eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Sukcesywne usługi druku dla Nowohuckiego Centrum Kultury w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-11-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sukcesywne usługi druku dla Nowohuckiego Centrum Kultury w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nowohuckie Centrum Kultury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001002538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Jana Pawła II 232

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-913

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nck.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nck.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne usługi druku dla Nowohuckiego Centrum Kultury w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71c6169d-6f1f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463301

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044549/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Sukcesywne usługi druku dla Nowohuckiego Centrum Kultury w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.krakow.pl/?bip_id=468&mmi=12617

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
www.bip.krakow.pl/?bip_id=468&mmi=12617

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
niniejszym postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz poczty
elektronicznej. 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać
konto na ePUAP. 3. Wykonawca składa tylko jedną ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Wraz z formularzem należy złożyć pozostałe dokumenty wskazane w pkt 6.1.1. – 6.1.7.
SWZ. 4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika
systemu miniPortal oraz Regualminie ePUAP”. 5. Identyfikator postępowania został wskazany w pkt 2.
SWZ. 6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 7. Za datę przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP .8.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 6 do niniejszej
SWZ 9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452).
10. Formaty danych wymagane do sporządzania i przekazywania dokumentów i informacji w
postępowaniu
określa § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie. Zamawiający wskazuje jednak, że wśród dopuszczalnych i ogólnie dostępnych formatów znajdują się m.in.: .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt., ze szczególnym wskazaniem na
.pdf.Zalecenia:1)Zamawiający wskazuje jednak, że wśród dopuszczalnych i ogólnie dostępnych
formatów znajdują się m.in.: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt ze szczególnym wskazaniem na
.pdf.2)Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip
(bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do
szyfrowania (miniPortal) Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: −
.zip −.7Z 3) wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif
.bmp.numbers .pages. 3)Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych
profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w
aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB, 4)ze względu na
niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca,
w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie
ich podpisem kwalifikowanym PAdES, 5)pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć
zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać
łącznie z dokumentem podpisywanym .c.d. w Informacjach dodatkowych i w pkt 9 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Nowohuckie Centrum Kultury z siedzibą w (31-913)
Krakowie, al. Jana Pawła II 232, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: Rozporządzenie) informuje, że:
1) administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę w ofercie i we wszelkich
dokumentach składanych w postępowaniu o udzielenie niniejszego postępowania jest Zamawiający –
Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków,
2) Inspektor Ochrony Danych – kontakt: e-mail: IODO@NCK.KRAKOW.PL, poczta tradycyjna:
Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków
3) Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt 1) w celu związanym z niniejszym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego następuje na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia,
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty którym zostanie udostępniona
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) ww. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
6) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy pzp, konsekwencje niepodania danych wynikają z ustawy pzp.
7) Wykonawcy mają prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
• w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DMA.271-1/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SUKCESYWNE USŁUGI DRUKU WYSOKONAKŁADOWEGO W SZCZEGÓLNOŚCI DRUK PLAKATÓW, ULOTEK, FOLDERÓW

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium
najniższej ceny. 2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 3. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie
mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich
ofertach. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez
Zamawiającego. 6. Zamawiający̨ wybiera najkorzystniejsza ̨ ofertę ̨ w terminie związanią oferta ̨
określonyḿ w SWZ. 7. Jeżeli̇ termin związanią oferta ̨ upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający̨ wezwie Wykonawcę,̨ któregó oferta otrzymała najwyższą ̨ ocenę,̨ do wyrażenia,̇ w
wyznaczonym przez Zamawiającegǫ terminie, pisemnej zgody na wybóŕ jego oferty. 8. W przypadku
braku zgody, o której́ mowa w ust. 18.7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający̨ zwraca się o
wyrażeniė takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, któregó oferta została najwyżej̇ oceniona, chyba zė zachodzą ̨ przesłanki do
unieważnieniȧ postepowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

SUKCESYWNE USŁUGI DRUKU WIELKOFORMATOWEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI BANERÓW, PCV

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium
najniższej ceny. 2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 3. Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. 4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie
mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich
ofertach. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez
Zamawiającego. 6. Zamawiający̨ wybiera najkorzystniejsza ̨ ofertę ̨ w terminie związanią oferta ̨
określonyḿ w SWZ. 7. Jeżeli̇ termin związanią oferta ̨ upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający̨ wezwie Wykonawcę,̨ któregó oferta otrzymała najwyższą ̨ ocenę,̨ do wyrażenia,̇ w
wyznaczonym przez Zamawiającegǫ terminie, pisemnej zgody na wybóŕ jego oferty. 8. W przypadku
braku zgody, o której́ mowa w ust. 18.7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający̨ zwraca się o
wyrażeniė takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, któregó oferta została najwyżej̇ oceniona, chyba zė zachodzą ̨ przesłanki do
unieważnieniȧ postepowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy – zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy – spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna ww. warunek w tym zakresie za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert - a w przypadku, gdy okres działalności jest krótszy, w tym okresie – tj. świadczył lub świadczy co najmniej jedną usługę sukcesywnego druku trwającą nie krócej niż 6 miesięcy na podstawie jednej umowy o wartości nie mniejszej niż 60 000 zł brutto w przypadku części I oraz 15 000 zł brutto w przypadku części II;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu/-ach, o którym/-ch mowa w pkt
6.1.5.1. SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w
pkt 5.2. SWZ odpowiednio: a) samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, b) podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub
zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy, sporządzone wg. wzoru w Załączniku nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.2.2. Wykaz usług (wg. wzoru w Zał. nr 3 do SWZ) wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz Oferty, według wzoru stanowiącego Zał. nr 1 do SWZ, wypełniony i podpisany
przez osoby umocowane należycie do reprezentowania Wykonawcy.
2. Wraz z ofertą
Wykonawca składa:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że
Wykonawca w Formularzu Oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów
samodzielnie przez Zamawiającego, poprzez bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych;
2)pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie
wynika z dokumentów wymienionych w pkt 1) powyżej; Opisane powyżej zasady stosuje się
odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie niniejszego zamówienia oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jako dowód polegania na zdolnościach
technicznych lub zawodowych tego podmiotu, w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1. SWZ – jeżeli dotyczy
4) Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy.
5) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 125 ust. 1 i ust. 5 ustawy, składa on
odrębne następujące oświadczenia: a) o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz b) o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio: i. samego Wykonawcy lub każdego
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; ii. podmiotu/-ów, na
którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy, według wzorów
zaproponowanych odpowiednio w formularzach A, B, C i D zał. nr 2 do SWZ.
6) Formularz asortymentowo- cenowy dla części na którą składa ofertę wg. wzoru w zał. nr 4.1 lub 4.2 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie
konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy, są zobowiązani
ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i do zawarcia umowy, i przedstawić stosowne dokumenty (pełnomocnictwa) w
składanej ofercie. 2. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają: 2.1. każdy z osobna dotyczące ich dokumenty wskazane odpowiednio w
pkt 6.1.5.1., a ponadto – na wezwanie Zamawiającego – także dokument opisany w pkt 6.2.1
SWZ dot. każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2.2.
jeżeli dotyczy - dokumenty wskazane w pkt 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5.1 dot. podmiotu
udostępniającego zasoby, a ponadto – na wezwanie Zamawiającego – także 6.2.1. SWZ dot.
podmiotu udostępniającego zasoby;2.3. dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1. i 6.1.2. SWZ (w
tym dot. podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy); 2.4. ci z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, a
także ewentualnie podmioty udostępniające zasoby - dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.5.2
SWZ; 2.5. a na wezwanie Zamawiającego, ci z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, którzy spełniają warunek, na potwierdzenie którego wymagany jest dany
dokument, także dokument wskazany w pkt 6.2.2. – 6.2.5. SWZ. 3. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. członkowie konsorcjum) ponoszą, zgodnie z art.
445 ust. 1 ustawy, solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli dotyczy. 4. Wykonawcy ubiegający się
wspólnie o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4
ustawy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) Pzp, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian umowy w formie pisemnego aneksu dotyczącego w szczególności:
a) przedłużenia terminu realizacji z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku
wystąpienia siły wyższej,
b) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
c) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego z przyczyn organizacyjnych lub
losowych. W przypadku zmiany osób biorących udział w realizacji zamówienia Wykonawca
musi zastąpić je innymi osobami o kwalifikacjach potwierdzających spełnienie warunku, o którym
mowa w SWZ.
2. Warunki dokonania zmian:
a) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego;
b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy;
c) forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy, chyba że umowa stanowi
inaczej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d. informacji z pkt 3.6.) ogłoszenia Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące
korespondencji elektronicznej6) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez
kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów
np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików, 7)
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty, 8) jeśli Wykonawca
pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze
skompresowanych plików.11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z
Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych
w SWZ.12. W Formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP
oraz poczty elektronicznej poprzez które Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcą.
13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”. Sposób
wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP”. 14.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (za wyjątkiem oferty i
załączników do niej) za pomocą poczty elektronicznej, na adres email
zamowienia@nck.krakow.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.