eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Sukcesywna dostawa środków czystości oraz artykułów gospodarczych dla Jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa WolaOgłoszenie z dnia 2022-11-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa środków czystości oraz artykułów gospodarczych dla Jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384503002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 25A

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: scuw@stalowawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa środków czystości oraz artykułów gospodarczych dla Jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-338256b2-6c95-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460142

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040234/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby jednostek podległych Gminie Stalowa Wola

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-338256b2-6c95-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym (SCUW) a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: e-zamówienia, która jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
oraz poczty elektronicznej. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy ezamowienia. Składanie ofert/wniosków/prac
konkursowych dostępne jest tylko dla użytkowników będących Wykonawcami, posiadającymi uprawnienie do Składania
ofert/wniosków/prac konkursowych. W celu złożenia oferty należy przejść do szczegółów postępowania, wybrać zakładkę
oferty/wnioski, następnie przycisk złóż ofertę.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Centralnym Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-
Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl lub przy użyciu poczty elektronicznej.
2. Komunikacja za pomocą Platformy e-Zamówienia:
1) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne (przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie
wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania).
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na
temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-
Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum
Pomocy”.
3) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”
(„Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań
i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
3. Centralny Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
1) Osobą ze strony Centralnego Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami
jest: Krzysztof Abratowski – Dział Zamówień Publicznych Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych, adres email:
kabratowski@stalowawola.pl lub zp@stalowawola.pl - w sprawach
proceduralnych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych al. Jana Pawła II 25A, 37 450 Stalowa Wola Pani Danuta Bednarz;
• inspektorem ochrony danych osobowych w Stalowowolskim Centrum Usług Wspólnych jest Pan Grzegorz Madej prowadzący działalność gospodarczą pn. IURATUS Grzegorz Madej, z siedzibą pod adresem Bodzanów 467, 32-020 Wieliczka, adres e mail: iod.scuw@stalowawola.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Sukcesywna dostawa środków czystości oraz artykułów gospodarczych dla Jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola prowadzonym w trybie zamówienia podstawowego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.;
• Pani/Pan a dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych , na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO , prawo do w niesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-II.271.207.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości oraz artykułów gospodarczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola objętych niniejszym zamówieniem tj dla:
1) Przedszkola nr 1 ul. Niezłomnych 2A, 37-450 Stalowa Wola,
2) Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy ul. ks. J. Skoczyńskiego 5, 37-450 Stalowa Wola,
3) Przedszkola nr 3, ul. Poniatowskiego 57, 37-450 Stalowa Wola,
4) Przedszkola nr 4, ul. Wańkowicza 72/1, 37-450 Stalowa Wola,
5) Przedszkola nr 5 im. Juliana Tuwima, ul. Mieszka I-go 5, 37-450 Stalowa Wola
6) Przedszkola nr 6, ul. Partyzantów 10. 37-450 Stalowa Wola,
7) Przedszkola nr 7, im. Marii Konopnickiej, ul. J. Popiełuszki 29a, 37-450 Stalowa Wola,
8) Przedszkola nr 9, Al. Jana Pawła II 5, 37-450 Stalowa Wola
9) Przedszkola Nr 10 im. Marii Kownackiej, Al. Jana Pawła II 11, 37-450 Stalowa Wola
10) Przedszkola nr 11, Al. Jana Pawła II 6, 37-450 Stalowa Wola,
11) Przedszkola Integracyjne nr 12 im. Jana Christiana Andersena, ul. Okulickiego 20, 37-450 Stalowa Wola,
12) Przedszkola nr 15, ul. Obrońców Westerplatte 1, 37-450 Stalowa Wola.
13) Przedszkola nr 18 im. Marii Montessori, ul. Poniatowskiego 33, 37-450 Stalowa Wola,
14) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego ul. Dmowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola,
15) Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 2 im Jana Pawła II ul. Mickiewicza 15, 37-450 Stalowa Wola,
16) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im Bohaterów Westerplatte
ul. Wyszyńskiego 14, 37-450 Stalowa Wola,
17) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
ul. Niezłomnych 1, 37-450 Stalowa Wola,
18) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli, ul. Energetyków 18, 37-450 Stalowa Wola,
19) Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika, ul. Okulickiego 14, 37-450 Stalowa Wola,
20) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli, ul. Rozwadowska 10, 37-464 Stalowa Wola
21) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów, ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola,
22) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II, ul. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola,
23) Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida,
ul. Wojska Polskiego 9, 37-450 Stalowa Wola,
24) Żłobka Miejskiego w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 5A, 37-450 Stalowa Wola,
25) Miejskiego Żłobka Integracyjny ul. Poniatowskiego 55A, 37-450 Stalowa Wola,
26) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,
27) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola,
28) Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 29, 37-450 Stalowa Wola;
29) Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Stalowej Woli, ul. Wańkowicza 72/2, 37-450 Stalowa Wola,
30) Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych, al. Jana Pawła II 25a, 37-450 Stalowa Wola,
31) Zakładu Administracji Budynków, ul. Stefana Wyszyńskiego 7a, 37-450 Stalowa Wola.
3. Szczegółowy zakres zamówienia, wymagania jakościowe oraz terminy sukcesywnych dostaw dla wszystkich, jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola, objętych przedmiotowym zamówieniem, zostały zawarte w Załączniku nr 1 - Formularz rzeczowo-cenowy oraz w Załączniku nr 2 – Warunki realizacji dostaw.
4. Wykonawca zrealizuje dostawy do siedziby poszczególnych Zamawiających - jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola, własnym transportem, na własny koszt oraz ryzyko. Rozładunek wraz z wniesieniem następuje do miejsca wskazanego przez poszczególnych Zamawiających.
5. Dostarczane produkty powinny spełniać wymogi Państwowego Zakładu Higieny i spełniać wszelkie normy ich stosowania w placówkach edukacyjnych (szkoły, przedszkola, żłobki).
6. Wszystkie produkty objęte zamówieniem dostarczone muszą być w czystych firmowych, oryginalnych opakowaniach producenta, wolne od wad, nieuszkodzone, szczelne, bez pęknięć, pognieceń, nierozerwane.
7. Dostawy środków czystości będą realizowane sukcesywnie w ilościach i terminach określonych w Załączniku nr 1 - Formularz rzeczowo-cenowy oraz w Załączniku nr 2 – Warunki realizacji dostaw, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, e-mailowym lub osobistym przez osoby upoważnione z danej jednostki (intendent, pracownik administracyjny), lecz nie później niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia.
8. Ilości zamawianego towaru jest podana szacunkowo, na podstawie dotychczasowego realnego zużycia. Dopuszcza się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego towaru, wskazanego w Załączniku nr 1 do SWZ, bez prawa roszczeń ze strony Wykonawcy co do zakresu ilościowego, realizowanego zamówienia.
9. Wszystkim wskazanym w SWZ Zamawiającym przysługuje prawo zamówienia wszelkich, wymienionych produktów w Formularzu rzeczowo-cenowym – Załącznik nr 1 (nawet w przypadku wskazania w pozycji ilościowej „0”) po cenach jednostkowych.
10. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw w oparciu o ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w Formularzu rzeczowo –cenowym – Załącznik nr 1 do SWZ. Ceny jednostkowe podane w Formularzu rzeczowo – cenowym nie mogą ulec zmianie przez cały okres realizacji umowy.
11. Rozliczenia z Wykonawcą będą realizowane na podstawie dokumentów księgowych, potwierdzających faktycznie zrealizowane dostawy tj. Faktura VAT, płatna przelewem z terminem płatności 30 dni w ujęciu tygodniowym. Dopuszcza się fakturowanie każdorazowej dostawy towaru, na życzenie osoby upoważnionej w danej jednostce organizacyjnej Gminy Stalowa Wola.
12. Dostarczone wraz z towarem dowody księgowe muszą być odebrane przez osobę upoważnioną z danej jednostki.
13. W przypadku dostarczenia produktów niespełniających wyżej wymienionych warunków (towar czysty w firmowym opakowaniu producenta, wolny od wad, nieuszkodzony, szczelny, bez pęknięć, pognieceń, nierozerwany), upoważniony pracownik jednostki organizacyjnej sporządzi protokół odbioru – dostawy i zażąda od Wykonawcy natychmiastowej wymiany przedmiotu zamówienia na produkty spełniające te wymogi w ciągu maks. 4 dni od chwili zgłoszenia reklamacji. Powiadomienie zostanie dokonane osobiście bądź telefonicznie z informacją
o przedmiocie dostaw, ilości i różnicy jakościowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24000000-4 - Produkty chemiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24000000-4 - Produkty chemiczne

39830000-9 - Środki czyszczące

33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

39832000-3 - Produkty do zmywania naczyń

39831000-6 - Preparaty piorące

24950000-8 - Specjalistyczne produkty chemiczne

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 364 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie
ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium)
zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS REAKCJI NA REKLAMACJĘ

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie
następujących warunków dotyczących
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a) Centralny Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Centralny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Centralny Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia
w wysokości minimum 10 000,00 zł;
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Centralny Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostawę środków czystości na kwotę, co najmniej 20 000,00 zł brutto;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Centralny Zamawiający nie
żąda przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca składa wraz
z ofertą: oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Centralny Zamawiający nie żąda przedłożenia podmiotowych środków
dowodowych na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca składa wraz z ofertą: oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki które pod rygorem nieważności, składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) Formularz ofertowy - dokument wygenerowany i wypełniony na Platformie
e-Zamówienia – dokument obowiązkowy;
2) Formularz rzeczowo-cenowy – Załącznik nr 1 do SWZ – dokument obowiązkowy;
Uwaga! – Centralny Zamawiający zaleca złożenie Załącznika nr 1 - Formularza rzeczowo-cenowego w formie arkusza kalkulacyjnego opatrzonego podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym zewnętrznym – tzw. XAdES typ zewnętrzny Po opatrzeniu dokumentu podpisem zewnętrznym, tworzą się dwa pliki: plik zawierający podpis oraz plik, który został podpisany – należy złożyć oba pliki.
2. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć wyłącznie w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) oświadczenia Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składane odrębnie przez Wykonawcę lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Załącznik nr 3 do SWZ;
2) oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - Załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);
3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - Załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. (dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) podpisane wspólnie przez Wykonawców Załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych
podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. Centralny Zamawiający, w stosunku do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy
Pzp., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia - SCUW Stalowa Wola

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.