Szemud

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-217

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szemud.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szemud.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szemud.pl/rejestr-rok-2022-zamowien-publicznych-upzp.html?

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup dostawa i montaż sprzętu informatycznego wraz z instalacją i przeszkoleniem z obsługi.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4b781a8-4318-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463363

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038400/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup dostawa i montaż sprzętu informatycznego wraz z instalacją i przeszkoleniem z obsługi.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Dz. 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375210/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/3/23/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 496260,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest Zakup dostawa i montaż sprzętu informatycznego wraz z instalacją i przeszkoleniem z obsługi. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Dz. 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
a) Serwery – 2 szt.
b) Oprogramowanie do wirtualizacji i środowisko systemów operacyjnych – 1 szt.
c) Macierz 1 szt.
d) Środowisko i system backupu - 1 szt.
e) Urządzenia sieci LAN – 6 szt
f) Urządzenia sieci WAN - wireless LAN AP – 8 szt.
g) Urządzenia dostępu do sieci WLAN - firewal/NGF – 1 szt.
h) Urządzenia peryferyjne
- klawiatura bezprzewodowa – 100 szt.
- mysz bezprzewodowa – 100 szt.
- słuchawki bezprzewodowe z mikrofonem – 100 szt.
- kamera – 40 szt.
i) Szkolenia z obsługi systemu.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 7 do SWZ (Opz).
4) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
5) Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe – nieeksploatowane, nieużywane, niemodyfikowane, sprawne technicznie, oryginalnie zapakowane przez producenta, nie wycofane z produkcji, wolne od wad i prawnych i fizycznych, kompletne.
6) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Zamówienia na własny koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz zainstalować w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
a) Do momentu przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia jest po stronie Wykonawcy
b) Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w okresie gwarancji na dostarczony sprzęt tj. wsparcie w obsłudze sprzętu.
7) Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie mają charakter pomocniczy dla określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń równoważnych o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Dopuszcza się zaoferowanie wyposażenia o wyższych parametrach.
Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów przez Zamawiającego mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
8) Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 99 i art. 16 pkt 1 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.
9) Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie gorszym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.
10) Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przeważające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. W przypadku braku dokumentów udowadniających równoważność, Zamawiający przyjmuje, że oferta nie spełnia wymagań SWZ i zostanie odrzucona.
11) W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością, Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia Wykonawcę i/lub niezależne jednostki badawcze, mogące potwierdzić spełnienie wymagań. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczonego sprzętu i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
12) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszym SWZ.
13) W przypadku zastosowania sprzętu równoważnego, Zamawiający:
a) wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia sprzętów zamiennych w stosunku do dokumentacji. Nie złożenie takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje sprzęt i rozwiązania podane w OPZ;
b) nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych innych, niż określonych w ofercie Wykonawcy.
14) Wykonawca musi zagwarantować możliwość ewentualnych napraw dostarczonego sprzętu. Dane teleadresowe punktu serwisowego Wykonawca wskaże w protokole odbioru dostarczonego sprzętu.
15) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w formie protokołu, po uprzednim stwierdzeniu jego zgodności z warunkami zamówienia określonymi w OPZ. W protokole odbioru powinien być wskazany niepowtarzalny numer identyfikacyjny każdej sztuki sprzętu, który umożliwi indywidualną identyfikację sprzętu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32410000-0 - Lokalna sieć komputerowa

32413100-2 - Rutery sieciowe

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 812362,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 812362,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 812362,22 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Integrated Solutions Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252506859

7.3.3) Ulica: Karolkowa 30

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-207

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 812362,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-01-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.