eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Boguszów-Gorce › REMONT DROGI LEŚNEJ WEWNĘTRZNEJ O NR INWENTARZOWYM 220/1648 W LEŚNICTWIE ŚWIEBODZICEOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REMONT DROGI LEŚNEJ WEWNĘTRZNEJ O NR INWENTARZOWYM 220/1648 W LEŚNICTWIE ŚWIEBODZICE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO WAŁBRZYCH Z SIEDZIBĄ W BOGUSZOWIE-GORCACH

1.3.) Oddział zamawiającego: NADLEŚNICTWO WAŁBRZYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890023517

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: MIŁA 2

1.5.2.) Miejscowość: Boguszów-Gorce

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-372

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://walbrzych.wroclaw.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT DROGI LEŚNEJ WEWNĘTRZNEJ O NR INWENTARZOWYM 220/1648 W LEŚNICTWIE ŚWIEBODZICE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96709fab-6cbf-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460354

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00208896/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 REMONT DROGI LEŚNEJ WEWNĘTRZNEJ O NR INWENTARZOWYM 220/1648 W LEŚNICTWIE ŚWIEBODZICE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://walbrzych.wroclaw.lasy.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje
wyłącznie przy użyciu miniPortalu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. Za datę przekazania
oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń
oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty
elektronicznej za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej
Zamawiającego wskazany w pkt 9.10. SWZ. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator postępowania
generowany przez miniPortal (ID postępowania) jako załączniki nr 10 i nr 11 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać również
na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania na miniPortalu. Ofertę oraz oświadczenia, składane na podstawie art. 125 ust. 1 PZP, sporządza się, pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowe informacje,są opisane w rozdziale 9 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Skarb
Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2,
58-372 Boguszów-Gorce adres e-mail: walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl; numer telefonu: 74 888-05-60 .
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Tomasza Nowińskiego, z którym w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl
lub telefonicznie pod numerem 796-400-190.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.33.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych obejmuje następujące czynności:
1) Prace przygotowawcze,
2) Organizację terenu realizacji robót,
3) Wykonanie robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową i techniczną, tj. projektem budowlanym uproszczonym, przedmiarem robót i STWiORB, w tym:
a. prace pomiarowe i oznakowanie robót,
b. ścięcie zawyżonych poboczy,
c. przygotowanie podłoża pod odtwarzane warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
d. odtworzenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni (podbudowa z mieszanki kamiennej o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm z zagęszczeniem, warstwa górna nawierzchni z mieszanki kamiennej o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm z zamiałowaniem kruszywem (gabro) 0/2 mm),
e. wykonanie, dostawa i montaż wodospustów z drewna modrzewiowego lub dębowego,
f. przekopy przez pobocza gruntowe w celu wykonania zrzutów odprowadzających wodę z nawierzchni,
g. odtworzenie rowów przydrożnych,
h. odtworzenie przepustów drogowych,
i. rozplantowanie materiału ziemnego z wykopów/ przekopów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
j. karczowanie pni drzew wraz z przewiezieniem i zagospodarowaniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
k. inne wyżej nie wymienione, a wynikające z dokumentacji projektowej i technicznej,
a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa, normami, z należytą starannością,
4) Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz urządzeń koniecznych do wbudowania,
5) Organizację i koordynację robót,
6) Wykonanie wszystkich pomiarów, prób, badań,
7) Usuwanie wad i usterek, w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady,
8) Ochronę i utrzymanie terenu realizacji robót,
9) Usuwanie zanieczyszczeń (w tym odpadów powstałych w procesie budowlanym),
10) Prace porządkowe i uprzątnięcie terenu realizacji robót,
11) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego, tj. kompletu dokumentacji powykonawczej, zgodnie z warunkami projektu mowy,
12) Inne wyżej nie wymienione, a wynikające z projektu mowy i jego załączników.

Remont drogi dotyczy trzech odcinków o łącznej dł. 1.000,00 mb.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria
oceny ofert: CENA (C)- waga 60 %-60 punkty
PRZEDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI (G)- 40 %waga - 40 punkty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: PRZEDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w
odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał:
- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonywaniu prac związanych z budową i/lub przebudową i/lub remontem
drogi/dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej (szutrowe/tłuczniowe), o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto (przy
czym przez jedną robotę budowlaną rozumieć należy robotę wykonaną na podstawie jednej umowy).
Przez budowę, przebudowę Zamawiający rozumie roboty budowlane zdefiniowane w art. 3 pkt 6, 7a i 8 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót, o mniejszym zakresie, dla uzyskania wymaganej wartości
porównywalnej.
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony,
jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
- co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi, w specjalności inżynieryjnej drogowej, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm., dalej – „Prawo budowlane”) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1646), które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotu
zamówienia, biorąc pod uwagę jego zakres.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wyk.składa wraz z ofertą oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. -oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodne ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zam., działając na podstawie
art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:a)oświadczenia Wyk., w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wyk., który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 8 do SWZ), b)informacji z KRK w
zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, c) zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem Zam. żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wyk.
dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat
tych należności, d)zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału
regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed
upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, e) odpisu lub informacji z KRS lub z
CDIEG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,f) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ Wykonawca składa wraz z ofertą
oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. -oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ oraz Oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowi dowód potwierdzający
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia te składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. Zamawiający
działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych
środków dowodowych: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od
dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu stanowi
załącznik nr 6 do SWZ). Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie
z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b)dowody określające czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
c)informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z
uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o
których mowa w lit. c, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie
opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. d) wykaz
osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień (numer oraz zakres uprawnień
zapewniających prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, z podaniem daty i pełnej podstawy
prawnej ich wydania), niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi
załącznik nr 12 do SWZ),

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1.-6.3. SWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. -oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ oraz -oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenia, o których mowa wyżej stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia te składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą: 1)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu
udostępniającego zasoby; (2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ. 2)oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) sporządzone zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 2a i 3a do SWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 4) SWZ) lub sytuacji finansowej (warunki wskazane w pkt 7.1 ppkt 3) SWZ) na zasadach określonych w art. 118 PZP w zw. z art. 266 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 8.3 lit. b)-f) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3 lit. b)-f) SWZ wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do wykonawcy w trybie art. 274 ust. 1 PZP. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP w zw. z art. 266 PZP, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia zawarte w pkt 8.5.-8.7 SWZ
stosuje się odpowiednio. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty i oświadczenia opisane w pkt 8.5-8.9 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

10.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
10.2. Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING Bank Śląski O/Wałbrzych nr rachunku: 28 1050 1575 1000 0022 9681 3450 z dopiskiem: wadium - SA.270.33.2022. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
10.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
10.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 10.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.
10.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
10.7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) oraz o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4) dokumenty, o których mowa w pkt 8.3. SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
5) dokumenty o których mowa w pkt 8.2. lit. a, d SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wspólnie,
dokumenty, o których mowa w pkt 8.2 lit. b i c SWZ składa ten z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, który wykazuje spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dla którego wykazania służy dany
dokument;
6) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera),
upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla
wszystkich partnerów;
8) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;
9) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane. W związku z powyższym Wykonawca zgodnie z art. 117 ust. 4 PZP zobowiązany jest załączyć do oferty
podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu Oferty (stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ) i
Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym formularzu.
10) W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do
odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 8.3. SWZ należy załączyć
dokumenty określone w pkt 8.3. ppkt c) i d) SWZ, odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do
SWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych w projekcie umowy
warunków ich wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1_Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie: 5,00 % ceny całkowitej podanej w ofercie brutto. 2_Zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, opisane w
dokumentacji projektowej i technicznej (załącznik nr 5 do SWZ). Rodzaj czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w tracie realizacji zamówienia to:
• robót ziemnych,
• robót nawierzchniowych,
• robót związanych z wykonaniem i montażem wodospustów,
• robót związanych z odtworzeniem przepustów drogowych,
• robót odwadniających i związanych z odtworzeniem rowów przydrożnych,
• robót związanych z karczowaniem pni drzew,
• robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych.
3_Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru
wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie. W przypadku braku
wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. 4_POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY, OPISANY JEST W ROZDZIALE 18 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.