eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlano-konserwatorskiego wraz z kosztorysem odbudowy zabytkowego budynku mieszkalnego, tzw. "Domu Grossówny", z przystosowaniem obiektu do nowej funkcjiOgłoszenie z dnia 2022-09-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlano-konserwatorskiego wraz z kosztorysem odbudowy zabytkowego budynku mieszkalnego, tzw. "Domu Grossówny", z przystosowaniem obiektu do nowej funkcji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu

1.3.) Oddział zamawiającego: KPCD w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 389096441

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czerwona Droga 8

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 649 45 99

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@kpcd.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpcd.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlano-konserwatorskiego wraz z kosztorysem odbudowy zabytkowego budynku mieszkalnego, tzw. "Domu Grossówny", z przystosowaniem obiektu do nowej funkcji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2634a616-40bb-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372984

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 6, Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.5 Rozwój Endogenicznego regionu

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz "Formularz do komunikacji". Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularz do komunikacji" wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 21.1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu, ul. Czerwona Droga 8, 87-100 Toruń, NIP: 9562369146, REGON: 389096441, kontakt: biuro@kpcd.com.pl
21.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
21.3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
21.4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
21.5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu:
1) związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji;
2) podjęcia działań jeszcze przed zawarciem umowy w zakresie w jakim przetwarzanie tych danych będzie niezbędne do dokonania oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w toku postępowania o udzielenie zamówienia:
 w zakresie danych podanych w ofercie wraz z załącznikami;
 podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako: RODO) dotyczący zawarcia i wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO dotyczący obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO dotyczący prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.
1) realizacji projektu i wykonywania umowy:
 w zakresie danych podanych w ofercie wraz z załącznikami oraz w umowie;
 podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO dotyczący wykonywania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO dotyczący obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO dotyczący prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.
2) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych w postaci:
 w zakresie danych podanych w ofercie wraz z załącznikami oraz w umowie;
 podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO dotyczący obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO dotyczący prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.
3) ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń:
 w zakresie danych podanych w ofercie wraz z załącznikami oraz w umowie;
 podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO dotyczący prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.
4) wykrywania naruszeń bezpieczeństwa, nadużyć oraz ochrony przed nimi oraz ograniczenia ich skutków:
 w zakresie danych podanych w ofercie wraz z załącznikami oraz w umowie;
 podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO dotyczący wykonania umowy bądź art. 6 ust. 1 lit. f RODO dotyczący prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.

Ciąg dalszy w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/3/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 306263,16 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.3.1 Koncepcję funkcjonalno-przestrzenna obiektu z uwzględnieniem jego przyszłej funkcji
(wraz z wnętrzami) wraz z koncepcją zagospodarowania terenu bezpośrednio wokół obiektu
3.3.2. Kompletną dokumentację budowlano-konserwatorska odbudowy rozebranego budynku oraz projektów technicznych, wraz z kosztorysami, w tym m.in..:
a. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu bezpośrednio wokół budynku,
b. Opracowanie kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i projektów technicznych instalacji i urządzeń , m. in.:
• branży elektrycznej,
• branży higieniczno-sanitarnej,
• projekt instalacji ppoż.,
• instalacji i urządzeń niskoprądowych [sygnalizacji pożaru, włamania i napadu, kontroli dostępu, komputerowej, telefonicznej i telewizyjnej, teletechnicznej],
• inne instalacje i elementy infrastruktury wynikające z przepisów prawa
c. Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich,
d. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
e. Opracowanie programu prac konserwatorskich obejmującego m. in.:
- wzmocnienie oraz naprawę zachowanych elementów konstrukcji nośnej w taki sposób,
aby utrzymać historyczny charakter i materiał budynku, odtworzenie brakujących lub zniszczonych elementów konstrukcji,
- przeprowadzenie konserwacji i renowacji elementów zachowanych (przy czym całościowa fumigacja oraz impregnacja elementów konstrukcyjnych pozyskanych w wyniku rozbiórki obiektu będzie już wykonana),
- określenie sposobu połączeń elementów drewnianych, osadzenia stolarki drzwiowej, formę stolarki,
- wytyczne do murowania pól konstrukcji szkieletowej, sposób ocieplenia budynku,
- odtworzenie elementów architektury i wyposażenia wnętrza, odtworzenie detali architektonicznych wewnętrznych i zewnętrznych,
f. Opracowanie koncepcji oraz projektu aranżacji wnętrz wraz z przystosowaniem obiektu do pełnienia funkcji wystawienniczej.
3.3.3. Uzyskanie wszelkich niezbędnych ekspertyz, uzgodnień, badań, opinii, sprawdzeń itp. wynikających z obowiązujących norm, przepisów, złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, zawierającego wszystkie wymagane prawem załączniki.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ i Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
3.4. Dokumentację projektową należy przygotować na bazie dokumentów i fotografii stanowiących załącznik nr 4 do SWZ:
- Badania architektoniczne. Budynek wielorodzinny przy ul. PCK 30 w Toruniu, tzw. „Dom Heleny Grossówny”, oprac. mgr Anna Maślak, mgr inż. arch. Maciej Skarbiński, Toruń czerwiec 2021
- Inwentaryzacja budowlana. Budynek mieszkalny wielorodzinny tzw. „Dom Heleny Grossówny”, oprac. mgr Anna Maślak, mgr inż. arch. Maciej Skarbiński, Toruń czerwiec 2021
- Dokumentacja rozbiórkowa. Dokumentacja powykonawcza z prac demontażowych obiektu, oprac. mgr Anna Maślak, mgr inż. arch. Maciej Skarbiński, Toruń 2022
- Decyzja Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.04.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikiem graficznym
- Decyzja Prezydenta Miasta Torunia w sprawie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego z dnia 19.05.2022 wraz z załącznikiem „Program robót budowlanych do przemieszczenia zabytku nieruchomego”, oprac. A. Maślak i M. Skarbiński, 4.05.2022 r.
- Fotografie elementów po rozbiórce

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

92522200-8 - Usługi ochrony budynków historycznych

79421200-3 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

92522000-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-01-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe Głównego Projektanta

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia w postępowaniu warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia w postępowaniu warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że, posiada opłaconą polisę lub w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 2 zadania* obejmujące: opracowanie dokumentacji projektowych, na których podstawie wydane zostało pozwolenie na budowę, (składającej się co najmniej z projektu budowlanego i wykonawczego, dotyczącego przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub remontu obiektu kubaturowego), dotyczących obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do ewidencji gminnej lub do inwentarza muzeum lub zlokalizowanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – przy czym (UWAGA!) co najmniej jedno z ww. zadań musi dotyczyć obiektu/obiektów wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków

*Przez jedno zadanie należy rozumieć usługę realizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną;

7.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9.
7.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
7.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.1. ppkt 4 lit a SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, z zastrzeżeniem, że w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu udostępniającego zasoby celem wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, warunek określony w 7.1. ppkt 4) lit a) SWZ co najmniej jeden z takich podmiotów lub wykonawca (a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - co jeden z takich wykonawców) powinien wykazać usługi o wartości stanowiącej co najmniej 50% łącznej wartości usług wymaganej w treści warunku. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. ppkt 3) i 4) SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane w pkt 6.1. i 6.3. SWZ względem Wykonawcy.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7.6. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1. i 6.3 SWZ, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,
(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 7 do SWZ),
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
e) odpisu lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
f) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
(a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
(c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
(d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,

Ciąg dalszy w punkcie 9.3. SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat (wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji usług) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu wykonanych usług stanowi Załącznik nr 9 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz, o których mowa wyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
b) dowodów określających, czy wskazane przez Wykonawcę w wykazie usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert).
c) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (posiada opłaconą polisę lub w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w Formularzu Oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP oraz dot. podstaw wykluczenia z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3 SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
8) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym zgodnie z art. 117 ust. 4 PZP Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w Formularzu Oferty (stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ) i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym Formularzu. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP odnosi się również do Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie następującym:
1) udziału podwykonawcy (lub jego zmiana) na etapie realizacji umowy. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w przepisach Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
2) zmiany zakresu podwykonawstwa;
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów — w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy lub przedmiotu umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, zmiany te mogą dotyczyć również terminu realizacji przedmiotowej umowy i wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 jeśli będą one konsekwencją zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów;
4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
5) zaistniała konieczność niezbędnego wykonania prac/usług/czynności wynikających z zaleceń właściwych organów, jeżeli wykonywanie świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy – w takim wypadku terminy umowne ulegną przesunięciu o czas wykonania tych niezbędnych prac.
6) wystąpiła konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu Umowy – w takim wypadku terminy umowne ulegną przesunięciu o czas, w którym Wykonawca z związku z tą sytuacją nie mógł wykonywać Umowy.
7) wystąpiła konieczność zmiany osoby, o której mowa w § 9 ust. 4 wskazywanej w ramach kryterium oceny oferty w następujących przypadkach:
a) zdarzeń losowych uniemożliwiających wykonywanie czynności w ramach umowy (choroba, śmierć, rozwiązanie umowy z Wykonawcą z inicjatywy Głównego Projektanta);
b) niewywiązywania się tej osoby z obowiązków wynikających z umowy
przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo przez osobę legitymującą się co najmniej doświadczeniem, o którym mowa w złożonej ofercie, po uprzedniej zgodzie wyrażonej przez Zamawiającego.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 3 obowiązywać będą od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w tym ustępie i dotyczyć będą jedynie części wynagrodzenia należnego za usługi wykonane w okresie obowiązywania tych zmian.
3. Zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.