eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywna dostawa paliw w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2022-11-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa paliw w systemie bezgotówkowym na podstawie kart
flotowych do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017513344

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Żółkiewskiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-075

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 227735908

1.5.8.) Numer faksu: 227735909

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: da-warszawa@piorin.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://piorin.gov.pl/wiorin/mazowieckie/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie roślin, o środkach ochrony roślin, ustawie o nasiennictwie oraz aktów wykonawczych do ustawy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa paliw w systemie bezgotówkowym na podstawie kart
flotowych do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56485475-6bca-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459560

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00126632/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa paliwa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://piorin.gov.pl/mz-zamowienia/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: - e-mail - da-warszawa@piorin.gov.pl
- e-PUAP - 20a5sgu6ef
- poprzez miniPortal
Wszelkie dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne na stronie internetowej: http://piorin.gov.pl/mz-zamowienia/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz
Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 6 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WDA.272.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw do samochodów służbowych eksploatowanych przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i
ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
• Najniższa cena - waga 90%
• Dostępność stacji paliw - waga 10%
2. Kryteria oceny oferty nie podlegają zmianie w toku postępowania.
3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i oceny ofert, Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryteria określone w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według poniższych zasad:
1) Oferta w zakresie każdego z kryteriów może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Ilość punktów obliczonych zgodnie z podanymi
niżej algorytmami zostanie pomnożona przez wagę danego kryterium.
2) Obliczanie oceny punktowej dla kryterium „najniższa cena” odbędzie się w następujący sposób:
a) Ocena punktów badanej oferty = 10 x (Cmin/Cn),
• 10 – maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta w zakresie danego kryterium;
• Cmin – minimalna cena oferowana;
• Cn – cena badanej oferty;
3) Obliczanie ceny punktowej dla kryterium „dostępność stacji paliw” odbędzie się w następujący sposób:
a) Ocena punktów badanej oferty = 10 x (Gn/Gmax),
• 10 – maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta w zakresie danego kryterium;
• Gn – ilość stacji w badanej ofercie;
• Gmax – maksymalna proponowana ilość stacji.
5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów w wyniku oceny oferty na podstawie
kryteriów oceny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dostępność stacji paliw

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. Pzp dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami (w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej i zawodowej – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wezwie wybranego Wykonawcę do dostarczenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) aktualnej koncesji na obrót paliwami wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2) (jeżeli wpłynie do Zamawiającego więcej niż jedna oferta) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zostanie przekazany Wykonawcy łącznie z wezwaniem do złożenia
dokumentów,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 5 do SWZ.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający może żądać następujących
podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie braku podstaw wykluczenia z
postępowania określonych w przepisach art. 108 ust. 1 pkt. 3, 4, oraz 6 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia wymagań
dotyczących przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdz.
XI pkt. 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ), z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną:
1) warunki określone w rozdz. VIII ust. 1 pkt. 2 SWZ musi spełniać samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców, który
będzie miał obowiązek uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamówienia lub każdy z Wykonawców indywidualnie (warunek
nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się
wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym doświadczeniem) . 2) w
stosunku do żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy do wykluczenia, określone w rozdz. VII SWZ.
6. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności, oraz mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej zobowiązującymi przepisami.
2. Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku wystąpienia, co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia i innych postanowień umownych, jeżeli konieczność wprowadzenia takich
zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa; Zmiany są dopuszczalne w zakresie potrzebnym do dostosowania umowy do
zmienionych przepisów i w zakresie dostosowania umowy do konsekwencji tych zmian;
2) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia i innych postanowień umownych jeżeli konieczność wprowadzenia takich
zmian jest skutkiem potrzeb Zamawiającego, wynikających ze zdarzeń które nastąpiły po zakończeniu postępowania;
Zmiany są dopuszczalne w zakresie potrzebnym do dostosowania umowy do nowych potrzeb Zamawiającego;
3) w przypadku wystąpienia omyłek pisarskich lub rachunkowych umowę można zmienić w zakresie sprostowania omyłek;
3. Strony mogą wprowadzić również inne zmiany, jeżeli będzie to dopuszczalne w świetle powszechnie obowiązujących
przepisów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.