eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Ochrona obiektów Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w KielcachOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona obiektów Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290414024

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sandomierska 249

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-330

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zielen.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zielen.kielce.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona obiektów Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77b36443-6c97-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461570

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zielen_kielce

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zielen_kielce

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określają:
„Regulamin Platformy Zakupowej” oraz „Instrukcja dla Wykonawcy” dostępne na stronie Platformy.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje warunki korzystania z Platformy
zakupowej, określone w „Regulaminie” i „Instrukcji” oraz uznaje go za wiążący.
b) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: „rozporządzenie o
elektronizacji”).
- dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES;
- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.
8. Zamawiający zgodnie z rozporządzeniem o elektronizacji określa:
- niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości co najmniej 256 kbit/s,
platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10. 0,
- włączona obsługa JavaScript,
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
- dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików do wielkości do 75 MB w formatach dopuszczanych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc;
.xls;.ppt; .docx; .xlsx;.pptx; .csv. przy czym zaleca się wykorzystanie plików w formacie pdf.
- występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że: - W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji umowy na: ,,Ochrona obiektów” w Rejonowym Przedsiębiorstwie Zieleni i Usług Komunalnych Sp. zo.o.
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 􀀁􀀁􀀁􀀁􀀁􀀁􀀁􀀁 administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Sandomierska 249, 25-330 Kielce, tel. 41 - 333-50-61, fax. 41-333-50-61, wewn. 209,
email.biuro@zielen.kielce.pl. − w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w RPZiUK Sp. z o.o. oraz pod adresem email: m.suchon@zielen.kielce.pl, tel. 41 333 50 61, wewn. 255. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 13/TP/2021 prowadzonym w trybie podstawowym; odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 7 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 28/TP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej oraz konwojowania wartości pieniężnych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach, zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98341140-8 - Usługi dozorowania

98341120-2 - Usługi portierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający w tym zakresie nie stawia warunków.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia .
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający w tym zakresie nie stawia warunków.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
– Doświadczenie Wykonawcy
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę w zakresie usługi ochrony fizycznej obiektów wielopowierzchniowych, trwających co najmniej 12 miesięcy o wartości minimum 150 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 7 do SWZ.
Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty.
- Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem oferty cenowej
– załącznik nr 2 do SWZ.
Pełnomocnictwo, określające jego zakres:
- gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych – o ile dotyczy;
-Dowód wniesienia wadium jeżeli wadium zostało wniesione w innej formie niż pieniężnej – o ile dotyczy,
Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ) – o ile dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.2 .
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Innych form wniesienia wadium Zamawiający nie dopuszcza !!
Nie dopuszcza się wpłacania wadium w kasie Zamawiającego !!
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego - BZ WBK S.A. I O/KIELCE 34 1090 2040 0000 0005 3800 4603 tytułem: Wadium – przetarg na ,,Ochrona obiektów RPZiUK Sp. z .o.o.”

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Podwykonawstwo
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części usług innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:
a) określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik do SWZ) informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem jego danych jeżeli są znane.
b) Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie udostępnił swoich zasobów.
c) Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych podwykonawców do realizacji zamówienia.
2. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie
W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
b) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
c) Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu na zasadach określonych w niniejszej SWZ. Oświadczenie stanowiące załączniki nr 3 do SWZ:
- ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- składa co najmniej jeden z jej uczestników (ten wykonawca, który dany warunek udziału spełnia) lub wszyscy wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Określa projekt umowy stanowiący załącznik do SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian warunków zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w przypadku wystąpienia:
a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta ma wpływ na wykonanie umowy, a w szczególności zmiany przepisów ustawy Pzp oraz ustawy Kodeks Cywilny,
b) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
c) siły wyższej, określonej w § 10 umowy, która będzie miała wpływ na termin realizacji umowy, sposób realizacji lub przedmiot zamówienia, pod warunkiem powiadomienia drugiej Strony na piśmie o fakcie wystąpienia takiej okoliczności oraz udokumentowania jej właściwymi dowodami.
d) zaistnienie okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a) rozpoczęcie wykonania zamówienia - o okres rozstrzygania postępowania,
b) zmiany będące następstwem działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie wykonania zamówienia,
- zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia:
a) zmiana ilości obiektów. Zmiana ilości obiektów, w których świadczone będą usługi ochrony możliwa jest m.in. w przypadkach: nabycia lub zbycia nieruchomości, zmiany w zakresie prawa do użytkowania i korzystania z nieruchomości, zmiany stanu prawnego obiektów, zmian w organizacji i przedmiocie działalności spółki w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami, wewnętrzne zmiany związane z zarządzaniem obiektami oraz w związku z wystąpieniem innych zdarzeń prawnych skutkujących zmianą ilości obiektów. Zmiana ilości obiektów podlegających ochronie spowoduje modyfikację wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do zmiany wartości usług ochrony świadczonych na rzecz Zamawiającego na podstawie umowy. Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą oraz na warunkach i według stawek, na podstawie których udzielono zamówienia publicznego.
3. Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że Przedmiot Umowy nie zostanie wykonany w terminie, niezwłocznie powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną na adres wskazany w § 12 umowy o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu Umowy, wskazując prawdopodobny okres opóźnienia i jego przyczynę. Powiadomienie takie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dochowania wszelkich terminów objętych Umową.
4. Zamawiający, w przypadku, gdy uzna, że przyczyny skutkujące niebezpieczeństwem wystąpienia opóźnienia są niezależne od Wykonawcy albo opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, może dopuścić zmianę terminu realizacji Umowy. Ocena, czy opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, dokonywana będzie przez Zamawiającego po przeanalizowaniu wyjaśnień przedłożonych przez Wykonawcę.
5. Zwłoka, którą Zamawiający uznał za powstałe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie stanowią niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
6. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskująca, z zastrzeżeniem ust. 2, zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:
- zakres proponowanej zmiany;
- opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;
- podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub postanowień Umowy;
- informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.