eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.Ogłoszenie z dnia 2023-10-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RZESZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001257557

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Budziwojska 149

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-317

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdp.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.rzeszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b4b8a9f2-deae-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4b8a9f2-deae-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00458977

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040725/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. znaki drogowe)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403124

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP-DZ-6/373/22/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 658104 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa wraz z rozładunkiem znaków drogowych i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego do Obwodów Drogowo-Mostowych odpowiednio w m. Babica, Błażowa, Wólka Niedźwiedzka zgodnie z Formularzem cenowym, która obejmuje:

• Znaki ostrzegawcze
• Znaki zakazu
• Znaki nakazu
• Znaki informacyjne
• Znaki kierunku i miejscowości
• Znaki uzupełniające
• Tabliczki do znaków
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
• Słupki, uchwyty do znaków
• Tablice informacyjne


2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ)
stanowiącym załącznik nr 1 SWZ.

3. Całkowita odpowiedzialność za dostarczenie towarów niezgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku, o którym mowa w ust. 2 ciąży na Wykonawcy. W razie stwierdzenia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, że dostarczone towary są niezgodne z SWZ, Opisem przedmiotu zamówienia lub umową Wykonawca zostaje obciążony karami zgodnie z umową, aż do zerwania umowy włącznie.

4. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

5. Wykonawca powinien posiadać dla wyrobu znaków drogowych, słupków, tablic informacyjnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego odpowiednio:
1) aprobatę techniczną, certyfikat zgodności lub certyfikat stałości właściwości użytkowych nadany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą;
2) oznaczenie wyrobu budowlanego;
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873).

4.5.3.) Główny kod CPV: 34992200-9 - Znaki drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34928470-3 - Elementy oznakowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 565113,66 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 808393,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 565113,66 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WIMED Sp. z o.o. Sp. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 180188573

7.3.3) Ulica: Tarnowska

7.3.4) Miejscowość: Tuchów

7.3.5) Kod pocztowy: 33-170

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 565113,66 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.