eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Dozór i ochrona nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dozór i ochrona nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kielce- Miejski Zarząd Budynków w Kielcach

1.3.) Oddział zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009343

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Paderewskiego 20

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-004

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413676720

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzb.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzb.kielce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dozór i ochrona nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fdee79b7-6bcf-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00462949

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020803/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Dozór i ochrona nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mzb_kielce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mzb_kielce

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z platformy:
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
a) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych określone
zostały w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:
- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji Umowy na: „Dozór i ochronę nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.” w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Budynków w Kielcach, ul. Paderewskiego 20, 25-004 Kielce, tel. 41 3676720, e-mail; biuro@mzb.kielce.pl, w imieniu którego działa Dyrektor – Krzysztof Miernik;
 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach oraz pod adresem e-mail: r.ad@gazeta.pl, (Radosław Adamiec) tel. 41 3676720 * ;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, o wartości mniejszej niż równowartość kwoty 750 000 euro, w związku z art. 359 pkt.2 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022, poz. 1710 z późniejszymi zmianami);
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz SWZ pkt. 1.2 Ochrona danych osobowych- RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZB/Dozór/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest stałe dozorowanie i bezpośrednia ochrona fizyczna nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 01.01.2023 r. godz. 0:00 do 30.06.2023 r. godz. 24:00
Przedmiot zamówienia będzie realizowany na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie gminy Kielce w następujących lokalizacjach:
1) ul. Paderewskiego 20 od godziny 00:00 do godziny 7:30 oraz od godziny 19:00 do godziny 24:00 – z budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 1 256 m2,
2) ul. Sienkiewicza 76 od godziny 00:00 do godziny 7:30 oraz od godziny 14:30 do godziny 24:00 – z budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 4 595 m2,
3) ul. Nowaka – Jeziorańskiego 53 od godziny 00:00 do godziny 24:00 - z budynkiem o powierzchni użytkowej 13 896 m2,
2. Zakres usług obejmuje dozór i ochronę mienia każdej z powyższych nieruchomości składających się z budynku biurowego i jego otoczenia, pomieszczeń w tych budynkach oraz powierzonych rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach i na nieruchomościach, i realizowany będzie przez jednego pracownika na zmianie (nie są wymagani pracownicy będący na liście kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej) w wyznaczonych godzinach zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy. Szacowana ilość godzin dozorowania przewidziana w okresie trwania zamówienia wynosi łącznie 9 683,5 roboczogodzin, w tym na nieruchomości przy ul. Paderewskiego 20 – 2 262,50 roboczogodzin, na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 76 – 3 077 roboczogodzin, na nieruchomości przy ul. Nowaka- Jeziorańskiego 53 – 4 344 roboczogodzin.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a także warunki realizacji usług na poszczególnych nieruchomościach oraz obowiązki Wykonawcy opisane są w projektowanych postanowieniach umowy – Załącznik nr 5 do SWZ.
4. Usługa będzie wykonywana przez osoby wskazane przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do projektowanych postanowień umowy. Każdorazowa zmiana osób, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości Zamawiającego).
5. Zaleca się by Wykonawca dokonał oględzin obiektów i terenu, na którym mają być wykonywane usługi oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do prawidłowej realizacji usługi i jej wyceny.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas świadczenia usługi.
7. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp – wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę – w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) – pracowników ochrony bezpośrednio uczestniczących w realizacji usług dozoru i ochrony mienia na wskazanych w pkt. 2 nieruchomościach, co najmniej 3 osoby (tj. co najmniej po 1 pracowniku ochrony na każdej nieruchomości), których zadaniem w okresie realizacji zamówienia będzie wykonywanie prac określonych w projektowanych postanowieniach umowy – Załącznik nr 5 do SWZ. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób zatrudnionych w zarządzie czy nadzorze oraz osób, które będą koordynowały pracami objętymi zamówieniem. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ.
8. Realizując obowiązek wskazany w pkt. 3.8 jw. niniejszego rozdziału Wykonawca winien złożyć w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oświadczenie odnośnie wymaganego zatrudnienia osób.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający, przewiduje możliwości udzielenia zamówienia z art.214 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp dotychczasowemu Wykonawcy usług, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego do kwoty netto:
95 769,82 zł Zamówienie, o którym mowa powyżej będzie udzielone na zasadach określonych w umowie podstawowej po przeprowadzeniu negocjacji z zastrzeżeniem, że wartość dozoru zostanie ustalona na podstawie średniej godzinowej stawki brutto wynikających z przyjętych w umowie podstawowej stawek jednostkowych S1, S2, S3.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert przeprowadzona zostanie w oparciu o kryteria oceny ofert szczegółowo opisane w Rozdziale 22- Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium "społeczne"

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) aktualnej koncesji uprawniającej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 ze zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy ze wspólnie ubiegających się Wykonawców przedstawia aktualną koncesję.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
3) zdolności technicznej:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał: co najmniej 1 usługę polegającą na dozorze i ochronie mienia, trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy kalendarzowych, zabudowanej nieruchomości z minimum 1 budynkiem użyteczności publicznej o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 4 000 m2 realizowanej w ramach jednej umowy/ kontraktu wraz z podaniem lokalizacji przedmiotu, powierzchni użytkowej chronionych obiektów, terminu realizacji i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane – (wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SWZ) wraz z załączeniem dowodów (referencji lub innych dokumentów sporządzonych przez podmiot, na rzecz którego usługi dozoru zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty). 4) zdolności zawodowej:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które bezpośrednio będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – (wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SWZ ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualna koncesja uprawniającą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 ze zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy ze wspólnie ubiegających się Wykonawców przedstawia aktualną koncesję.
2) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – potwierdzające spełnienie warunku opisanego w pkt. 8.1.2 SWZ (wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SWZ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wykaz ten składa przynajmniej jeden z wykonawców.
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzające spełnienie warunku opisanego w pkt. 8.1.3 SWZ (wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SWZ).
4) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia – zgodnie z pkt 8.1.1 SWZ.
5) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej na podstawie art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Pzp (wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) wypełniony formularz oferty - Załącznik nr 1 do SWZ,
b) wypełnione i podpisane oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznika nr 2 do SWZ,
c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenie ww. dokumentu w przypadku wskazania przez niego w formularzu oferty (wg Załącznika nr 1 do SWZ) danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, z których możliwe jest uzyskanie tego dokumentu przez Zamawiającego
d) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, którego umocowanie nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 11.1c SWZ;
e) pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania pełnomocnika tj. do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
f) pisemne zobowiązanie wg Załącznika 3a do SWZ lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.2. SWZ określające zakres umocowania do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, oraz
g) wypełnione i podpisane przez podmiot udostępniający zasoby oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg Załącznika nr 3 do SWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,
h) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna) – każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą – aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg Załącznika nr 2 do SWZ) - w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie w zakresie, o którym mowa w art.117 ust. 4 ustawy Pzp (wg załączonego wzoru Załącznik nr 4 do SWZ),
i) dokumenty, o których mowa w pkt. 11.1.c) lub 11.1.d) SWZ określające zakres umocowania do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o ile ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) ubiegać się o udzielenie zamówienia.
10.2. Zgodnie z art. 445 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego.
10.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty.
10.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie sporządzone odpowiednio według wzoru Załącznika nr 2 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
10.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust, 4 ustawy Pzp według wzoru Załącznika nr 4 do SWZ.
10.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają łącznie zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby - w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej tych podmiotów (o ile dotyczy).
10.7. Pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania pełnomocnika tj. do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców.
10.8. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (np. umowę spółki cywilnej wraz z aneksami lub umowę konsorcjum).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe warunki zmiany Umowy zawarte są w pkt. 29.5 SWZ oraz § 14 projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mzb_kielce

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.