eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kiernozia › Odrestaurowanie pomnika i krzyży na Cmentarzu Wojskowym w KiernoziOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Odrestaurowanie pomnika i krzyży na Cmentarzu Wojskowym w Kiernozi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KIERNOZIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015684

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sobocka 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Kiernozia

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-412

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 277-90-80

1.5.8.) Numer faksu: 24 277-90-80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminywkiernozi@xl.wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kiernozia.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odrestaurowanie pomnika i krzyży na Cmentarzu Wojskowym w Kiernozi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a16e8ee0-4997-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459599

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00046928/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Odrestaurowanie pomnika i krzyży na Cmentarzu Wojskowym w Kiernozi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00387828/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Z.P.271.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Odrestaurowanie pomnika i krzyży na Cmentarzu Wojskowym w Kiernozi”.
2. Adres i lokalizacja obiektu:
Cmentarz Wojskowy Żołnierzy Polskich poległych w 1939 roku przy ul. Sobockiej w Kiernozi , dz. nr ewid: 281, obręb: 7
Kiernozia, Id działki : 100505_2.0007.281, woj. łódzkie, powiat: łowicki
Cmentarz wojskowy w Kiernozi objęty jest ochroną konserwatorską poprzez ujęcie go w wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych.
3. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
- wymianę krzyży lastrykowych na kwaterach żołnierskich na krzyże z piaskowca – 68 szt.,
- remont głównej płyty pomnikowej,
- wymianę krzyża drewnianego na nowy,
- montaż płyty pamiątkowej (informacyjnej),
- roboty towarzyszące
Uwaga!
Powyższe roboty powinny być wykonywane w ścisłym kontakcie ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Łodzi.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Wymieniona dokumentacja stanowi załączniki do SWZ: Załącznik Nr 10 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Załącznik Nr 11 do SWZ - Przedmiar robót, kosztorys ofertowy,
Załącznik Nr 12 do SWZ - Dokumentacja projektowa
5. Gwarancja:
5.1. Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane wynosi od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60
miesięcy (termin maksymalny) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
5.2. Długość okresu udzielonej gwarancji jakości jest w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112714-3 - Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45215400-1 - Roboty na cmentarzach

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 260000,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 289999,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 260000,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZAKŁAD KAMIENIARSKO-BETONIARSKI Cezary Dawidziak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8290000796

7.3.3) Ulica: Ochraniew 33A

7.3.4) Miejscowość: Zduńska Wola

7.3.5) Kod pocztowy: 98-220

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 260000,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.