eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krak闚 › 安iadczenie ca這dobowych us逝g transportuOg這szenie z dnia 2022-11-28


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie ca這dobowych us逝g transportu

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Szpital Specjalistyczny im. Stefana 疾romskiego SP ZOZ w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000630161

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: osiedle Na Skarpie 66

1.5.2.) Miejscowo嗆: Krak闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-913

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Krak闚

1.5.7.) Numer telefonu: 622 94 13, 622 94 87

1.5.8.) Numer faksu: 644 47 56

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpubl@zeromski-szpital.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zeromski-szpital.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samodzielny publiczny zak豉d opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie ca這dobowych us逝g transportu

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-e5e620cf-6f0f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00462338

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-11-28

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00310207/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

2.3.1 Ca這dobowe 鈍iadczenie us逝g transportu sanitarnego

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://e-propublico.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: W niniejszym post瘼owaniu komunikacja Zamawiaj帷ego z Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, za po鈔ednictwem Platformy on-line dzia豉j帷ej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawc jest bezp豉tne. Wykonawca przyst瘼uj帷 do post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy okre郵one w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wi捫帷y. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu musi posiada konto na Platformie. Do z這瞠nia oferty konieczne jest posiadanie przez osob upowa積ion do reprezentowania Wykonawcy wa積ego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami okre郵onymi w tym zakresie przez Zamawiaj帷ego w dokumencie SWZ. Zamawiaj帷y okre郵a nast瘼uj帷e wymagania sprz皻owo – aplikacyjne pozwalaj帷e na korzystanie z Platformy: sta造 dost瘼 do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa - Platforma wsp馧pracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich g堯wnych przegl康arek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); w陰czona obs逝ga JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesy豉nego za po鈔ednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie okre郵a si limitu liczby plik闚. Zamawiaj帷y okre郵a nast瘼uj帷e informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: za陰czony i przes豉ny przez Wykonawc za pomoc Platformy plik oferty wraz z za陰cznikami przechowywane s na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiaj帷y otrzyma dost瘼 do plik闚 dopiero po up造wie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platform stanowi przyporz康kowan do dokumentu elektronicznego dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wys豉nym dokumencie w kolumnie "Data przes豉nia"; o terminie przes豉nia decyduje czas pe軟ego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zamawiaj帷y o鈍iadcza, 瞠 spe軟ia wymogi okre郵one w rozporz康zeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawc b璠 przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Stefana 疾romskiego SPZOZ w Krakowie. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawc danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a tak瞠 art. 6 Ustawy z 6 wrze郾ia 2001 r. o dost瘼ie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole post瘼owania b璠 przechowywane przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia. Je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy. Zamawiaj帷y nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym ni cel okre郵ony powy瞠j. Wykonawca jest zobowi您any, w zwi您ku z udzia貫m w przedmiotowym post瘼owaniu, do wype軟ienia wszystkich obowi您k闚 formalnoprawnych wymaganych przez RODO i zwi您anych z udzia貫m w przedmiotowym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia. Nale膨 do nich obowi您ki informacyjne z art. 13 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane osobowe dotycz i od kt鏎ych dane te Wykonawca bezpo鈔ednio pozyska i przekaza Zamawiaj帷emu w tre軼i oferty lub dokument闚 sk豉danych na 膨danie Zamawiaj帷ego oraz art. 14 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane Wykonawca pozyska w spos鏏 po鈔edni, a kt鏎e to dane Wykonawca przekazuje Zamawiaj帷emu w tre軼i oferty lub dokument闚 sk豉danych na 膨danie Zamawiaj帷ego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiaj帷y informuje, 瞠: udost瘼nia dane osobowe, o kt鏎ych mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotycz帷e wyrok闚 skazuj帷ych i czyn闚 zabronionych) w celu umo磧iwienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej, o kt鏎ych mowa w dziale IX ustawy Pzp, do up造wu terminu na ich wniesienie; udost瘼nianie protoko逝 i za陰cznik闚 do protoko逝 ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyj徠kiem tych, o kt鏎ych mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniaj帷ych pochodzenie rasowe lub etniczne, pogl康y polityczne, przekonania religijne lub 鈍iatopogl康owe, przynale積o嗆 do zwi您k闚 zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotycz帷ych zdrowia, seksualno軼i lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia; w przypadku korzystania przez osob, kt鏎ej dane osobowe s przetwarzane przez Zamawiaj帷ego, z uprawnienia, o kt鏎ym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (zwi您anych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane s dane osobowe jego dotycz帷e, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o kt鏎ych mowa w art. 46 RODO, zwi您anych z przekazaniem jego danych osobowych do pa雟twa trzeciego lub organizacji mi璠zynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawc od administratora kopii danych osobowych podlegaj帷ych przetwarzaniu), Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby wyst瘼uj帷ej z 膨daniem wskazania dodatkowych informacji, maj帷ych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia; skorzystanie przez osob, kt鏎ej dane osobowe s przetwarzane, z uprawnienia, o kt鏎ym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupe軟ienia danych osobowych), nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 post瘼owania oraz jego za陰cznik闚; w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia zg這szenie 膨dania ograniczenia przetwarzania, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia tego post瘼owania; w przypadku, gdy wniesienie 膨dania dotycz帷ego prawa, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole post瘼owania lub za陰cznikach do tego protoko逝, od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y nie udost瘼nia tych danych, chyba 瞠 zachodz przes豉nki, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 rozporz康zenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/55/2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie ca這dobowych us逝g transportu sanitarnego pacjent闚, krwi i jej sk豉dnik闚, materia堯w biologicznych i materia堯w wykorzystywanych do udzielania 鈍iadcze zdrowotnych, dokumentacji medycznej oraz awaryjnego transportu lek闚. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawarty jest w za陰czniku nr 1 do SWZ

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 60130000-8 - Us逝gi wzakresie specjalistycznego transportu drogowego os鏏

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Us逝gi wzakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba uprzywilejowanych pojazd闚 do realizacji transportu pacjent闚 Szpitala

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia odpowiedniego 鈔odka transportu

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zam闚ienia publicznego mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki, dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej. Ocena spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu b璠zie dokonana na zasadzie spe軟ia/nie spe軟ia.
Wykonawca spe軟i warunek, je郵i wyka瞠, 瞠:
1) dysponuje 鈔odkami transportu, kt鏎e spe軟iaj wymogi, o kt鏎ych mowa w SWZ, tj.:
a) co najmniej 4 pojazdami uprzywilejowanymi s逝膨cymi do przewozu os鏏 w pozycji siedz帷ej, le膨cej; posiadaj帷ymi pozytywn opini Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, kt鏎ych rok produkcji jest nie starszy ni 2015 r. posiadaj帷ymi aktualne badania techniczne, ubezpieczenie komunikacyjne OC, NW
b) co najmniej 1 pojazdem uprzywilejowanym przeznaczonym do przewozu krwi, materia堯w krwiopochodnych, materia堯w biologicznych i materia堯w wykorzystywanych do udzielania 鈍iadcze zdrowotnych, posiadaj帷ym pozytywn opini Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, kt鏎ego rok produkcji jest nie starszy ni 2015 r. posiadaj帷ym aktualne badania techniczne, ubezpieczenie komunikacyjne OC, NW

2) dysponuje niezb璠n ilo軼i os鏏 zdolnych do wykonania zam闚ienia, tj.:
- min. 4 osobami, w tym co najmniej:
4 kierowcami ratownikami /tj. osobami posiadaj帷ymi wa積e za鈍iadczenie o uko鎍zeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy/ b康 kierowcami ratownikami medycznymi /przy czym przez ratownika medycznego rozumie si osob spe軟iaj帷 wymogi o kt鏎ych mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 wrze郾ia 2006 r. o Pa雟twowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 z p騧n. zm.).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: O鈍iadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenie o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej - za陰cznik nr 9 do SWZ; Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz康zone nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.; Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjent闚 Rzeczywistych, w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego; je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do tego rejestru, sporz康zona nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem.; O鈍iadczenie wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez Zamawiaj帷ego - za陰cznik nr 8 do SWZ; Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e, 瞠 nie otwarto jego likwidacji, nie og這szono upad這軼i, jego aktywami nie zarz康za likwidator lub s康, nie zawar uk豉du z wierzycielami, jego dzia豉lno嗆 gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj帷ej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz璚ia tej procedury, wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed ich z這瞠niem.; Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Informacji z Centralnego Rejestru Beneficjent闚 Rzeczywistych" sk豉da informacj z odpowiedniego rejestru zawieraj帷ego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r闚nowa積y dokument wydany przez w豉軼iwy organ s康owy lub administracyjny kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, okre郵aj帷y jego beneficjent闚 rzeczywistych, wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed ich z這瞠niem

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Wykaz 鈔odk闚 transportu dost瘼nych wykonawcy w celu wykonania zam闚ienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami - za陰cznik nr 7; Wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - za陰cznik nr 6 do SWZ;

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Wz鏎 oferty na us逝gi - za陰cznik nr 2 do SWZ; Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚 - za陰cznik nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowi您ani s do ustanowienia pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.Pe軟omocnictwo nale篡 do陰czy do oferty i powinno ono zawiera w szczeg鏊no軼i wskazanie post瘼owania udzielenie zam闚ienia publicznego, kt鏎ego dotyczy, wszystkich Wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia oraz ustanowionego pe軟omocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, dokument ”O鈍iadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝”, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materia堯w zwi您anych z realizacj zam闚ienia (waloryzacja). Zamawiaj帷y okre郵a, 瞠:
a. wysoko嗆 wynagrodzenia wykonawcy mo瞠 ulec zmianie w przypadku zmiany koszt闚 realizowania us逝gi przez Wykonawc
b. przy zmianie wynagrodzenia strony b璠 bra造 pod uwag wy陰cznie koszt, jakim jest cena paliwa;
c. wynagrodzenie b璠zie podlega這 waloryzacji, gdy warto嗆 zmiany ceny paliwa przekroczy 30 % w stosunku do ceny paliwa z chwili zawarcia umowy.
d. wynagrodzenie zostanie zwi瘯szone w taki spos鏏, aby pokry koszt wzrostu cen paliwa;
e. Wynagrodzenie b璠zie podlega這 waloryzacji maksymalnie do 20% wynagrodzenia, o kt鏎ym mowa w 4 ust 1 Umowy,
f. postanowie umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si od chwili osi庵ni璚ia limitu, o kt鏎ym w mowa w lit. e powy瞠j,
g. zmiana wysoko軼i wynagrodzenia opisana w niniejszym ust瘼ie nast瘼uje w przypadku ziszczenia si powy窺zych warunk闚.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-12-06 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Drog elektroniczn za po鈔ednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 09:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-01-04

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.