eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlano-konserwatorskiego wraz z kosztorysem odbudowy zabytkowego budynku mieszkalnego, tzw. "Domu Grossówny", z przystosowaniem obiektu do nowej funkcjiOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlano-konserwatorskiego wraz z kosztorysem odbudowy zabytkowego budynku mieszkalnego, tzw. "Domu Grossówny", z przystosowaniem obiektu do nowej funkcji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu

1.3.) Oddział zamawiającego: KPCD w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 389096441

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czerwona Droga 8

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 649 45 99

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@kpcd.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpcd.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlano-konserwatorskiego wraz z kosztorysem odbudowy zabytkowego budynku mieszkalnego, tzw. "Domu Grossówny", z przystosowaniem obiektu do nowej funkcji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2634a616-40bb-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463064

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 6, Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.5 Rozwój Endogenicznego regionu

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/3/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 306263,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.3.1 Koncepcję funkcjonalno-przestrzenna obiektu z uwzględnieniem jego przyszłej funkcji
(wraz z wnętrzami) wraz z koncepcją zagospodarowania terenu bezpośrednio wokół obiektu
3.3.2. Kompletną dokumentację budowlano-konserwatorska odbudowy rozebranego budynku oraz projektów technicznych, wraz z kosztorysami, w tym m.in..:
a. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu bezpośrednio wokół budynku,
b. Opracowanie kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i projektów technicznych instalacji i urządzeń , m. in.:
• branży elektrycznej,
• branży higieniczno-sanitarnej,
• projekt instalacji ppoż.,
• instalacji i urządzeń niskoprądowych [sygnalizacji pożaru, włamania i napadu, kontroli dostępu, komputerowej, telefonicznej i telewizyjnej, teletechnicznej],
• inne instalacje i elementy infrastruktury wynikające z przepisów prawa
c. Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
d. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
e. Opracowanie programu prac konserwatorskich obejmującego m. in.:
- wzmocnienie oraz naprawę zachowanych elementów konstrukcji nośnej w taki sposób,
aby utrzymać historyczny charakter i materiał budynku, odtworzenie brakujących lub zniszczonych elementów konstrukcji,
- przeprowadzenie konserwacji i renowacji elementów zachowanych (przy czym całościowa fumigacja oraz impregnacja elementów konstrukcyjnych pozyskanych w wyniku rozbiórki obiektu będzie już wykonana),
- określenie sposobu połączeń elementów drewnianych, osadzenia stolarki drzwiowej, formę stolarki,
- wytyczne do murowania pól konstrukcji szkieletowej, sposób ocieplenia budynku,
- odtworzenie elementów architektury i wyposażenia wnętrza, odtworzenie detali architektonicznych wewnętrznych i zewnętrznych,
f. Opracowanie koncepcji oraz projektu aranżacji wnętrz wraz z przystosowaniem obiektu do pełnienia funkcji wystawienniczej.
3.3.3. Uzyskanie wszelkich niezbędnych ekspertyz, uzgodnień, badań, opinii, sprawdzeń itp. wynikających z obowiązujących norm, przepisów, złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, zawierającego wszystkie wymagane prawem załączniki.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ i Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
3.4. Dokumentację projektową należy przygotować na bazie dokumentów i fotografii stanowiących załącznik nr 4 do SWZ:
- Badania architektoniczne. Budynek wielorodzinny przy ul. PCK 30 w Toruniu, tzw. „Dom Heleny Grossówny”, oprac. mgr Anna Maślak, mgr inż. arch. Maciej Skarbiński, Toruń czerwiec 2021
- Inwentaryzacja budowlana. Budynek mieszkalny wielorodzinny tzw. „Dom Heleny Grossówny”, oprac. mgr Anna Maślak, mgr inż. arch. Maciej Skarbiński, Toruń czerwiec 2021
- Dokumentacja rozbiórkowa. Dokumentacja powykonawcza z prac demontażowych obiektu, oprac. mgr Anna Maślak, mgr inż. arch. Maciej Skarbiński, Toruń 2022
- Decyzja Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.04.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikiem graficznym
- Decyzja Prezydenta Miasta Torunia w sprawie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego z dnia 19.05.2022 wraz z załącznikiem „Program robót budowlanych do przemieszczenia zabytku nieruchomego”, oprac. A. Maślak i M. Skarbiński, 4.05.2022 r.
- Fotografie elementów po rozbiórce

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

92522200-8 - Usługi ochrony budynków historycznych

79421200-3 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

92522000-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 276750,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 330000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 276750,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Karol Cudziło Architektura i Budownictwo

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6010049666

7.3.3) Ulica: ul. Obozowa 22 lok.27

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-161

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27675000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-01-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.