eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCHOgłoszenie z dnia 2022-11-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zagnańska 155

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-563

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_kielce@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95bb2949-6cfd-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460746

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00076111/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH (KONSERWY RYBNE)

1.2.12 SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH (ARTYKUŁY SYPKIE: MĄKI, KASZE, PŁATKI)

1.2.13 SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH (TŁUSZCZE ROŚLINNE I ZWIERZĘCE)

1.2.14 SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH (OWOCE PRZETWORZONE)

1.2.15 SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH (WARZYWA PRZETWORZONE)

1.2.16 SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH (KONSERWY I PASZTETY DROBIOWE)

1.2.17 SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH (CUKIER I PRZYPRAWY)

1.2.18 SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH (MAKARON)

1.2.19 SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH (KONSERWY SOJOWE I PRODUKTY SOJOWE)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Areszt Śledczy z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 155, 25-563 Kielce;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Areszcie Śledczym w Kielcach jest mjr Piotr Feigel, e-mail: piotr.feigel@sw.gov.pl, tel. 41 369 07 06;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu w trybie podstawowym o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie: „SUKCESYWNE DOSTAWY RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH”, nr sprawy: DKW.2232.15.2022;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 569 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKW.2232.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – dostawy tłuszczy roślinnych
Margaryna CPV 15412200-1 - 12 000 kg
tłuszcz do smarowania pieczywa w kostce (zawartość tłuszczu min. 60%) o gramaturze 200g-250g opakowania
Olej roślinny rzepakowy CPV 15412200-1 - 500 l
opakowania plastikowe o gramaturze 1-3 l

4.2.6.) Główny kod CPV: 15412200-1 - Tłuszcze roślinne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – dostawy cukru
Cukier biały kl.I CPV 15831200 – 4 - 8 000 kg
(opakowania papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością o wadze 1 - 50 kg )

4.2.6.) Główny kod CPV: 15831200-4 - Cukier biały

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III- dostawy przypraw
Barszcz biały w proszku CPV 15891000 - 0 - 500 kg
(opakowania o wadze 1 - 25 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Bazylia suszona CPV 15893000 – 4 - 6 kg
(opakowania o wadze 1 - 3 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Bulion drobiowy w proszku CPV 15891500 - 5 - 300 kg
(opakowania o wadze 1 - 10 kg papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Bulion jarzynowy w proszku CPV 15891500 - 5 - 400 kg
(opakowania o wadze 1 - 10 kg papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Cukier waniliowy CPV 15800000 – 6 - 50 kg
(opakowania o wadze 1 - 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Cynamon mielony CPV 15893000 – 4 - 8 kg
(opakowania o wadze 1 - 3 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Czosnek suszony mielony CPV 15893000 – 4 - 30 kg
(opakowania o wadze 1 - 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Herbata granulowana czarna CPV 15863200 – 7 - 350 kg
(opakowania o wadze 1 - 25 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Kawa zbożowa CPV 15861000 – 1 - 400 kg
(opakowania o wadze 1 - 25 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Koper suszony CPV 15893000 – 4 - 35 kg
(opakowania o wadze 1 - 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Kwasek cytrynowy w proszku CPV 15800000 – 6 - 15 kg
(opakowania o wadze 1 - 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Liść laurowy CPV 15872000 – 1 - 25 kg
(opakowania o wadze 1 - 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Majeranek CPV 15872000 – 1 - 35 kg
(opakowania o wadze 1 - 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Majonez CPV 15871273 – 8 - 400 kg
( opakowania o wadze 200 g. - 2 kg. plastikowe lub inne ( nie foliowe) dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Musztarda CPV 15871250 – 1 - 150 kg
(opakowania o wadze 200 g. - 2 kg. plastikowe lub inne dopuszczone do kontaktu
z żywnością)
Ocet 10 % CPV 15871000 – 4 - 60 l
(opakowania o poj. 0,5–1l. plastikowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Papryka czerwona mielona ( słodka, ostra ) CPV 15872000 – 1 - 15 kg
(opakowania o wadze 1 – 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Pieprz naturalny mielony czarny CPV 15872100 – 2 - 50 kg
(opakowania o wadze 1 - 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Przyprawa do zup w płynie CPV 15871000 – 4 - 700 l
(opakowania o pojemności 1 – 3 l. - butelki plastikowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Przyprawa warzywna w proszku typu Vegeta CPV 15871270 – 7 - 700 kg
(opakowania o wadze 1 - 10 kg papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Sól spożywcza jodowana drobnoziarnista CPV15872400 – 5 - 600 kg
(opakowania 1 – 50 kg. foliowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Syrop owocowy w płynie CPV 15831500 – 7 - 1000 l
(opakowania o pojemności 1 – 5 l. - butelki plastikowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Ziele angielskie CPV 15872000 – 1 - 25 kg
(opakowania o wadze 1 - 5 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)
Zupa pieczarkowa w proszku CPV 15891000 - 0 - 250 kg
(opakowania o wadze 1 - 25 kg. papierowe lub inne dopuszczone do kontaktu z żywnością)

4.2.6.) Główny kod CPV: 15871000-4 - Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV – dostawy makaronu
Makaron gruby CPV 15851100-9 - 8 000 kg
(świderki, kolanka, wstążka szeroka, muszelka itp. opakowania o wadze 1kg – 10 kg)

4.2.6.) Główny kod CPV: 15851100-9 - Makaron niegotowany

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V – dostawy artykułów sypkich
Kasza jęczmienna CPV 15610000 – 7 - 2 500 kg
Kasza manna CPV 15613000 – 8 - 700 kg
Mąka pszenna typ 500 CPV 15612100 – 2 - 500 kg
Mąka ziemniaczana CPV 15612300 - 4 - 100 kg
Płatki kukurydziane CPV 15613311 – 1 - 20 kg
Płatki owsiane CPV 15613380 - 5 - 300 kg
Ryż biały CPV 15614100 - 6 - 5 000 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15610000-7 - Produkty przemiału ziarna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI – dostawy owoców przetworzonych
Dżem CPV 15332200-6 - 2000 kg
Marmolada CPV 15332200-6 - 2500 kg
Powidło śliwkowe CPV 15332200-6 - 1500 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15332200-6 - Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VII – dostawy warzyw przetworzonych
Leczo pieczarkowe CPV 15331000-7 - 1700 kg
(opakowania: do 2 kg)
Koncentrat pomidorowy 30% CPV 15331000-7 - 1500 kg
(opakowania: 900g - 5 kg)
Groszek konserwowy CPV 15331000-7 - 900 kg
(opakowania: 400g)
Kukurydza konserwowa CPV 15331000-7 - 800 kg
(opakowania: 400 g)

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331000-7 - Warzywa przetworzone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VIII – dostawy konserw i pasztetów drobiowych
Mielonka drobiowa CPV 15131000–5 – 650 kg
(opakowania alupak o wadze 130g netto)
Mielonka drobiowa CPV 15131000–5 – 1500 kg
(opakowania alupak o wadze 300g. netto)
Pasztet drobiowy CPV 15131310–1 – 845 kg
(opakowania alupak o wadze 130g netto)
Pasztet drobiowy CPV 15131310–1 – 1500 kg
(opakowania alupak o wadze 300g netto)

4.2.6.) Główny kod CPV: 15131000-5 - Konserwy i przetwory z mięsa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IX – dostawy konserw sojowych i produktów sojowych
Granulat sojowy CPV 153310-00-7 - 350 kg
Kostka sojowa CPV 153310-00-7 - 250 kg
Kotlet a'la schabowy CPV 153310-00-7 - 25 kg
Krajanka sojowa CPV 153310-00-7 - 150 kg
Pasztet sojowy alupak 130g CPV 15131310-1 - 390 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15131310-1 - Pasztety

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część X – dostawy konserw rybnych
Konserwa rybna w pomidorach CPV 15240000-2 - 396 kg
(opakowanie jednostkowe: puszka samootwieralna waga 300-330g
Konserwa rybna w oleju CPV 15240000-2 - 396 kg
(opakowanie jednostkowe: puszka samootwieralna waga 300-330g,
Paprykarz CPV15240000-2 - 1485 kg
(opakowanie jednostkowe: puszka samootwieralna waga 300-330g,
Paprykarz CPV 15240000-2 - 520 kg
(opakowanie jednostkowe - alupak waga 130g,

4.2.6.) Główny kod CPV: 15240000-2 - Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
1 Nie podlegają wykluczeniu.
2 W okresie ostatnich 3 lat wykonali lub wykonują co najmniej jedną dostawę na kwotę (netto):
2.1 94.000,00 zł. w części I (dostawy tłuszczy roślinnych);
2.2 29.500,00 zł. w części II (dostawy cukru);
2.3 19.000,00 zł. w części III (dostawy przypraw);
2.4 23.000,00 zł. w części IV (dostawy makaronu);
2.5 30.000,00 zł. w części V (dostawy artykułów sypkich);
2.6 15.000,00 zł. w części VI (dostawy owoców przetworzonych);
2.7 18.000,00 zł. w części VII (dostawy warzyw przetworzonych);
2.8 21.000,00 zł. w części VIII (dostawy konserw i pasztetów drobiowych);
2.9 7.500,00 zł. w części IX (dostawy konserw sojowych i produktów sojowych);
2.10 26.000,00 zł. w części X (dostawy konserw rybnych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
1 1.500,00 zł. dla części I (dostawy tłuszczy roślinnych);
2 500,00 zł. dla części II (dostawy cukru);
3 300,00 zł. dla części III (dostawy przypraw);
4 400,00 zł. dla części IV (dostawy makaronu);
5 500,00 zł. dla części V (dostawy artykułów sypkich);
6 200,00 zł. dla części VI (dostawy owoców przetworzonych);
7 300,00 zł. dla części VII (dostawy warzyw przetworzonych);
8 350,00 zł. dla części VIII (dostawy konserw i pasztetów drobiowych);
9 100,00 zł. dla części IX (dostawy konserw sojowych i produktów sojowych);
10 400,00 zł. dla części X (dostawy konserw rybnych).
Wykonawca wnosi wadium przed terminem składania ofert określonym w pkt 13.1 specyfikacji w jednej lub kilku formach określonych w pkt 29 SWZ:

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany stawki VAT na dostarczany przedmiot zamówienia. Nowa stawka podatku VAT obowiązuje od dnia wejścia przepisów ją wprowadzających.
2 Zmiany obowiązującej stawki VAT nie powodują konieczności zmiany treści umowy w drodze aneksu.
3 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Zmiana cen jest możliwa po przedstawieniu dokumentów księgowych potwierdzających wzrost cen surowców lub półproduktów po stronie Wykonawcy. Wzrost cen surowców lub półproduktów powodujący u Wykonawcy konieczność zmiany cen umownych ma być nie mniejszy niż 15%.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.