eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Dostawa energii elektrycznej do obiektów Akademii Nauk Stosowanych w ElbląguOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej do obiektów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170711628

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polska 1

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 55 6910553

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ans-elblag.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ans-elblag.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e338ea8c-6cbd-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460361

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070912/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.18 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, tj.: a) budynku dydaktycznego B3 przy ul. Wojska Polskiego 1, b) budynku przy ul. Zacisze 12.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e338ea8c-6cbd-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja odbywa się przy użyciu:
a) platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
b) poczty elektronicznej pod adresem: zp@pwsz.elblag.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie e-zamówienia zgodnie z zapisami
ust. 3.
3. Użytkownik zalogowany jako:
a) Wykonawca posiadający uprawnienie Komunikacja w postępowaniu/ konkursie (dla rodzajów „Wniosek”, „Inne”) ma dostępne
formularze: Wniosek, Inne.
b) konto uproszczone ma dostępne formularze: Wniosek –służący do zadawania pytań do SWZ, Inne.
4. Regulamin korzystania z platformy e-zamówienia, zawierający informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych
korzystania z platformy, dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/.
5. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Renata Olszewska, tel. 055 629 0553,
zp@pwsz.elblag.pl.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformie e-zamówienia.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Postępowanie należy wyszukać na Liście wszystkich
postępowań z zakładki Postępowania na platformie e-zamówienia.
8. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na platformie e-zamówienia. We wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
9. W celu przekazania wiadomości Zamawiającemu Wykonawca, zalogowany na platformie e-zamówienia po wyszukaniu
postępowania i wejściu w jego szczegóły, powinien przejść na zakładkę „Formularze”. Następnie wybrać grupę formularzy:
„Formularz do komunikacji” i jeden z dostępnych rodzajów formularzy
10. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na wyżej
podany adres email.
11. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej oraz rozporządzeniu w sprawie
podmiotowych środków dowodowych .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:
a) administratorem danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg,
www.ans-elblag.pl, e – mail: zp@ans-elblag.pl, tel.: 55 6290553,
b) w sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@ans-elblag.pl, tel. 531-040-
612, Anna Biłyj- Szymko.
c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym,
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP,
e) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
oraz zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich, o ile zamówienie finansowane jest ze środków Funduszy Europejskich, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później,

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/2312/37/2285/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, tj.:
a) budynku dydaktycznego B3 przy ul. Wojska Polskiego 1,
b) budynku przy ul. Zacisze 12.
2) Szczegółowo zakres zamówienia, wykaz punktów poboru energii elektrycznej, ich podstawowych parametrów technicznych, szacunkowe zużycie energii elektrycznej oraz sposób realizacji dostawy określony został w:
a) OPZ stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SWZ,
b) Projekcie umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SWZ.
3) Zamówienie nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Zamawiający informuje Wykonawców, że zawarł odrębne umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) tj. ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku. Wykaz aktualnych umów świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zawiera ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SWZ. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do OSD.
4) Wykonawca musi posiadać stosowną umowę umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, na okres obowiązywania przedmiotowego zamówienia.
5) Zamawiający informuje, iż po wyborze najkorzystniejszej oferty upoważni i zobowiąże Wykonawcę, którego oferta została wybrana do złożenia w imieniu Zamawiającego, zgłoszenia o wyborze Sprzedawcy energii elektrycznej Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego oraz do dopełnienia wszelkich formalności związanych z przeprowadzeniem procedury zmiany sprzedawcy.
6) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzedaż energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w ZAŁĄCZNIKU Nr 1 do SWZ. Sprzedaż rozpocznie się po skutecznym zgłoszeniu umowy do Operatora Sieci Dystrybucyjnej w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej. Planowane rozpoczęcie sprzedaży: 1 stycznia 2023 r.
7) Sprzedaż energii elektrycznej musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:
a) ustawą Prawo energetyczne,
b) rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,
c) rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
d) Kodeksu cywilnego,
e) ustawą o ograniczeniu cen energii elektrycznej,
f) posiadanej przez Wykonawcę Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
g) Aktualną Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa- Operator SA zatwierdzoną do stosowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zwaną dalej IRiESD.
8) Zamawiający informuję, że będzie korzystał z uprawnień ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej w okresie realizacji zamówienia zgodnie z ustawią o ograniczeniu cen energii elektrycznej.
9) Obiekty Zamawiającego posiadają układy pomiarowo – rozliczeniowe dostosowane do wymagań zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
10) Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie realizacji zamówienia tj. od 1.1.2023r. do 31.12.2023r. wynosi: 225000 kWh/1 rok dla wszystkich punktów poboru, określonych w ZAŁĄCZNIKU Nr 1 do SWZ.
11) Szacunkowa ilość zamawianej energii podana w ZAŁĄCZNIKU Nr 1 do SWZ ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej szacunkowej ilości energii. Rzeczywista ilość dostarczonej energii elektrycznej wynikać będzie z bieżących wskazań układów pomiarowo - rozliczeniowych, każdego punktu poboru.
12) Rozliczanie za realizację przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg cen określonych w Formularzu oferty stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SWZ.
13) Wskazane jest, aby wszystkie punkty poboru energii elektrycznej uwzględnione w ZAŁĄCZNIKU Nr 1 do SWZ, po podpisaniu umów sprzedażowych miały dotychczasowe grupy taryfowe.
14) Wykonawca w ramach zamówienia, jeżeli zajdzie taka konieczność ma obowiązek, wypowiedzieć w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej dla punktów poboru energii określonych w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do SWZ, przy zachowaniu płynności w dostawie energii elektrycznej. W okresie wypowiedzenia obowiązujących umów Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.
15) Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach zamówienia. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia mocy umownej określonej w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do SWZ. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne.
16) Koszty wynikające z dokonywania bilansowania winny zostać uwzględnione przez Wykonawcę w cenie energii elektrycznej podanej w Formularzu oferty.
17) Energia elektryczna będąca przedmiotem zamówienia zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą oraz ważną w okresie trwania umowy koncesję, o której mowa w art. 32 ustawy Prawo na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. każda dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej w ramach jednego kontraktu w systemie ciągłym przez co najmniej 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 180000 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SWZ,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, według
wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 3

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Aktualnie obowiązującą oraz ważną przez okres trwania zamówienia koncesję, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia Prawo energetyczne (Dz.U.2022.1385 z późn. zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub promesę koncesji wydaną przez Prezesa URE w drodze decyzji administracyjnej potwierdzającą ubieganie się Wykonawcy o wydanie koncesji.
b) Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane. Do wykazu dostaw należy dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzane przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty:
- Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego
w Rozdz. V ust. 1 pkt. 2) lit. d).
- Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz cenowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 2a do SWZ
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Zamawiający nie wymaga od Wykonawców jw. posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
4) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
5) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotowej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt.1 ustawy PZP określona w Projekcie umowy Załączniku nr 6 SWZ, w tym:
1) konieczność zmiany terminów umownych:
a) zmiana terminu rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej do poszczególnych punktów poboru,
b) gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych dostaw,
c) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej, wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów publicznych, warunków atmosferycznych,
d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej,
2) zmiana zakresu rzeczowego umowy:
a) zmiany liczby punktów poboru energii,
b) zmiany szacunkowej ilości zamawianej energii elektrycznej,
c) zmiana grupy taryfowej ,
d) zwiększenie zakresu o dodatkowe dostawy,
3) zmiana wynagrodzenia tj. zmiany jednostkowej ceny za 1 kWh brutto :
a) zmiany grupy taryfowej ,
b) ustawowej zmiany prawa w zakresie akcyzy i kosztów wynikających z obowiązkowego umorzenia świadectw pochodzenia energii odnawialnej oraz wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji gazowej i niegazowej, w wysokości w jakiej zmiana prawa ma wpływ na wysokość ceny energii,
c) powstania obowiązku uzyskania i umarzania świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 21 ust.1 ustawy o efektywności energetycznej,
wobec powyższego Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu formularza zawierającego zaktualizowane ceny jednostkowe netto oraz podstawy prawnej aktualizacji.
4) zmiana wynagrodzenia jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy:
a) w wyniku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia,
b) w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
ponadto dla umowy zawartej na okres powyżej 12 miesięcy:
c) w wyniku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
d) w wyniku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
e) wyniku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
5) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub wprowadzenie Podwykonawcy,
6) zmiana podwykonawcy, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego
7) usunięcie rozbieżności lub niespójności w treści umowy (wraz z załącznikami oraz dokumentami stanowiącymi jej integralną część) w stosunku do treści oferty w zakresie niezbędnym do usunięcia tych rozbieżności lub niespójności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa,
8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów publicznych – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.
4. Niezależnie od postanowień zawartych w niniejszego paragrafu Zamawiający jako odbiorca uprawniony, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. e ustawy o ograniczeniu cen energii elektrycznej. złoży w terminie wymaganym w w/w ustawie. wymagane w art. 5 tejże ustawy oświadczenie, uprawniające do skorzystania z ceny maksymalnej energii elektrycznej wynoszącej 785 zł/MWh (lub innej zgodnej z przepisami ww. ustawy) w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., tj. okresie przypadającym na termin realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: e-zamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.