eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Racibórz › Przebudowa drogi powiatowej nr3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej(...)"-część 1 pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr3548S w Raciborzu(...)- pełnienie nadzoru inwestorskiego.Ogłoszenie z dnia 2023-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przebudowa drogi powiatowej nr3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej(…)”–część 1 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr3548S w Raciborzu(...)– pełnienie nadzoru inwestorskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT RACIBORSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Powiat Raciborski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255111

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Stefana Okrzei 4

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 032 45 97 385

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatraciborski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatraciborski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.powiatraciborski.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach/312.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej(…)”–część 1 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr3548S w Raciborzu(...)– pełnienie nadzoru inwestorskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e234163-6f07-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00047566

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022928/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.27 Przebudowa drogi powiatowej nr3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej(…)”–część 1 pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr3548S w Raciborzu(...)– pełnienie nadzoru inwestorskiego.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00462964/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.VII.272.34.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 98834,14 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót drogowych wraz z odwodnieniem, sanitarnych polegających na częściowej przebudowie sieci gazowej na ul. Łąkowej, elektrycznych dotyczących przebudowy oświetlenia ulicznego wraz z zabudową nowych latarni doświetlenia przejść dla pieszych i zabezpieczenia linii kablowych nN i SN oraz teletechnicznych budowy kanału technologicznego - wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 3548S w miejscowości Racibórz na odcinkach od Placu Konstytucji 3 Maja (ronda wraz z dojazdami) do ul. Gwiaździstej i od ul. Księdza Stanisława Staszica do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową, na długości liczonej w osi drogi 615m (długość wraz z dojazdami na rondzie wynosi ok. 715 m).
2. Zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi inwestorskiemu obejmuje głównie:
-przebudowę konstrukcji drogi powiatowej z wymianą warstw podbudów pod jezdnią i wykonaniem nowej nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych na odcinkach ulic Łąkowej i Kolejowej,
-częściową przebudowę układu drogowego ronda na Placu Konstytucji 3 Maja polegającą na powiększeniu wysp azylu przy przejściach dla pieszych, zwiększeniu pierścienia przejazdowego ronda i wykonaniu powierzchni najezdnych,
-wymianę nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych na rondzie i dojazdach do ronda,
-przebudowę i wykonanie chodników szerokości 1,5m i 2,0m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wzmocnionej na krawędziach krawężnikami i obrzeżami z zachowaniem miejsc postojowych szerokości 2,50m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wzdłuż ul. Opawskiej,
-wykonanie ścieżek rowerowych szerokości 2,0m o nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej o krawędziach wzmocnionych obrzeżami,
-przebudowę zjazdów indywidualnych i wlotów skrzyżowań z drogami,
-remont istniejącego odwodnienia drogi polegający na wymianie istniejących kolektorów kanalizacji deszczowej, zabudowie nowych wpustów deszczowych wraz z przykanalikami i zabudowie nowych studni rewizyjnych,
-częściową przebudowę sieci gazowej na ul Łąkowej,
-budowę kanału technologicznego w ciągu odcinka ul. Kolejowej,
-przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z zabudową nowych latarni doświetlenia przejść dla pieszych,
-zabezpieczenie istniejących linii kablowych nN i SN,
-wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przebudowywanych odcinków drogi.
3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1) prawidłowe wykonanie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z warunkami umowy oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
2) nadzorowanie robót na budowie w myśl obowiązujących aktów normatywnych, w tym art. 25 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami) w tym:
a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10,
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, w terminie do 5 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę robót budowlanych i otrzymania wszystkich wyników badań potrzebnych do oceny prawidłowości wykonanych robót,
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,
3) nadzór nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych - Wykonawca niezwłoczne poinformuje Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na terminowość wykonania inwestycji, zgodność wykonania z projektem oraz zmiany kosztów jej wykonania,
4) nadzór nad realizacją robót zgodnie z harmonogramem finansowym stanowiącym załącznik do umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych i projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
5) sprawdzanie wbudowanych materiałów i urządzeń pod względem zgodności z projektem oraz normami i świadectwami,
6) udział w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych oraz naradach związanych z realizacją zadania,
7) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót w terminie 7 dni od daty ich wystąpienia,
8) w wypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zmiany zakresu:
a) podpisanie „Protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych” na zasadach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,
b) ustalenie obmiaru i przygotowanie kosztorysów inwestorskich dla robót dodatkowych w terminie do 7 dni od daty podpisania „Protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych” na te roboty, na zasadach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,
c) sprawdzenie „kosztorysu ofertowego” oraz „kosztorysu robót, które nie będą podlegały dalszej realizacji” w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy robót budowlanych, na zasadach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,
9) uzgadnianie zapisów i podpisanie „Protokołu konieczności dokonania zmiany umowy” na zasadach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,
10) kontrola i weryfikacja przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych kosztorysów powykonawczych w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania,
11) dokonanie odbioru wykonanych części przedmiotu umowy i spisanie protokołu na tą okoliczność o nazwie „Protokół częściowy” bez zbędnej zwłoki,
12) udział jako członek komisji odbiorowej w czynnościach odbioru etapu 1 oraz podpisanie „Protokołu odbioru etapu 1” na warunkach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,
13) udział jako członek komisji odbiorowej w czynnościach odbioru końcowego oraz podpisanie „Protokołu odbioru końcowego” na warunkach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, stwierdzanie istnienia wad robót podczas takich czynności, sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej oraz podpisanie protokołów z czynności odbioru końcowego,
14) stwierdzanie usunięcia wad ujawnionych podczas w/w odbiorów.
4.W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zadania, robót dodatkowych lub rozszerzenia zakresu robót budowlanych do 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, obowiązkiem Wykonawcy będzie pełnienie nadzoru inwestorskiego nad tymi zakresami w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.
5.W związku z realizacją obowiązków nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany do zapewnia pobytu każdej z osób pełniących nadzór inwestorski na budowie odpowiednio do potrzeb wynikających z toku realizacji zadania, lecz nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu (w okresie prowadzenia robót), w tym każdorazowo na wniosek przedstawicieli Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji obecności osób pełniących nadzór inwestorski na budowie. Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania tego obowiązku przez Wykonawcę zastrzeżona została kara umowna.
7. Rozliczenie za przedmiot niniejszej umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi oraz fakturą końcową.
8. Wykonawca wystawi maksymalnie 3 faktury częściowe do wysokości 75% wynagrodzenia umownego. Wartość faktur częściowych będzie każdorazowo proporcjonalna procentowo do wykonanych prac na przedmiotowym zadaniu, w odniesienie do całości inwestycji.
9. Faktura końcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego i rozliczeniu zadania.
10. Pozostałe warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik 1 do niniejszego zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 61468,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 353010,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 61468,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 639 000 18 83

7.3.3) Ulica: Lecznicza 7

7.3.4) Miejscowość: Racibórz

7.3.5) Kod pocztowy: 47-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 61468,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 355 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.