eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług sprzątania siedzib ZGN Śródmieście wraz z myciem okien (w podziale na 2 części)Ogłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług sprzątania siedzib ZGN Śródmieście wraz z myciem okien (w podziale na 2 części)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012547634

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szwoleżerów 5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-464

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgn.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgn.waw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platforma.eb2b.com.pl lub https://xx.eb2b. com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług sprzątania siedzib ZGN Śródmieście wraz z myciem okien (w podziale na 2 części)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-beda5ca5-60d7-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463336

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033540/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług sprzątania siedzib

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00439469/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TZ-207/U/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 591516,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzątanie i utrzymanie czystości siedzib ZGN systemem ciągłym przy ulicach: Mokotowska 67a, Pawia 9, Jezuicka 1/3, F.S. Jezierskiego 3/5, Gałczyńskiego 12, K.I. Gałczyńskiego 12a,

4.5.3.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.5.5.) Wartość części: 283575,28 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- sprzątanie i utrzymanie czystości w systemie ciągłym wraz z myciem okien przy ul. Szwoleżerów 5,
- sprzątanie i utrzymanie czystości w ramach zastępstw w okresie absencji sprzątaczy przy ul. Wilczej 38a,
- mycie okien w siedzibach ZGN przy ulicach: Mokotowska 67a, Pawia 9, Jezuicka 1/3, Wilcza 38a, F.S. Jezierskiego 3/5, Gałczyńskiego 12, K.I. Gałczyńskiego 12a.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.5.5.) Wartość części: 284304,62 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego (Zamawiający nie umieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia dotyczącego zmiany terminu składania ofert).

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego (Zamawiający nie umieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia dotyczącego zmiany terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.