eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lisięcice › SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW (GŁUBCZYCE, RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BLISZCZYCE I KIETRZ) w 2023r. Znak sprawy 18/2022Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW (GŁUBCZYCE, RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BLISZCZYCE I KIETRZ) w 2023r. Znak sprawy 18/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Klisinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293373

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Klisino 100

1.5.2.) Miejscowość: Lisięcice

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-118

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774857593

1.5.8.) Numer faksu: 774857593

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps.przetarg@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-klisino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie - jednostka budżetowa Powiatu Głubczyckiego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW (GŁUBCZYCE, RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BLISZCZYCE I KIETRZ) w 2023r. Znak sprawy 18/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fc7e32f-6cbe-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460451

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002754/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW GŁUBCZYCE, RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BLISZCZYCE I KIETRZ w 2023r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem
https://epropublico.pl (dalej jako: ”Platforma”).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346);
b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o
dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332)
Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie
PAdES;
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich
głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych:
1) pliki w formatach określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc,
.docx, .xls, .xlsx;
2) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z;
3) maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla
Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku
dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy
(karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem
Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub
postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Dom Pomocy Społecznej w Klisinie, Klisino 100 , 48-118 Lisięcice. Tel.: 774857593, e-mail: dps.przetarg@gmail.com 2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem telefonu 77 485 75 93 lub adresu e-mail: dps_klisino@poczta.onet.pl 3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: 18/2022 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania; odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: 1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego; 2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego. Zamawiający informuje, że; 1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; 2)udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; 3)w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 4)skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 5)w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; 6)w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 18/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 205713,81 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I HIGIENA

L.p Nazwa Jedn. miary Ilość
1. Wkład do mopa sznurkowy bawełniany 40” szt 20
2. Mop uchwyt 40” + kij aluminiowy
Stabilny kij aluminowy, stopka z kompozytu o podwyższonym granulacie. Wysokość kija 135-140 cm, szerokosc robocza mopa 40cm, system mocowania napów np. speedy na język. Typu lub równoważne Merida, Vileda kpl 13
3. Profesjonalny proszek piorąco dezynfekujący w około 65oC, produkt antybakteryjny, produkt grzybobójczy w temp. około 40oC , zwalczający wirusy, , bez chloru i fosforanów, do tkanin bawełnianych jak i mieszanych z włókien syntetycznych. Posiadający certyfikat CE
Opakowanie 15 kg. Typu lub równoważne : CLOVIN II SEPTON kg 510
4. Proszek do prania, usuwania plam i ochrona kolorów, efektywność już w 30°C,
Zapach: Perfumowany. Wartość pH [stęż. 1 %]: 10,4 do 11,2.
Opakowanie 6kg-8kg. Typu lub równoważne : BRYZA op. 6 kg kg 5274
5. Worki mocne 35 litrowe czarne (opakowanie – jedna rolka 50szt.). Służą do pakowania odpadów sanitarnych oraz śmieci. Posiadają tzw. gwiaździsty zgrzew, mocne i odporne na rozerwania. wykonane z folii LDPE, grubość min. 25mic op. 527
6. Worki mocne 60 litrowe czarne (opakowanie – jedna rolka 50szt).Służą do pakowania odpadów sanitarnych oraz śmieci. Posiadają tzw. gwiaździsty zgrzew., mocne i odporne na rozerwania. wykonane z folii LDPE grubość min. 25mic op. 1080
7. Worki mocne 120 litrowe czarne (opakowanie – jedna rolka 50szt)
Służą do pakowania odpadów sanitarnych oraz śmieci. Posiadają tzw. gwiaździsty zgrzew, mocne i odporne na rozerwania. wykonane z folii LDPEgrubość min. 50 mic op. 856
8. Płyn do mycia naczyń skutecznie usuwający zabrudzenia nawet w zimnej wodzie, posiadający właściwości emulgowania tłuszczów, nie pozostawiający zacieków i nadający wysoki połysk, testowany dermatologicznie, pH: 5,3 -5,9.
Opakowanie 5 l. Typu lub równoważne : LUDWIK litr 1270
9. Mleczko do mycia powierzchni, środek w formie mleczka do czyszczenia powierzchni w kuchni oraz łazience z dodatkiem mikrogranulek zwiększających skuteczność produktu, likwidujące trudne zabrudzenia, osady z mydła i kamienia, przypalone resztki pokarmów, tłuste plamy o składzie. Zapach: lekko perfumowany, pH: ≈ 11 (nierozcieńczony).
Opakowanie 500 ml. Typu lub równoważne: CIF l. 644
10. Ręczniki z-z zielony. Ręcznik papierowy makulaturowy, wodo-utwardzony. Ręczniki składane . Gramatura warstwy - 1 x 34 g/m2
Ilość warstw: 1. Zapach: brak. Wymiary: około 20x25cm
Jedno opakowanie – 200 listków op. 2754
11. Mydło w płynie o silnych właściwościach antybakteryjnych.
Zapach: przyjemny, charakterystyczny dla użytej kompozycji zapachowej pH 1% (m/m) wodnego roztworu: 5,0 - 7,0.
Opakowanie 5 litrów. Typu lub równoważne: ROSA (białe, różowe, kremowe) litr 2150
12. Proszek do szorowania, czyszczenia powierzchni takich jak umywalki, wanny, kuchenki. Skutecznie czyści i usuwa brud z najtrudniej dostępnych miejsc. usuwa tłuste plamy, osady z mydła oraz kamień, pH około 9 (1% zawiesina w wodzie). Rozpuszczalność w wodzie: częściowo rozpuszczalny w wodzie. Opakowanie.0,400-600g. Typu lub równoważne: AJAKS kg 308
13. Druciaki spirala duży do czyszczenia mocno zabrudzonych naczyń i powierzchni, plastyczny, wykonany z metalu. szt. 421
14. Ściereczka do mycia naczyń, ścierki wykonane z włókien wiskozowych, trwałe, przyjemne w dotyku, chłonne, wym. 30cm x40cm (1 opakowanie. po 10 szt.) GG A10 op. 433
15. Ścierka do mycia podłóg bawełniana biała, wym.60x70 szt. 90
16. Kostka WC w koszyczku dezynfekuje i czyści toaletę. Chroni przed osadzaniem się kamienia.
Typu lub równoważne: DOMESTOS szt. 10
17. Tabletki do zmywarki połączenie płynnej i prasowanej tabletki w kapsułce, skutecznie czyszczą tłuszcz, , chroniące szkło i srebro,
1 opakowanie zawiera 100 tabletek. Typu lub równoważne FERY Op. 40
18. Szampon pokrzywowy z witaminami tolerancja dla skóry potwierdzona dermatologicznie, pH odpowiednie dla skóry, pH 1 % roztworu wodnego: 4,5 - 8,0. Zawiera kompleks witamin A,E,NNKT(F) i B. Zapach: pokrzywa. Opakowanie – 1 litr. Typu lub równoważne: FAMILIJNY litr 546
19. Płyn do płukania, ochrona tkanin w trakcie płukania, nadający miękkości, uelastycznia włókna tkanin. Nadający długotrwały zapach. Zapobiega elektryzowaniu się, pH płynu w temp. 20º C): 2,5 –4,5. Rozpuszczalność w wodzie –całkowita.
Opakowanie od 2-3 litrów. Typu lub równoważne: GLOBAL litr 651
20. Środek do gruntownego czyszczenia. Do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, placówkach edukacyjnych i administracyjnych; Do wykładzin podłogowych, takich jak PCW, kauczuk, linoleum, kamień, zabezpieczony parkiet i korek, odpowiednia do czyszczenia z użyciem maszyn jedno- i wielotarczowych, Nadaje się do polerowania za pomocą maszyny szybkoobrotowej. Wartość pH przy 20oC: 8,5 – 9.
1 opakowanie 10 litrów.
Typu lub równoważne: BUZIL TOTAL EXTRA litr 270
21. Skoncentrowany preparat do czyszczenia, dezynfekcji i wybielania, do powierzchni muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalek, płytek, fug. Skuteczny wobec grzybów, bakterii, wirusów i prądków, Działanie prątkobójcze i wirusobójcze, produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego, pH: minimum 11,0. Pozwolenie Ministra Zdrowia na Obrót Produktem Biobójczym. 1 opakowanie 5 kg. Typu lub równoważne: ROKO CLLASIC WC TRIO kg 1005
22. Papier toaletowy pakowany po 12 szt. w worku. Papier toaletowy w rolkach standardowej jakości, wykonany z makulatury w kolorze białym. Kolor: bielony 65 %. Surowiec: makulatura. Długość roli: 135 m. Gramatura: 2x19 g/m . Średnica roli: 18 cm, Szerokość: 9 cm Ilość warstw: 2. Perforacja: Tak. Gofrowany: Tak.
Jedno opakowanie – 12 rolek. Typu lub równoważne: mini jumbo roll biały szt. (rolka) 2496
23. Papier toaletowy pakowany po 12 szt. w worku. Papier toaletowy w rolkach standardowej jakości, wykonany z makulatury. Kolor: szary. Długość roli: min 100 m. Średnica roli: 18-19 cm, Szerokość: 9 cm . Jedno opakowanie – 12 rolek. szt. (rolka) 7896
24. Płyn do czyszczenia stali nierdzewnej preparat, który jest przeznaczony do czyszczenia i polerowania wszelkich miejsc pokrytych stalą nierdzewną, nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Postać: białe mleczko. PH produktu w tem. 20⁰C: 6,0 – 8,0. Nie powoduje korozji metali. Jedno opakowanie -750 ml. szt. (750ml) 4
25. Preparat dezynfekcyjny w formie tabletek na bazie aktywnego chloru o szerokim zakresie działania: bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym prątkobójczym i sporobójczym. Dezynfekcja powierzchni i sprzętu oraz utrzymanie higieny, dezynfekcja powierzchni mających kontakt z żywnością, przemysł rolno-spożywczy,
100 g zawiera 86,60% dichloroizocyjanuranu sodu oraz substancje dodatkowe 1 tabletka o masie 3,2 g (średnica 20 mm, grubość 8mm) zawiera 1,5g aktywnego chloru przy zetknięciu z wodą niewyczuwalny zapach chloru, brak wytrącania się osadu mającego związek ze składem chemicznym tabletek, neutralność pH (6 do 10), która wpływa na stabilność roztworu. Wartość pH 1% roztworu: 6-7. Rozpuszczalność w wodzie: 250 g/L.
Jedno opakowanie -1 kg około 320 tabletek x 3,2 g
Typu lub równoważne: JASOL SOLID op. 162
26 Zmywak gąbka do mycia i szorowania z padem. Wymiary 8x5cm. Opakowanie 10 szt. op. 17
27. Ręcznik biały okrągły, szerokość 19 cm, długość roli 130mb
szt. 12
28. Środek do zabezpieczania powierzchni. Polimer powłoka do zabezpieczania powierzchni. Wydajny preparat, na bazie emulsji akrylowych i poliuretanowych oraz wosków, do zabezpieczania większości wodoodpornych podłóg twardych tj. linoleum, PCV, lastriko, beton. Produkt tworzy na podłodze trwałą powłokę ochronną, odporną na zarysowania i przenikanie zanieczyszczeń. Nałożenie kilku warstw preparatu pozwala wyrównać niedoskonałości powierzchni wynikające z jej porowatości oraz zniszczeń powstałych podczas użytkowania. Działa antypoślizgowo. Powłoka nie zmienia koloru, co pozwala na dokonywanie napraw miejscowych. Preparat odporny na dezynfekcję. Zachowuje połysk na długi czas. pH ok. 8. Opakowanie 5 l. Typu lub równoważne: Mediclean 142 Polimer
litr 20
29. Odświeżacz powietrza - neutralizator brzydkich zapachów, spray (aerozol). Stosowany wewnątrz pomieszczeń, zapewniający długotrwały zapach. Opakowanie 1szt.- 300ml szt. 10

4.2.5.) Wartość części: 134924,79 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39831240-0 - Preparaty czyszczące

39832000-3 - Produkty do zmywania naczyń

39830000-9 - Środki czyszczące

39831000-6 - Preparaty piorące

33711610-6 - Szampony

33711900-6 - Mydło

33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający może jednostronnie zwiększyć wielkość przedmiotu zamówienia maksymalnie o 9,99 % wartości ceny ofertowej Wykonawcy. Z tego względu Wykonawcy nie przysługują wobec Zmawiającego jakiekolwiek roszczenia, w tym odszkodowawcze. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z tego uprawnienia przed przekroczeniem wartości umowy określonej w § 5 ust. 2 umowy.
Strony wspólnie oświadczają i uzgadniają, że
1) Zamawiający może korzystać z prawa zwiększyć wielkość przedmiotu zamówienia wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej wartości określonej w ust. 4;
2) przysługujące Zamawiającemu prawo zwiększenia wielkość przedmiotu zamówienia jest jego uprawnieniem, a nie zobowiązaniem, co oznacza, że Zamawiający może nie korzystać z prawa opcji w całości albo części, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 364 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium:
- cena - waga 60%,
- termin realizacji zamówienia - waga 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II ŚRODKI DO URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH
L.p Nazwa Jedn. miary Ilość
1. Płyn do mycia naczyń skoncentrowany preparat, przeznaczony do ręcznego mycia naczyń, jest mieszaniną anionowych związków powierzchniowo czynnych, skutecznych przy usuwaniu wszelkiego rodzaju zabrudzeń z powierzchni zmywalnych. Cechy: doskonałe właściwości myjące; skutecznie usuwa tłuszcz i zaschnięte resztki żywności; łatwo się wypłukuje , nie pozostawia smug; ekonomiczny w zastosowaniu, dzięki skoncentrowanej formule. Wygląd: ciekły. Barwa: przejrzysty. Zapach: lekko perfumowany. Gęstość względna: 1,01- 1.03 g/cm³ (20 °C ), pH: 5-6 (nierozcieńczony). Lepkość: ≈ 300 mPa.s (20 °C). Nie powoduje korozji metali. Opakowanie 20 litrów. Typu lub równoważne: SUMA STAR D1 litr 20
2. Profesjonalny uniwersalny, higieniczny, alkaliczny detergent do zmywarek przemysłowych, płynny koncentrat skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia i gwarantuje higieniczne rezultaty czyszczenia, pH: 12- 14, gęstość: 1,30-1,33 g/cm3, Opakowanie 25 kg. Typu lub równoważne: gastro star fr8400 kg 700
3. Profesjonalny Środek płucząco-nabłyszczający do zmywarek, neutralna wartość pH (20°C): 4,5-6. Uniwersalne zastosowanie do zastawy szklanej, stołowej i sprzętu. Zapewnia optymalne wyniki suszenia, oraz nabłyszczania bez zacieków. Gęstość: 1,00-1,02 g/cm3 (20°C). Opakowanie 10 l Typu lub równoważne: GASTRO STAR K1 litr 50
4. Sól tabletkowana przeznaczona do systemów uzdatniania wody w celu regeneracji wymiennika jonitowego, zmiękczacza wody i filtrów wielofunkcyjnych. Sól wychwytuje składniki powodujące twardość wody, która z kolei powoduje m.in. powstawanie kamienia kotłowego, który zmniejsza wydajność kotłów grzewczych. Chlorek sodu (NaCl): powyżej 99%
wymagania zgodne z: PN-EN 973:2009. Opakowanie 10-25kg kg 525
5 Tabletki myjące do pieca konwekcyjno-parowego RATIONAL SCC, piec z funkcją automatycznego czyszczenia. Tabletki myjące o pH: 12,7
Opakowanie – 150 szt. -6 kg
Typu lub równoważne: RATIONAL kg 18
6 Tabletki pielęgnacyjne do pieca konwekcyjno-parowego RATIONAL SCC. Tabletki pielęgnacyjne o pH: 2,5
Opakowanie – 150 szt. -6 kg
Typu lub równoważne: RATIONAL kg 12

4.2.5.) Wartość części: 14332,25 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39831240-0 - Preparaty czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39831210-1 - Detergenty do zmywarek

39832000-3 - Produkty do zmywania naczyń

39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający może jednostronnie zwiększyć wielkość przedmiotu zamówienia maksymalnie o 9,99 % wartości ceny ofertowej Wykonawcy. Z tego względu Wykonawcy nie przysługują wobec Zmawiającego jakiekolwiek roszczenia, w tym odszkodowawcze. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z tego uprawnienia przed przekroczeniem wartości umowy określonej w § 5 ust. 2 umowy.
Strony wspólnie oświadczają i uzgadniają, że
1) Zamawiający może korzystać z prawa zwiększyć wielkość przedmiotu zamówienia wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej wartości określonej w ust. 4;
2) przysługujące Zamawiającemu prawo zwiększenia wielkość przedmiotu zamówienia jest jego uprawnieniem, a nie zobowiązaniem, co oznacza, że Zamawiający może nie korzystać z prawa opcji w całości albo części, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 364 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium:
- cena - waga 60%,
- termin realizacji zamówienia - waga 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III PROFESJONALNE ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE
L.p Nazwa Jedn. miary Ilość
1. Preparat przeznaczony do bieżącego, higienicznego mycia podłóg i wszystkich wodoodpornych powierzchni ponadpodłogowych. Preparat eliminuje nieprzyjemne zapachy. Preparat pozostawia długotrwały przyjemny zapach, do zastosowania w stężeniu 0,5%. Przeznaczony jest do czyszczenia holi, poczekalni, sal konferencyjnych, szatni, powierzchni w domach opieki. Spełniający normy dezynfekcyjne: bakteriobójcze, drożdżakobójcze , pH: 7,0- 7,5. Preparat zawierający w składzie alkohol etylowy oraz chlorek didecylodimetyloamoniowy.
Opakowanie kanister 5 l . Typu lub równoważne: KL MOC DBO (HEGOA) litr 585
2. Uniwersalny preparat przeznaczony jest do bieżącego, higienicznego mycia podłóg i wszystkich wodoodpornych powierzchni ponadpodłogowych. Preparat przeznaczony do stosowania w kuchniach, jadalniach, kuchniach przemysłowych. Preparat do zastosowania w stężeniu 0,5%. Spełniający normy dezynfekcyjne: - bakteriobójcze, drożdżakobójcze, pH 7,0 -7,5.
Opakowanie kanister 5 l. Typu lub równoważne: KL MOC DBO (DZHARI) litr 585
3. Preparat przeznaczony do bieżącego mycia toalet i powierzchni sanitarnych. Mieszanina łagodnych kwasów oraz substancji powierzchniowo czynnych. Zapobiega osadzaniu się brudu na mytych elementach. Nadaje się do mycia urządzeń sanitarnych, armatury, drzwi oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. Mocno skoncentrowany o przyjemnym trwałym zapachu. Usuwa zabrudzenia pochodzenia mineralnego, kamień wodny, kamień moczowy, rdzę oraz zabrudzenia tłuszczowe i organiczne pochodzące z kosmetyków, mydła, pH: 2- 2,10. Bieżące zabrudzenia i świeże osady usuwa w stężeniu 0,5%.
Opakowanie kanister 5 l. Typu lub równoważne: SOLS R-40 litr 805
4. Preparat do mycia wszystkich powierzchni szklanych oraz innych wodoodpornych powierzchni błyszczących (lustra, szyby, biurka, powierzchnie z tworzyw sztucznych, sztuczne skóry, meble, powierzchnie lakierowane, emaliowane, metalowe, laminaty itp.). Preparat nadający się także do mycia lad chłodniczych i innych powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparat nie pozostawia smug na mytych powierzchniach. Stężenie robocze od 0,5%, pH preparatu: 7-7,5. Opakowanie kanister 5 l. Typu lub równoważne: SOLS R-51 litr 545
5 Butelka serwisowa do preparatu z pozycji numer 3 o pojemności 750 ml . Butelka wielokrotnego użytku ze spryskiwaczem pianowym. Butelka z oryginalną etykietą lub nadrukiem zawierającym wszystkie informacje objęte przepisami w zakresie oznakowania preparatów myjących. szt. 30
6 Butelka serwisowa do preparatu z pozycji numer 4 o pojemności 750 ml . Butelka wielokrotnego użytku ze spryskiwaczem pianowym. Butelka z oryginalną etykietą lub nadrukiem zawierającym wszystkie informacje objęte przepisami w zakresie oznakowania preparatów myjących. szt. 30

4.2.5.) Wartość części: 56456,77 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39831240-0 - Preparaty czyszczące

39830000-9 - Środki czyszczące

39831300-9 - Środki do czyszczenia podłóg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający może jednostronnie zwiększyć wielkość przedmiotu zamówienia maksymalnie o 9,99 % wartości ceny ofertowej Wykonawcy. Z tego względu Wykonawcy nie przysługują wobec Zmawiającego jakiekolwiek roszczenia, w tym odszkodowawcze. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z tego uprawnienia przed przekroczeniem wartości umowy określonej w § 5 ust. 2 umowy.
Strony wspólnie oświadczają i uzgadniają, że
1) Zamawiający może korzystać z prawa zwiększyć wielkość przedmiotu zamówienia wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej wartości określonej w ust. 4;
2) przysługujące Zamawiającemu prawo zwiększenia wielkość przedmiotu zamówienia jest jego uprawnieniem, a nie zobowiązaniem, co oznacza, że Zamawiający może nie korzystać z prawa opcji w całości albo części, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 364 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium:
- cena - waga 60%,
- termin realizacji zamówienia - waga 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków (art. 274 ust.4 Pzp).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących, przedmiotowych środków dowodowych:
Foldery i/lub inne materiały producenta oferowanych wyrobów potwierdzające spełnianie wymogów zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dotyczy części II (dla pozycji od 1-6) i części III (dla pozycji: od 1-4). Wszystkie dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowane towary wymaganych parametrów muszą być wyraźnie oznakowane numerem zadania/ części/pozycji.
Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. Zamawiający przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Foldery i/lub inne materiały producenta oferowanych wyrobów potwierdzające spełnianie wymogów zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dotyczy części II (dla pozycji od 1-6) i części III (dla pozycji: od 1-4). Wszystkie dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowane towary wymaganych parametrów muszą być wyraźnie oznakowane numerem zadania/ części/pozycji.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik 1a Formularz ofertowy
Załącznik 1b Formularz ofertowy
Załącznik 1c Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia
Pełnomocnictwo – w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa w formie lub postaci elektronicznej (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub osobistym przez osoby, których umocowanie wynika
z dokumentów rejestrowych) lub elektroniczną kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z okazanym dokumentem opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza na podstawie art. 97§2 Prawa o notariacie.
Uwaga!
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem przepisów opisanych w art. 455 ustawy Pzp.
Zakres zmian zawiera wzór umowy załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę;
wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.