eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem sprzętu - wyposażenia kinowego dla Dolnośląskiego Centrum Filmowego - 2 ZadaniaOgłoszenie z dnia 2022-11-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem sprzętu - wyposażenia kinowego dla Dolnośląskiego Centrum Filmowego
– 2 Zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM FILMOWE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279924

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: MARSZ.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 64A

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-020

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 720 800 292

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.czyz@dcf.wrocław.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dcf.wroclaw.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://dcf.wroclaw.pl/biuletyn-informacji-publicznej/zamowienia-publiczne/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem sprzętu - wyposażenia kinowego dla Dolnośląskiego Centrum Filmowego
– 2 Zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5eec6088-5aa0-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460828

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00419707/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 578472,80 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 214072,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu - wyposażenia kinowego dla Dolnośląskiego Centrum Filmowego obejmująca 2 Zadania:
1.1. Zadanie nr 1: Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem systemu do zarządzania treścią i projekcją filmową TMS będącego centralną biblioteką filmów dla Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4.1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1
2. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp) stanowiącym Załącznik nr 3 SWZ.
3. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 24 - miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony sprzęt. Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się w § 11 umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).
Okres gwarancji jest oceniany w kryterium oceny ofert.
5. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 21 dni od dnia zawarcia umowy nie później niż do 15 grudnia 2022 r. ze względu na konieczność rozliczenia projektu w wymaganym terminie.
6. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz w ramach zadania realizowanego w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Polski Instytut Sztuki Filmowej Priorytet Cyfryzacji pn. „Rozwój kin Priorytet: Pr.I Modernizacja kin”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48821000-9 - Serwery sieciowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30237280-5 - Akcesoria zasilające

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

4.5.5.) Wartość części: 51492,80 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu - wyposażenia kinowego dla Dolnośląskiego Centrum Filmowego obejmująca 2 Zadania:
1.1. Zadanie nr 2: Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem i szkoleniem dla kinooperatorów systemu nagłośnienia dla Dolnośląskiego Centrum Filmowego obejmujący:
1. Modernizacja systemu nagłośnienia w kinie Apollo w Wałbrzychu - procesor dźwięku adres: ul. Armii Krajowej 42 58-302 Wałbrzych
2. Modernizacja systemu nagłośnienia w kinie Lot w Jeleniej Górze - procesor dźwięku adres: ul. Pocztowa 11/12, 58-500 Jelenia Góra
3. Modernizacja systemu nagłośnienia w kinie DCF na salach Lalka i Lwów – procesor dźwięku do każdej Sali adres: ul. Piłsudskiego 64a, 50-020 Wrocław
4. Modernizacja systemu nagłośnienia w kinie DCF na Sali Warszawa - procesor dźwięku wraz ze wzmacniaczami, szafą Rack i oraz zmiana okablowania adres: ul. Piłsudskiego 64a, 50-020 Wrocław
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4.2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2
2. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp) stanowiącym Załącznik nr 3 SWZ.
3. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostawy wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem Sprzętu oraz dodatkowo w Zadaniu nr 2 szkolenie dla kinooperatorów (po jednym na kino) w zakresie obsługi sprzętu.
4. Oferta na dane Zadanie musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania oraz musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 24 - miesięcznego okresu gwarancji na dostarczony sprzęt. Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag. Szczegóły dotyczące gwarancji znajdują się w § 11 umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).
Okres gwarancji jest oceniany w kryterium oceny ofert.
6. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 21 dni od dnia zawarcia umowy nie później niż do 15 grudnia 2022 r. ze względu na konieczność rozliczenia projektu w wymaganym terminie.
7. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz w ramach zadania realizowanego w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Polski Instytut Sztuki Filmowej Priorytet Cyfryzacji pn. „Rozwój kin Priorytet: Pr.I Modernizacja kin”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32342410-9 - Sprzęt dźwiękowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32343000-9 - Wzmacniacze

31213300-5 - Szafy kablowe

30237280-5 - Akcesoria zasilające

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

4.5.5.) Wartość części: 162580 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 61396,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 61396,19 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 61396,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KINEKSPERT Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa Sp.j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 471334868

7.3.3) Ulica: Ul. Stanisława Przybyszewskiego 167

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-120

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 61396,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-15

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 231240,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 231240,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 231240,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KINEKSPERT Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa Sp.j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 471334868

7.3.3) Ulica: Ul. Stanisława Przybyszewskiego 167

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-120

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 231240 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.