eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hajnówka › Sukcesywne dostawy paliw płynnych do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy paliw płynnych do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT HAJNOWSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Aleksego Zina 1

1.5.2.) Miejscowość: Hajnówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: (85) 683 20 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdphajnowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Administrowanie drogami publicznymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy paliw płynnych do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-577c07eb-6bf1-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461872

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012487/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawy Paliw płynnych w 2023 r

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ W postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@zdphajnowka.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wszystkie trzy możliwości są równorzędne. Oferta składana w formie elektronicznej musi zostać podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, natomiast oferta składana w postaci elektronicznej musi zostać podpisana podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne
z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip albo .7Z. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP, Zamawiający
zaleca wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku
oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę
na format .pdf i opatrzenie ich podpisem w formacie PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XadES – Wykonawca powinien wówczas pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
sekretariat@zdphajnowka.p

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich
wniesienie.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, Zamawiający informuje, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41, telefon: 85 683 20 01;b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Hajnówce jest Pani Magdalena Niesteruk, e-mail:
sekretariat@zdphajnowka.pl;c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Sukcesywne dostawy paliw płynnych do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2023 r. - znak sprawy DT.26.32.2022. prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas rwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia RODO;h) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 rozporządzenia RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 rozporządzenia RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;− na podstawie art. 18 rozporządzenia RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania, o którym mowa w lit. c; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy rozporządzenia RODO;i) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO;− na podstawie art. 21 rozporządzenia RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych określonego w art. 16
rozporządzenia RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. Skorzystanie z prawa żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Sukcesywne dostawy paliw płynnych do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2023 r. - znak sprawy DT.26.32.2022 prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DT.26.32.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są : Sukcesywne dostawy paliw płynnych do Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2023 r.
1. Zamówienie podzielone jest na dwie części:
Część 1 – Sukcesywne dostawy paliw płynnych na stacji Wykonawcy
Część 2 – Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do siedziby Zamawiającego
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Wykonawcy zobowiązani są do wskazania w ofercie zakresu dostaw, którego realizację zamierzają powierzyć podwykonawcom [wymagane oświadczenie w ww. zakresie zawarte jest na formularzu ofertowym].
4. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.
6. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części ze względu na odmiennych sposób wykonywania dostaw paliw i oleju opałowego. .Jeden wykonawca może złożyć ofertę zarówno do jednej wybranej części jak i wszystkich części.

Część I Sukcesywne dostawy paliw płynnych na stacji Wykonawcy
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń, na stacji Wykonawcy w 2022 roku, jak niżej:
- benzyny bezołowiowej Pb 95 - szacunkowa ilość; 5 000 litrów
- oleju napędowego ON szacunkowa ilość; 55 000 litrów
2. Przedmiot umowy będzie świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, w postaci świadczeń cząstkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Określone ilości paliw są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy.
3. Paliwo odbierane będzie przez Zamawiającego na stacji Wykonawcy, umiejscowionej w odległości nie większej niż 15,0 km od siedziby Zamawiającego tj. 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41 , czynnej przez wszystkie dni tygodnia, minimum 10 godzin, nie później niż od godziny 7:00. Wykonawca wskaże w ofercie stację paliw wraz z adresem, gdzie możliwe jest tankowanie
- benzyny bezołowiowej Pb 95,
- oleju napędowego ON,
4. Dostarczane paliwa będą odpowiadały obowiązującym normom w tym zakresie oraz spełniały parametry określone przepisami prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680 z późniejszymi zmianami).
5. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127.).
6. Do oleju napędowego stosuje się wymagania jakościowe, określone szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680 z późniejszymi zmianami) Paliwa muszą spełniać normę PN-EN 228+A1:2017-06 ; PN-EN 590+A1:2017-06 oraz być zdatne do użytku zarówno w warunkach letnich, przejściowych i zimowych
7. Zamawiający zobowiązuje się stosować do obowiązujących na stacji paliw przepisów
8. Wydawanie paliwa odbywać się będzie na podstawie ważnej karty drogowej lub karty paliwowej do zbiornika pojazdów, maszyn i urządzeń, ewentualnie do kanistra.
9. Zamawiający dopuszcza dwa rodzaje ewidencjonowania pobranego paliwa stanowiącego podstawę do rozliczenia, jak niżej:
a) ewidencjonowanie przez Wykonawcę wydanego paliwa w zbiorczym zestawieniu z podpisem kierowcy, oraz każdorazowego odnotowywania w karcie drogowej ilości faktycznie pobranego paliwa.
b) przy użyciu kart paliwowych, z tym że:
- karta paliwowa ma być wydana bezpłatnie odrębnie na każdy pojazd, sprzęt i urządzenie Zamawiającego,
- Wykonawca do faktury za wykonanie zamówienia dołączy zbiorczy dowód wydania, o którym mowa w § 3 ust. 8 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
- Zamawiający zastrzega, że karty paliwowe winny być wydane do dnia 31.12.2022 r. – w przypadku opóźnień z wydaniem kart paliwowych Wykonawca umożliwi bezgotówkowe tankowanie pojazdów na wybranej stacji od dnia 01.01.2023 r. na zasadach i warunkach określonych w umowie tj. Wykonawca będzie prowadził rejestr wydanego paliwa zawierający wszystkie elementy „Miesięcznego zbiorczego dowodu wydania” określonego w SWZ i projekcie umowy
10. Dostawy będę realizowane na zasadzie tankowania pojazdów do zbiornika pojazdów, maszyn i urządzeń, ewentualnie do kanistra, na stacji Wykonawcy wskazanej w ofercie.
11. Tankowanie pojazdów, maszyn i urządzeń odbywać się będzie w godzinach pracy stacji, czynnej minimum 10 godz. na dobę. Godzina otwarcia stacji nie później niż 700.
12. W nagłych przypadkach Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliw z dystrybutora przez 24 godz. na dobę (klęska żywiołowa, akcja związana z zimowym utrzymaniem dróg, itp.) Dostawca na żądanie Zamawiającego umożliwi zatankowanie pojazdów w innych godzinach niż zostało określone w pkt 11.
13. Niezależnie od liczby innych klientów, każdy pojazd zamawiającego winien być zatankowany w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zgłoszenia się kierowcy do pracownika stacji. W przypadku sytuacji kryzysowych oraz w okresie akcji zimowego utrzymania dróg Wykonawca umożliwi tankowanie pojazdów i sprzętu silnikowego Zamawiającego poza kolejnością niezależnie od liczby pojazdów innych klientów znajdujących w danej chwili na stacji.
14. W sytuacjach awaryjnych, gdy stacja będzie nieczynna Wykonawca zapewni bezgotówkowe tankowanie na innej stacji paliw, zlokalizowanej w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego na zasadach jak dla stacji Wykonawcy. W przypadku wystąpienia takich sytuacji (tankownie na innej stacji niż Wykonawcy) ceny tankowania będą cenami obowiązującymi na dystrybutorze Wykonawcy i zostanie doliczony rabat zgodnie z formularzem ofertowym, a wszelkie koszty tankowania pokryje Wykonawca.
15. Zamawiający przedstawi wykaz pojazdów, maszyn i urządzeń, które będą zaopatrywane na stacji paliw Dostawcy.
16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej specyfikacji sposób wykonania dostaw. Jeden Wykonawca może złożyć oferty zarówno do obu części jak i tylko do jednej przez siebie wybranej.
17. Lokalizacja oraz geometria wjazdów/wyjazdów stacji Wykonawcy musi umożliwiać swobodny wjazd/wyjazd oraz tankowanie pojazdom Zamawiającego takim jak równiarka, samochody ciężarowe wyposażone w pługi odśnieżne i piaskarki oraz ciągniki rolnicze ciągnące za sobą piaskarki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09130000-9 - Ropa naftowa i destylaty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość (O) najbliższej stacji Wykonawcy od siedziby Zamawiającego.

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany stały rabat od ceny brutto 1litra paliwa

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego -15 000 litrów.
2. Przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych. Terminy dostaw będą uzgadniane telefonicznie z Wykonawcą z min. 1 dniowym wyprzedzeniem i będą odbierane w godz. 7:00 – 15:00 przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego.
3. Dostawy lekkiego oleju opałowego realizowane będą przy użyciu środków transportu (cysterna) Wykonawcy spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska do miejsca lokalizacji zbiornika tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, w sezonie grzewczym w 2023 roku.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Określone ilości oleju opałowego są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości oleju opałowego faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń finansowych np. odszkodowania jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie zakupi od wykonawcy wskazanych ilości oleju opałowego.
5. Lekki olej opałowy winien charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych , PN-C-96024:2020-12 oraz parametrami jakościowymi zgodnymi z Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. 2016 poz. 2008).
6. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ((Dz. U. z 2021 r. poz. 716, ze zm.).
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej specyfikacji sposób wykonania dostaw.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09130000-9 - Ropa naftowa i destylaty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane punktowo w następujących kryteriach:
-Cena wykonania dostaw - waga 50 punktów
-Oferowany stały rabat od ceny brutto 1litra paliwa – waga 40 punktów
-Odległość najbliższej stacji Wykonawcy od siedziby Zamawiającego -cz. 1/Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie zapotrzebowania na olej opałowy -cz. 2

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie zapotrzebowania na olej opałowy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowany stały rabat od ceny brutto 1litra oleju opałowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1.1. Posiadają zdolność techniczną umożliwiającą prawidłowe wykonanie zadania. :

W zakresie części 1 i 2: Zamawiający stawia szczegółowy warunek w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień i kompetencji do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723,2127.,). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
W zakresie części pierwszej – Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną stacją paliwową znajdującą się w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Zamawiającego.

1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

- Zamawiający nie stawia w tym zakresie określonych wymogów

1.3. Warunku udziału dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawcy

1) Wykonawca musi posiadać zdolność finansową do realizacji przedmiotowego zadania.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie określonych wymogów

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [wg załącznika nr 2b do SWZ];
2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty, oferty częściowej nastąpiło niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – [ wg załącznika nr 3 do SWZ].

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [wg załącznika nr 2a do SWZ];
2. W celu potwierdzenia zdolności technicznej umożliwiającej prawidłową realizację zadania Wykonawca przedstawi aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723,2127).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy wg załącznika nr 1a lub/i 1b

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
2. W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie (spółka cywilna, konsorcjum), przedsiębiorcy składają oddzielnie oświadczenia wymienione w pkt 1.1 i 1.2. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Podmioty udostępniające zasoby składają oddzielnie oświadczenia wymienione w pkt 1.1 i 1.2, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zamówienia w zakresie zwiększenia lub ograniczenia ilości soli drogowej w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
2. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
3. W trakcie realizacji umowy jej postanowienia mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy Pzp,
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:
a) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę; w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału, w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
b) w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu dostaw,
c) w sytuacji gdy wystąpią zmiany w obowiązujących przepisach prawa powodujących konieczność dokonania zmian w umowie,
d) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, w sytuacji zmiany powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie,
5. zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron, których strony nie mogły przewidzieć ani zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy, takie zdarzenia obejmują w szczególności wojny, klęski żywiołowe, działania terrorystyczne oraz zakłócenia spowodowane wprowadzeniem przepisów przeciwdziałającym takim zagrożeniom.
6. Każda zmiana niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej za zgodą obu stron pod rygorem nieważności.
7. Wykonawca nie może bez zgody zmawiającego dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. W przypadku gdyby Wykonawca dokonał takiej cesji to będzie ona bezskuteczna.
8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.