eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Serwis kotłowni gazowych wraz z węzłami cieplnymi przy ul. Dworcowej 32-40, Karpińskiego 3-9, Brodatego 10 w Żaganiu, ul. Wojska Polskiego 16, 39 w Sulechowie oraz z budynkach nr 8, 42, 46 w WędrzynieOgłoszenie z dnia 2022-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Serwis kotłowni gazowych wraz z węzłami cieplnymi przy ul. Dworcowej 32-40, Karpińskiego 3-9, Brodatego 10 w Żaganiu, ul. Wojska Polskiego 16, 39 w Sulechowie oraz z budynkach nr 8, 42, 46 w Wędrzynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011263946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 26A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-911

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp.zg@amw.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administrowanie mieniem Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Serwis kotłowni gazowych wraz z węzłami cieplnymi przy ul. Dworcowej 32-40, Karpińskiego 3-9, Brodatego 10 w Żaganiu, ul. Wojska Polskiego 16, 39 w Sulechowie oraz z budynkach nr 8, 42, 46 w Wędrzynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1eb190e-6b2d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461057

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059886/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.135 Serwis kotłowni gazowych wraz z węzłami cieplnymi w Żaganiu, Sulechowie i Wędrzynie - OR Zielona Góra

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://amw.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://amw.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z zapisami w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z zapisami w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-OZ.2616.455.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - serwis kotłowni gazowych przy ul. Dworcowej 32-40, Karpińskiego 3-9, Brodatego 10 w Żaganiu, ul. Wojska Polskiego 16, 39 w Sulechowie
2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV 500000005 – Usługi naprawcze i konserwacyjne.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania oraz otrzyma największą liczbą punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej wymienionych kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:
K = C + AS+R+Kp+Kz+Z gdzie:
K - całkowita liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena”,
AS - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „aspekty społeczne”
R - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „stawka roboczogodziny”
Kp - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „narzut kosztów pośrednich”
Kz - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „kosztów zakupu”
Z - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „stawka zysku”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: stawka roboczogodziny

4.3.6.) Waga: 4

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: narzut kosztów pośrednich

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: koszty zakupu

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: stawka zysku

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - serwis kotłowni gazowych wraz z węzłami cieplnymi w budynkach nr 8, 42, 46
w Wędrzynie

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV 500000005 – Usługi naprawcze i konserwacyjne.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania oraz otrzyma największą liczbą punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej wymienionych kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:
K = C + AS+R+Kp+Kz+Z gdzie:
K - całkowita liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena”,
AS - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „aspekty społeczne”
R - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „stawka roboczogodziny”
Kp - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „narzut kosztów pośrednich”
Kz - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „kosztów zakupu”
Z - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „stawka zysku”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: stawka roboczogodziny

4.3.6.) Waga: 4

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: narzut kosztów pośrednich

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: koszty zakupu

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: stawka zysku

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca zobowiązany jest posiadać pozytywne i udokumentowane doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia, tzn., że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum jedno zamówienie obejmujące serwis i konserwacje kotłowi gazowych o łącznej wartości minimum: 15.000,00 zł.
b) Wykonawca dla każdej części zamówienia, na które składa ofertę jest obowiązany wykazać, że minimum jedna z osób która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia będzie:
- posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją
i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
- posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją
i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi
i konserwacji sieci gazowych rozdzielczych o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa,
- posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją
i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi
i konserwacji sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ;
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy;
3) Na podstawie § 13. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – składa każdy z Wykonawców. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przy¬padku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;
5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, podpisane (jednym z podpisów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału) oświadczenie,
o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 5 do SWZ.
6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 118 ustawy
potwierdzające brak podstaw wykluczenia (w związku z artykułem 119 ustawy) wraz ze zobowiązaniem tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ (jeśli dotyczy).
7) Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców
- oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z zapisami w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://amw.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.