eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Racibórz › Przebudowa drogi powiatowej nr3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej(...)"-część 1 pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr3548S w Raciborzu(...)- pełnienie nadzoru inwestorskiego.Ogłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przebudowa drogi powiatowej nr3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej(…)”–część 1 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr3548S w Raciborzu(...)– pełnienie nadzoru inwestorskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT RACIBORSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Powiat Raciborski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255111

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Stefana Okrzei 4

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 032 45 97 385

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatraciborski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatraciborski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej(…)”–część 1 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr3548S w Raciborzu(...)– pełnienie nadzoru inwestorskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e234163-6f07-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00462964

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022928/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.27 Przebudowa drogi powiatowej nr3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej(…)”–część 1 pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr3548S w Raciborzu(...)– pełnienie nadzoru inwestorskiego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.powiatraciborski.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html / https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym, a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2) Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, sporządza
się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt1.
Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w pkt 7 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują droga elektroniczną za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP postępowania) 4) Komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków)
może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@powiatraciborski.pl
5) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”
6) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
7) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
8) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie
można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.
10) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac
Stefana Okrzei 4, e-mail: starosta@powiatraciborski.pl.
2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora,
Inspektorem Ochrony Danych,
e-mail: iod@powiatraciborski.pl.
3. W Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w procesie: "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE", w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego
z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępnio-na zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
6. Odbiorcy danych osobowych zostaną zobowiązani do zachowania poufności w procesie ich przetwarzania.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy.
8. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzpzwiązanym z udziałem w postępowaniu o udziele-nie zamówienia publicznego.
9. Mają Państwo:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO);
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO) *;
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(art. 18 RODO), z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówie-nia publicznego lub konkursu oraz
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RO-DO **;
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Da-nych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarza-nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Państwu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RO-DO);
b) prawo do przenoszenia danych osobowych (w związku z art. 20 RODO);
c) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobo-wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest wyko-nywanie obowiązku prawnego.
11. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.VII.272.34.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 402000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót drogowych wraz z odwodnieniem, sanitarnych polegających na częściowej przebudowie sieci gazowej na ul. Łąkowej, elektrycznych dotyczących przebudowy oświetlenia ulicznego wraz z zabudową nowych latarni doświetlenia przejść dla pieszych i zabezpieczenia linii kablowych nN i SN oraz teletechnicznych budowy kanału technologicznego - wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 3548S w miejscowości Racibórz na odcinkach od Placu Konstytucji 3 Maja (ronda wraz z dojazdami) do ul. Gwiaździstej i od ul. Księdza Stanisława Staszica do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową, na długości liczonej w osi drogi 615m (długość wraz z dojazdami na rondzie wynosi ok. 715 m).
2. Zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu obejmuje głównie:
-przebudowę konstrukcji drogi powiatowej z wymianą warstw podbudów pod jezdnią i wykonaniem nowej nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych na odcinkach ulic Łąkowej i Kolejowej,
-częściową przebudowę układu drogowego ronda na Placu Konstytucji 3 Maja polegającą na powiększeniu wysp azylu przy przejściach dla pieszych, zwiększeniu pierścienia przejazdowego ronda i wykonaniu powierzchni najezdnych,
-wymianę nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych na rondzie i dojazdach do ronda,
-przebudowę i wykonanie chodników szerokości 1,5m i 2,0m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wzmocnionej na krawędziach krawężnikami i obrzeżami z zachowaniem miejsc postojowych szerokości 2,50m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wzdłuż ul. Opawskiej,
-wykonanie ścieżek rowerowych szerokości 2,0m o nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej o krawędziach wzmocnionych obrzeżami,
-przebudowę zjazdów indywidualnych i wlotów skrzyżowań z drogami,
-remont istniejącego odwodnienia drogi polegający na wymianie istniejących kolektorów kanalizacji deszczowej, zabudowie nowych wpustów deszczowych wraz z przykanalikami i zabudowie nowych studni rewizyjnych,
-częściową przebudowę sieci gazowej na ul Łąkowej,
-budowę kanału technologicznego w ciągu odcinka ul. Kolejowej,
-przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z zabudową nowych latarni doświetlenia przejść dla pieszych,
-zabezpieczenie istniejących linii kablowych nN i SN,
-wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przebudowywanych odcinków drogi.
3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1) prawidłowe wykonanie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z warunkami umowy oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
2) nadzorowanie robót na budowie w myśl obowiązujących aktów normatywnych, w tym art. 25 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami) w tym:
a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10,
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, w terminie do 5 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę robót budowlanych i otrzymania wszystkich wyników badań potrzebnych do oceny prawidłowości wykonanych robót,
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
3) nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych - Wykonawca niezwłoczne poinformuje Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na terminowość wykonania inwestycji, zgodność wykonania z projektem oraz zmiany kosztów jej wykonania,
4) nadzór nad realizacją robót zgodnie z harmonogramem finansowym stanowiącym załącznik do umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych i projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
5) sprawdzanie wbudowanych materiałów i urządzeń pod względem zgodności z projektem oraz normami i świadectwami,
6) udział w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych oraz naradach związanych z realizacją zadania,
7) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót w terminie 7 dni od daty ich wystąpienia,
8) w wypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zmiany zakresu:
a) podpisanie „Protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych” na zasadach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,
b) ustalenie obmiaru i przygotowanie kosztorysów inwestorskich dla robót dodatkowych w terminie do 7 dni od daty podpisania „Protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych” na te roboty, na zasadach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,
c) sprawdzenie „kosztorysu ofertowego” oraz „kosztorysu robót, które nie będą podlegały dalszej realizacji” w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy robót budowlanych, na zasadach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,
9) uzgadnianie zapisów i podpisanie „Protokołu konieczności dokonania zmiany umowy” na zasadach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,
10) kontrola i weryfikacja przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych kosztorysów powykonawczych w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania,
11) dokonanie odbioru wykonanych części przedmiotu umowy i spisanie protokołu na tą okoliczność o nazwie „Protokół częściowy” bez zbędnej zwłoki,
12) udział jako członek komisji odbiorowej w czynnościach odbioru etapu 1 oraz podpisanie „Protokołu odbioru etapu 1” na warunkach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,
13) udział jako członek komisji odbiorowej w czynnościach odbioru końcowego oraz podpisanie „Protokołu odbioru końcowego” na warunkach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, stwierdzanie istnienia wad robót podczas takich czynności, sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej oraz podpisanie protokołów z czynności odbioru końcowego,
14) stwierdzanie usunięcia wad ujawnionych podczas w/w odbiorów.
4.W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zadania, robót dodatkowych lub rozszerzenia zakresu robót budowlanych do 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, obowiązkiem Wykonawcy będzie pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tymi zakresami w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.
5.W związku z realizacją obowiązków nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany do zapewnia pobytu każdej z osób pełniących nadzór inwestorski na budowie odpowiednio do potrzeb wynikających z toku realizacji zadania, lecz nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu (w okresie prowadzenia robót), w tym każdorazowo na wniosek przedstawicieli Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecności osób pełniących nadzór inwestorski na budowie. Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania tego obowiązku przez Wykonawcę zastrzeżona została kara umowna.
7. Rozliczenie za przedmiot niniejszej umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi oraz fakturą końcową.
8. Wykonawca wystawi maksymalnie 3 faktury częściowe do wysokości 75% wynagrodzenia umownego. Wartość faktur częściowych będzie każdorazowo proporcjonalna procentowo do wykonanych prac na przedmiotowym zadaniu, w odniesienie do całości inwestycji.
9. Faktura końcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego i rozliczeniu zadania.
10. Pozostałe warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 375 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) kryterium nr 1
Cena- znaczenie 60 %,
2) kryterium nr 2
Doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy w zakresie robót drogowych, 40% w tym:
- na dodatkowym jednym zamówieniu tj. na trzech odrębnie ukończonych i odebranych robotach polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi publicznej o wartości minimum 3 000 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych brutto) – 10%,
- na dodatkowych dwóch zamówieniu tj. na czterech odrębnie ukończonych i odebranych robotach polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi publicznej o wartości minimum 3 000 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych brutto) – 20%,
- na dodatkowym trzech zamówieniach tj. na pięciu odrębnie ukończonych i odebranych robotach polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi publicznej o wartości minimum 3 000 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych brutto) – 30%,
- na co najmniej czterech dodatkowych zamówienia tj. na sześciu i więcej odrębnie ukończonych i odebranych robotach polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi publicznej o wartości minimum 3 000 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych brutto) – 40%,
Opis: do oceny ofert w kryterium nr 2 zamawiający przyjmie dane z formularza ofertowego podane przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
2.Oferty zostaną ocenione wg wzoru:
1)Cena: 60%
najniższa cena podana w ofertach nie podlegających odrzuceniu
C1 = ------------------------------------------------------------------------------------ x 60 % cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu
2)Oferty w kryterium nr 2 (P2) „Doświadczenie personelu” zostanie ocenione wg wzoru:
W kryterium 2 „Doświadczenie personelu” oceniane będzie doświadczenie inspektora nadzoru lub kierownika budowy w zakresie robót drogowych w następujący sposób:
W ramach doświadczeni Inspektor nadzoru lub kierownika budowy może zostać przyznane maksymalnie 40 %. Punkty będą przyznawanie za doświadczenie posiadane przez osobę proponowaną na stanowisko Inspektora nadzoru lub kierownika budowy w zakresie robót drogowych, które zostało uzyskane przy realizacji zamówienia polegającego na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy w zakresie robót drogowych na zamówieniach realizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na odrębnie ukończonych i odebranych robotach drogowych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi publicznej o wartości minimum 3 000 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych brutto). W ramach oferty winne być przedstawione inne zamówienia niż przedstawione przez Wykonawcę dla tej osoby na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt. 6.2. ust.4 lit. a SWZ)Wykonawca otrzyma 10 % w przypadku, kiedy wykaże dla osoby proponowanej na stanowisko inspektora nadzoru w zakresie robót drogowych, za jedno dodatkowe zamówienie tj. na trzech odrębnie ukończonych i odebranych robotach polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi publicznej o wartości minimum 3 000 000,00zł brutto każdy, spełniające wymagania warunku określonego w pkt. 6.2. ust.4 lit a SWZ.
Wykonawca otrzyma 20 % w przypadku, kiedy wykaże dla osoby proponowanej na stanowisko inspektora nadzoru w zakresie robót drogowych, za dwa dodatkowe zamówienie tj. na czterech odrębnie ukończonych i odebranych robotach polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi publicznej o wartości minimum 3 000 000,00zł brutto każdy, spełniające wymagania warunku określonego w pkt. 6.2. ust.4 lit a SWZ.
Wykonawca otrzyma 30 % w przypadku, kiedy wykaże dla osoby proponowanej na stanowisko inspektora nadzoru w zakresie robót drogowych, za trzy dodatkowe zamówienie tj. na pięciu odrębnie ukończonych i odebranych robotach polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie(...)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował: Inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.), oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji, pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w zakresu drogowym w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert na co najmniej dwóch odrębnie ukończonych i odebranych robotach drogowych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi publicznej o wartości minimum 3 000 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych brutto) każda – która to osoba obejmie funkcję inspektora nadzoru w zakresie robót drogowych,

b) Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował: Inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.), oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji, posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe – która to osoba obejmie funkcję inspektora nadzoru w zakresie robót przebudowy sieci gazowych.

c) Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował: Inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.), oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji, posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe – która to osoba obejmie funkcję inspektora nadzoru w zakresie robót sieci elektrycznych.

d) Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował: Inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.), oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji posiadającą co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe – która to osoba obejmie funkcję inspektora nadzoru w zakresie w zakresie robót sieci teletechnicznej – budowy kanału technologicznego.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
6.3. Zamawiający na podstawie art. 117 pkt 1 ustawy Pzp zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.

6.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności inspektorów nadzoru, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 8 do SWZ.

4) Kopie uprawnień budowlanych potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.), oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji,
5) Kopie uprawnień budowlanych potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.), oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji,

6) Kopie uprawnień budowlanych potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.), oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji,

7) Kopie uprawnień budowlanych potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.), oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831) (...) Pozostała treść dostępna w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4 do SWZ oraz pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (opcjonalnie) załącznik nr 7 do SWZ.
2.Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 7.1, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu.
3.Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4.Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ,
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; (w przypadku możliwości elektronicznego pobrania wpisu za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Zamawiający sam pozyska powyższy dokument).
3) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności inspektorów nadzoru, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 8 do SWZ.
4) Kopie uprawnień budowlanych potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.), oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji,
5) Kopie uprawnień budowlanych potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późń. zm.), (...) Pozostała treść w SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stosuje wymagań w tym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 400,00 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych).
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299)
4.Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Powiatu Raciborskiego, prowadzony przez
Getin Noble Bank S.A. – nr rachunku: 06 1560 0013 2227 7506 3000 0011 z dopiskiem „Wadium do przetargu nr OR.VII.272.34.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416” w zakresie przebudowy odcinków drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej i od skrzyżowania z ul. Staszica do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową”.
5.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota określona w pkt 9.1. musi znajdować się na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6.W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 9.3., dokument (oryginał) należy złożyć w postaci elektronicznej- przed upływem terminu składania ofert.
7.Poręczenie lub gwarancja, o których mowa powyżej, winny być ważne przez okres ważności oferty (okres związania ofertą), winny dotyczyć konkretnego zamówienia i zawierać klauzulę o bezwarunkowej dostępności środków przez zamawiającego w okresie ważności wadium w przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących zatrzymaniem wadium.
8.Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile wynika to ze stosownego umocowania (np. pełnomocnictwa, umowy konsorcjum).
9.Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia - załącznik nr 5 do SWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają
poszczególni wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany przewidziane w art. 454-455 ustawy Pzp (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), oraz określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego przepisy art. 7 oraz środek sankcyjny polegający
na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, będą miały
zastosowanie również do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczętych i niezakończonych
do dnia wejścia w życie ustawy, z tym że okres wykluczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, rozpocznie się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.