eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach DPS "Na PrzedwiośniuOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach DPS „Na Przedwiośniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "NA PRZEDWIOŚNIU"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293315

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przedwiośnie 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-748

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 815 20 59, 22 815 20 50

1.5.8.) Numer faksu: 22 815 21 04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@naprzedwiosniu.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.naprzedwiosniu.waw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach DPS „Na Przedwiośniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba3421d4-39a1-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463115

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025955/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach DPS „Na Przedwiośniu”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358627/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPS.DAG.251.6.2022.MM/6DP/UM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 342015 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej na 2 budynkach Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” w Warszawie, przy ul. Przedwiośnie 1 i ul. Przedwiośnie 3, 04-748 Warszawa w ramach zadania „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach DPS „Na Przedwiośniu”.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SWZ - Program funkcjonalno – użytkowy (PFU). Ponadto Zamawiający udostępnia Wykonawcom Opinie konstrukcyjne dotyczące możliwości montażu paneli fotowoltaicznych na dachach dwóch budynków, stanowiące załączniki nr 2.1 oraz 2.2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

44112410-5 - Konstrukcje dachowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71314100-3 - Usługi elektryczne

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 248400 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 248400 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 248400 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SUNWILO SP. Z O. O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5732913748

7.3.3) Ulica: Dolna 4

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 248400 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-11-03 do 2022-11-25

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.