eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PN. ROZBUDOWA DR. KR. NR 20 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DR. ROWER. NA ODC. STARGARD-ULIKOWO ORAZ OZNAK. TRASY ROWEROWEJ NA ODC. SZCZECIN - MARIANOWO (TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH)Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PN. ROZBUDOWA DR. KR. NR 20 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DR. ROWER. NA ODC. STARGARD–ULIKOWO ORAZ OZNAK. TRASY ROWEROWEJ NA ODC. SZCZECIN - MARIANOWO (TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

1.3.) Oddział zamawiającego: ZZDW Koszalin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330961132

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szczecińska 31

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-122

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzdw@zzdw.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzdw.koszalin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PN. ROZBUDOWA DR. KR. NR 20 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE DR. ROWER. NA ODC. STARGARD–ULIKOWO ORAZ OZNAK. TRASY ROWEROWEJ NA ODC. SZCZECIN - MARIANOWO (TRASA POJEZIERZY ZACHODNICH)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c002169-6bd6-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459339

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=37287984

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie poprzez ich złożenie na Platformie Portal Smart PZP (zwanej dalej: „Platformą”) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=37287984
2) Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, e-mailem) nie będzie brana pod uwagę.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
4) W celu złożenia oferty wykonawca zobowiązany jest założyć na Platformie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do Platformy swój podmiot. Rejestracja na Platformie dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto”. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania ww. czynności znajdują się w „Instrukcji obsługi Portalu e-Usług SmartPZP”, dostępnej na stronie Platformy pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/elearning
5) Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa ofertę
w zakładce „Oferty”, gdzie po kliknięciu przycisku „Złóż ofertę” można wypełnić szczegóły oferty, oraz załączyć załączniki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowa instrukcja składania oferty znajduje się w zakładce E-learning. System weryfikuje załączane pliki pod względem antywirusowym i w razie wykrycia złośliwego oprogramowania uniemożliwi wprowadzenie do Systemu takiego pliku jednocześnie informując o tym Wykonawcę.
6) Wykonawca załączając plik oznacza czy jest on jawny oraz czy zawiera dane osobowe.
7) W przypadku oznaczenia pliku jako niejawny Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument z uzasadnieniem objęcia pliku tajemnicą przedsiębiorstwa.
8) Zakończenie składania oferty następuje poprzez użycie przycisku „Podpisz”. W oknie podsumowania wykonawca otrzyma plik podsumowanie wprowadzonych danych, który może zapisać lub wydrukować (zalecane), a następnie wyśle ofertę zatwierdzając czynność złożeniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego przez uprawnioną osobę. Po zakończeniu czynności wysłania oferty, zalogowany Wykonawca będzie miał możliwość pobrania potwierdzenie wysłania oferty zawierającej numer oferty (przyznawany losowo). Potwierdzenie nie zawiera danych wrażliwych, które Wykonawca wprowadza w zakładce „Szczegóły oferty”.
9) Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert (ewentualna zmiana oferty odbywa się poprzez jej wycofanie oraz złożenie nowej oferty – z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej oferty). W tym celu wykonawca loguje się na Platformę, wyszukuje i wybiera dane postępowanie, a następnie po przejściu do zakładki „Oferta”, wycofuje ją przy pomocy przycisku „Wycofaj ofertę”.
10) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

Z uwagi na limit znaków pozostałe wymagania zawarte są w dziale V SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZDW – 6.381.231.2022.8.9

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zawartość dokumentacji objętej zamówieniem:
1) Projekty budowlane wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
2) Projekt wykonawczy;
3) Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, SST;
4) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli będzie wymagana);
5) Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów budowlanych;
6) Materiały i czynności związane z pozyskaniem nieruchomości (działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy drogi wojewódzkiej);
7) Projekt stałej organizacji ruchu z zatwierdzeniem;
8) Projekt organizacji ruchu na czas budowy z zatwierdzeniem;
9) Stabilizacja nowych granic w terenie wraz z przyjęciem przez PODGiK operatów z robót geodezyjnych (działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy drogi wojewódzkiej);
10) Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale C i E SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

71351220-1 - Geologiczne usługi doradcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1) Zakres usług ustala się w wysokości do kwoty 50 000,00 złotych netto, o zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług.
2) Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta (Dz)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta (Dp)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu .

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) zakres rzeczowo - finansowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca podał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli w imieniu wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 5 ppkt 3)
5) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z tych wykonawców.
W/w oświadczenia i dokumenty należy złożyć wraz z ofertą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych,
2) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
3) zmiana stanu prawnego,
4) zmiana stanu faktycznego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez wykonawcę,
5) zmiana koncepcji w wyniku narad z wykonawcą,
6) pojawienie się nowych oczekiwań inwestorów i użytkowników,
7) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienia spowodowane przez organy administracji),
8) zwiększenie ilości działek (po podziale) przeznaczonych pod pas drogowy ponad ilości podane w Zakresie rzeczowo-finansowym;
9) przedłużenie procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
10) opóźnienia spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje itp.)
11) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych, właścicielami nieruchomości.
2. Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogą między innymi rzutować na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia, a w przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 8 również na zmianę wynagrodzenia wykonawcy.
3. Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu. Jeżeli o zmianę postanowień Umowy wnioskuje Wykonawca, musi on złożyć taki wniosek Realizatorowi, na co najmniej 15 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Realizatora umowy.
4. Poza przypadkami opisanymi w ustępie 1, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w sytuacjach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5. Zgodnie z art. 439 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacja zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany pozostaje do wykazania, iż zmiany, o których mowa w ust. 5 miały wpływ na koszt wykonania zamówienia oraz wysokości wzrostu kosztów związanych z wprowadzeniem w/w zmian dla realizacji zamówienia.
7. Zmiana wysokości wynagrodzenia obejmować może tylko wartość faktycznego wzrostu kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, pozostających w bezpośrednim związku
z realizacją zamówienia.
8. Przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
9. Zmiana, o której mowa w ustępie 8 może być wprowadzona w przypadku wzrostu/spadku kosztów pozyskania materiałów niezbędnych do wykonania umowy, przetwarzanych przez organy administracji publicznej (np. wzrostu/spadku kosztów pozyskania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów), o wartość nie niższą niż 25% wartości obowiązującej w dniu zawarcia niniejszej umowy;
10. Zmiany, o których mowa w ustępie 8 mogą być wprowadzone po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
11. Maksymalny wzrost/spadek wysokości wynagrodzenia wykonawcy, na skutek zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 8 nie może przekroczyć 5% wysokości wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
12. W przypadku, gdy wynagrodzenie wykonawcy uległo zmianie w trybie ustępu 8,9,10, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian w umowach zawartych
z podwykonawcami w zakresie odpowiadającym zmianom wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku, gdy okres obowiązywania umów z podwykonawcami przekracza 6 miesięcy. Zmiany winny być wprowadzone najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zzdw/public/postepowanie?postepowanie=37287984

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.