eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pińczów › PRZEBUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ODDZIAŁU ŁÓŻKOWEGO SZPITALA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIEOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ODDZIAŁU ŁÓŻKOWEGO SZPITALA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pińczowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009432

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zacisze

1.5.2.) Miejscowość: Pińczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-400

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 0413576001

1.5.8.) Numer faksu: 0413576007

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@pinczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pinczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ ODDZIAŁU ŁÓŻKOWEGO SZPITALA POWIATOWEGO W PIŃCZOWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88022afa-6c9a-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458745

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035639/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa wentylacji mechanicznej oddziału łóżkowego szpitala powiatowego w Pińczowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://starostwopinczow.realnet.pl/przetarg.php?id=1321

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://starostwopinczow.realnet.pl/przetarg.php?id=1321

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawca-mi odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formu-larz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.

- zgodnie z pkt XI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonaniem umowy oraz realizacji i monitoringu „przebudowa wentylacji mechanicznej oddziału łóżkowego szpitala powiatowego w Pińczowie „ zgodnie z wytycznymi a podstawę prawną ich przetwarzania stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń , jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz 2415).
- zgodnie z pkt XXVI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PiPR.IV.0272.05.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 901816,77 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (budowlano-instalacyjnych) w zakresie przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej oddziału łóżkowego szpitala powiatowego w Piń-czowie” obejmującej:
- montaż (wymianę) dwóch central wentylacyjnych nawiewnych o wydajności 1620m3/h i 2250 m3/h oraz centrali wywiewnej o wydajności 38700m3/h; z odzyskiem ciepła za pomocą wymiennika glikolowego wraz z robotami towarzyszącymi,
- wykonanie instalacji wentylacji wymuszonej w zespole izolatki oddziałowej (centrale nawiewna / wywiewna o wydajności 700m3/h) z odzyskiem ciepła za pomocą wymiennika glikolowego wraz z robotami towarzyszącymi,
- modernizację wraz rozbudową istniejących kanałów wentylacyjnych obsługujących II piętro oddziału łóżkowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg wzorów określonych w pkt. XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużony okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. złożą ważną ofertę wraz załącznikami, spełniającą wymagania ogłoszenia i SWZ,
2. nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ ,
3. spełniają poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
3.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie. Ocena tego kryterium zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
3.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiają-cy żąda podmiotowych środków dowodowych w zakresie:
3.3.1. dysponowania osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania za-mówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
 osobą kierownika budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w za-kresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych (bez ograniczeń),
Zamawiający wymaga by kierownik budowy posiadał udokumentowane doświadczenie oraz doświadczenie w kierowaniu robotami jako kierownik budowy/ kierownik robót od rozpoczęcia do zakończenia inwestycji związanej z budową /przebudową /rozbudową obiektu w za-kresie wentylacji mechanicznej o wartości robót minimum 500 000,00zł brutto, wykonaną w okresie minionych 5 lat, wymagane minimum 2 roboty,
Na potwierdzenie w/w warunku należy dołączyć do oferty - załącznik nr 4

Zamawiający zastrzega, iż w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej dopuszcza zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnienia równoważne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

3.3.2. dysponowania doświadczeniem
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony je-żeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
 co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub modernizacji/kompleksowym remoncie wentylacji mechanicznej wraz montażem urządzeń wentylacyjnych (central) w budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 750 000,00zł
Na potwierdzenie w/w warunku należy dołączyć do oferty - załącznik nr 5
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący wykonanych robót musi być spełniony: - przez Wykonawcę samodzielnie; lub - przez minimum je-den podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego do-świadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (np. Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego zakresu udziału tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

3.3.3. sytuacji ekonomiczna i finansowa.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł. Ocena spełniania niniejszego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarantowanej tego ubezpieczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w powyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

4. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli pod-mioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosu-nek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca po-lega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4), a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w niniejszym rozdziale.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załączniki nr 3 , 3a i 3b do SWZ.

- pozostałe zgodnie z pkt. VII SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załączniki nr 2 , 2a do SWZ.

- pozostałe zgodnie z pkt. VII SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w formach zgodnie z SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ - oświadczenia zgodnie z załącznikami do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie: zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku wystąpienia niezawinionych i niemożliwych do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnień wynikających z:
- wstrzymania robót przez Zamawiającego,
- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, Covid 19), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
- wystąpienia okoliczności wykonania robót dodatkowych (uzupełniających lub zamiennych, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, stosownie do przepisów art. 454 i art. 455 Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl, e-puap: 6K96UUQ7J6

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Oferty z najwyższą punktacją nie podlegające odrzuceniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.