eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leżajsk › "Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich w 2023 roku dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Leżajsk"Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich w 2023 roku dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Leżajsk”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO LEŻAJSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581703

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Leżajsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 24 27 333

1.5.8.) Numer faksu: 17 24 27 333

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@miastolezajsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miastolezajsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich w 2023 roku dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Leżajsk”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e83a45e-6cb2-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460006

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016598/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Sukcesywna dostawa mięsa i produktów wędliniarskich w 2023 roku dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Leżajsk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środkami komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu są: 1) miniPortal, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 2) ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa odbiorcy– Miasto Leżajsk), dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 3) poczta elektroniczna: przetargi@miastolezajsk.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 3. Regulamin korzystania z systemu miniPortal jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi Warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki korzystania 4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 8. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w szczególności w formacie danych zgodnym z formatami wyszczególnionymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie – zaleca się sporządzenie oferty w formatach.doc, .docx, .xls, .xlsx lub .pdf. 9. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 10. Należy pamiętać, by wewnątrz szyfrowanego folderu nie znajdowały się wcześniej zaszyfrowane pliki. 11. Pojemność jednej wiadomości na skrzynce - do 15 MB 12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi: 1) W Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) 2) W Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 13. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w rozdz. XII i XIV.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (SWZ)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w dokumentach zamówienia (SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich w 2023 roku dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Leżajsk”

Miejscem dostawy będą następujące pomieszczenia obiektów usytuowanych w Leżajsku:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Leżajsku (ZSP-1)- do magazynów i kuchni w budynku szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 1 oraz w budynku przedszkola przy ul. Mickiewicza 27,
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Leżajsku (ZSP-2) - do magazynów i kuchni w budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 51 oraz w budynku przedszkola i budynku dawnego gimnazjum przy ul. M. Curie Skłodowskiej 8,
3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Leżajsku (SP-3) - do magazynu i kuchni w budynku szkoły przy ul. 11 Listopada 8,
4) Przedszkole Miejskie Nr 3 PM-3 - do magazynu i kuchni w budynku przedszkola PM-3 przy ul. Braci Śniadeckich 8.5

Zamawiający wymaga dostarczania towaru wolnego od wad. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, iż jakość i/lub ilość dostarczonych artykułów jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar jest wadliwy) zobowiązany jest w czasie do 2. godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu) do dostarczenia artykułu/ów właściwego/ych tj. wolnego/ych od wad.

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa oraz wędlin (w stanie świeżym) w ilości i o jakości wskazanej w załączniku nr 2 do SWZ – formularz cenowy
Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami – wg zapotrzebowania Zamawiającego 3 razy w tygodniu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 8.00. Maksymalny termin realizacji dostaw sukcesywnych (każdej partii) – do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia składanego pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Termin ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w formularzu ofertowym (w ramach kryterium pozacenowego – termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia).

Minimalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 60%.

2. Szczegółowy zakres zamówienia określa: wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ oraz formularz cenowy który stanowi załącznik nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zakres zamówienia objętego opcją:
Prawem opcji jest możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego (tj. w ramach umowy podstawowej) i na warunkach umowy podstawowej o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem wg rozliczenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy z zastrzeżeniem, że zakres opcji nie może przekroczyć 20% ilości artykułów, o których mowa w zamówieniu podstawowym oraz łączne wynagrodzenie za zamówienie objęte prawem opcji nie może przekroczyć kwoty 40 309,78 zł netto oraz ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach prawa opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego.
2) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena ( waga 60% )
Kryterium – „cena” – poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za cenę w skali 1-60 obliczone według wzoru: Pc = (Najniższa cena oferowana brutto/Cena oferty badanej brutto) *60
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

2) Termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia ( waga 40 % ) – nie może być dłuższy niż 3 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego
poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty w następujący sposób:
- zaoferowanie terminu realizacji dostawy: 3 dni robocze od złożenia zamówienia –0 pkt
- zaoferowanie terminu realizacji dostawy: 2 dni robocze od złożenia zamówienia – 20 pkt
- zaoferowanie terminu realizacji dostawy: 1 dzień roboczy od złożenia zamówienia – 40 pkt
Termin liczony będzie od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku, gdy dzień następujący po dniu złożenia zamówienia będzie dniem wolnym od pracy należy przyjąć, że pierwszym/drugim/trzecim/czwartym dniem następującym po dniu złożenia zamówienia będzie odpowiednio kolejny najbliższy dzień roboczy. Termin dostawy musi być zaoferowany w pełnych dniach. Zamawiający będzie zgłaszał każdorazowo zamówienie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
Punkty w kryterium „termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia” zostaną przyznane tylko w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia na podstawie którego będzie można przyznać punkty w kryterium „termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia”.
W przypadku niezłożenia oświadczenia (brak zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru) oferta nie otrzyma w tym kryterium punktów (0,00 pkt) oraz Zamawiający uzna, że Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
W przypadku złożenia oświadczenia ze wskazaniem więcej niż jednego terminu realizacji dostawy od złożenia zamówienia (zaznaczenie więcej niż jednego pola wyboru na formularzu ofertowym) Zamawiający do oceny punktowej przyjmie najdłuższy termin realizacji dostawy spośród zaznaczonych oraz uzna, że Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w tym terminie (tj. najdłuższym spośród zaznaczonych).
W przypadku zaoferowania terminu realizacji dostawy od złożenia zamówienia dłuższego niż 3 dni robocze, oferta zostanie odrzucona. Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.tzn. uzyska najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Formularz cenowy - zał. nr 2 do SWZ
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu o którym mowa w art 125 ust 1 upzp wg załącznika nr 3 do swz. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), oświadczenie składa każdy z wykonawców.
3) W przypadku oferty wspólnej, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
4) odpis lub informacja, o której mowa w ust. 2;
5) stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument, o którym mowa w ust 3.
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców wspólnie ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku, gdy zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
5. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
7. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej:
1) w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a spowodowanych okolicznościami, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2) w zakresie zmiany terminu wykonania lub zmiany zakresu/sposobu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, przez którą na potrzeby niniejszej umowy rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz którego strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu najwyższej należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania wojenne, stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, akty władz państwowych utrudniające lub uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego;
3) zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,
4) wystąpienie zmiany Wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej następującej
w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek);
5) zakończenie produkcji lub wystąpienie braku na rynku niektórych zamówionych produktów - co spowoduje konieczność dostaw produktów podobnych w ich miejsce,
6) pojawienie się na rynku nowych produktów o parametrach znacznie lepszych od zamówionych - co umożliwi lepszą realizację zamówienia przez zamianę tych produktów,
7) w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany cen jednostkowych towarów objętych niniejszą umową:
a) zmianę cen jednostkowych towarów brutto w stosunku do cen określonych w umowie, na pisemny wniosek Wykonawcy, w przypadku, gdy ceny rynkowe towarów będących przedmiotem niniejszej umowy wzrosną od dnia jej zawarcia o co najmniej 20%. Wzrost cen rynkowych Wykonawca jest obowiązany udokumentować, przedkładając wraz z wnioskiem o zmianę umowy informację o cenach rynkowych poszczególnych produktów według notowań co najmniej dwóch giełd towarowych z dnia zawarcia umowy i z dnia wystąpienia z wnioskiem o waloryzację;
b) wysokość wzrostu cen jednostkowych, w przypadku o którym mowa w ppkt. a) niniejszego paragrafu, ustalana jest wspólnie przez strony umowy. Wzrost cen poszczególnych produktów nie może być wyższy niż 25% w stosunku do ceny określonej w ofercie przedstawionej przez Wykonawcę przy zawarciu umowy;
c) zmiana cen z przyczyn określonych w ppkt. a) niniejszego paragrafu, może nastąpić wyłącznie jeden raz w trakcie obowiązywania umowy i nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zmiana obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu do umowy podpisanego przez obie strony;
d) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznie waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego, zaś cena netto pozostaje bez zmian. Zmiana wynagrodzenia w powyższym wypadku nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, ale Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o powyższym Zamawiającego stosownym pismem
, (dalsza część w SEKCJI IX – POZOSTAŁE INFORMACJE)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa odbiorcy– Miasto Leżajsk) i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

- Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia - ciąg dalszy:
2. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1 termin realizacji dostaw określony w § 3 ust. 1 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia ich wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko w przypadku, gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada Wykonawca.
3. Zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie z inicjatywy Wykonawcy jest pisemny wniosek o zmianę umowy (zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę.
5. Wykonawca zobowiązany jest wykazać zaistnienie okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2-7 poprzez przedłożenie stosownych dokumentów, ekspertyz, opinii, itp., z których wynikać będzie konieczność zmiany umowy.
6. Niezależnie od postanowień niniejszej umowy, umowa może ulec zmianie w okolicznościach wynikających z Ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.