eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Góra › ,, Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze do wymogów bhp i p.poż,,Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
,, Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n.
Dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze do wymogów bhp i p.poż,,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050669

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pomieszcz@gora.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gora.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,, Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n.
Dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze do wymogów bhp i p.poż,,

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7acb8549-6c8d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458670

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023632/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.38 ,, Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze do wymogów bhp i p.poż,,

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gora.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gora.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja pomiędzy wykonawcami i zamawiającym odbywa się odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Ogólne zasady korzystania z Platformy:
zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://gora.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
- podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym)
lub
- kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
- jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja
Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
Włączona obsługa JavaScript;
Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm. ), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Góry mający siedzibę w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1, 56-200 Góra
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem: tel. 65 544 36 00, adres e-mail: iodo@gora.com.pl

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego BZP.271.101.2022
,, Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n.
Dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze do wymogów bhp i p.poż,,
prowadzonym w trybie podstawowym
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. ), dalej „ustawa Pzp”; w szczególności art. 18 ust. 6, art. 19, art. 74 z zastrzeżeniem, iż w postępowaniu nie zachodzą przesłanki uprawniające zamawiającego do skorzystania z legitymacji zawartej w art. 18 ust. 5,
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.101.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.
,,Dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze do wymogów bhp i p.poż,,.
Budynek urzędu położony przy ul. Adama Mickiewicza 1, na dz. O numerach 1078/8 i 1078/3, obręb 0001 Góra został wpisany decyzją z dnia 20.04.2021 r. do rejestru zabytków. Wykonawca winien uwzględnić zakres robót niezbędnych do wykonania w celu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów prawa bhp i p.poż., w szczególności
Wykonawca winien uwzględnić wytyczne wynikające z protokołu kontroli nakazujące:
- wykonanie prac związanych z adaptacją części strychu na pomieszczenia biurowe,
- wyposażyć wszystkie kondygnacje budynku w instalację hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym, w taki sposób aby była chroniona cała powierzchnia poszczególnych kondygnacji ( zasięg działania węża o długości 20 m- 23 m),
- wyposażyć klatkę schodową południowo- wschodnią w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu uruchamiane automatycznie. Powierzchnia czynna urządzeń oddymiających powinna wynosić min. 5 % rzutu poziomego klatki jednak nie może być mniejsza niż 1,0 m2,
- uodpornić ogniowo stalową konstrukcję schodów na klatce północnej systemem pęczniejących farb ognioochronnych,
- zabezpieczyć drewniane elementy klatki schodowej północnej za pomocą ognioochronnego lekieru pęczniejącego,
Dodatkowe uwagi: uwzględnić oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, wyłącznik p.poż., instalację wody zimnej na potrzeby p.poż.
W roku 2008 opracowano dokumentację, która stanowi załącznik do SWZ. Z uwagi na zmiany przepisów prawa należy ją dostosować do obowiązującego stanu faktycznego i prawnego.
3.2. Obowiązki Wykonawcy:
1) dokonanie wizji lokalnej, inwentaryzacja budynku w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji,
2) opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej:
- opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, uwzględniającą zakres robót niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie- 6 egz.,
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. w wersji papierowej,
- informacja BIOZ – 2 egz. w wersji papierowej,
- opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego 2 egz. w wersji papierowej, UWAGA – do każdej pozycji niekatalogowej (np. kalkulacja własna, wycena własna, analogia itp.) należy załączyć indywidualną wycenę każdej takiej pozycji,
-uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień/pozwoleń, zatwierdzeń, w tym decyzji o pozwoleniu na prowadzenie robót na zabytku od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. p.poż., oraz z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych,
- przygotowanie kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF, umożliwiającej opublikowanie zamówienia publicznego w Internecie – 2 szt. CD, z zastrzeżeniem, że przedmiary winny być zapisane w odrębnym pliku, a kosztorysy winny być przekazane w plikach podstawowych programu do kosztorysowania w formie szczegółowej (ATH lub KST).
3) jednorazowa aktualizacja kosztorysów na zasadach opisanych w pkt 3.4 SWZ oraz w projekcie umowy
4) pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót ujętych w dokumentacji. Wykonanie robót planuje się na lata 2023/2024. Termin ten może ulec zmianie. Zasady powiadomienia o obowiązku przystąpienia do nadzoru autorskiego i zakres wymagań względem Wykonawcy zawarto w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.
3.3. Dodatkowe wymagania:
1.Dokumentacja winna czynić zadość art. 100 ustawy Pzp – projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników oraz z odpowiednim uwzględnieniem przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
2.Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy ściśle współpracuje i konsultuje się z Zamawiającym. Koncepcję w formie papierowej Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do zatwierdzenia przed przystąpieniem do zasadniczego projektowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 290 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg. kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: ) doświadczenie projektanta wskazanego do opracowania dokumentacji w branży konstrukcyjno – budowlanej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7.1 Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikiem dotyczącym osoby wyznaczonej do opracowania dokumentacji w branży konstrukcyjno – budowlanej której wzór stanowi załącznik do SWZ).

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór oświadczenia stanowi załącznik SWZ).

1.1. Art. 125 ust. 4 W przypadku wspólnego składania oferty oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców. Potwierdzają one brak podstaw wykluczenia

2 ) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania
Wymóg ten dotyczy Wykonawcy, wykonawców występujących wspólnie oraz podmiotu udostępniającego zasoby / jeżeli nie Wykonawca nie wskazał odpowiednio w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp adresu bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, w której są one dostępne i Zamawiający może je pobrać samodzielnie/

3) pełnomocnictwo do podpisania oferty wykonawcy, jeżeli w jego imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z odpisów lub informacji z KRS lub CEIDG

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Art. 58 ust. 1 – ( …) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Art. 125 ust. 4 W przypadku wspólnego składania oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy z wykonawców. Potwierdzają one brak podstaw wykluczenia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przewiduje się następujące warunki zmiany umowy:
a) Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia, jeżeli dochowanie terminu stanie się dla Wykonawcy niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych, o ściśle obiektywnym charakterze, a konieczność zmiany zostanie odpowiednio udokumentowana. Termin zostanie przedłużony o czas równy okresowi trwania przeszkody.
b) zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku Vat.
Odpowiednio: zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi jedynie adekwatnie do różnicy w stawce podatku Vat. Zmianie podlega jedynie część wynagrodzenia nie wypłacona Wykonawcy.
c) inne zmiany umowy, wynikające ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zmiany prawa miejscowego lub ze specyfiki przedmiotu zamówienia. Zapisy umowy nieuzasadnione ekonomicznie lub niemożliwe do realizacji zostaną zastąpione nowymi, których brzmienie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej woli stron;
d) wprowadzenie lub zmiana zgłoszonych w ofercie części usług wykonywanych przy udziale Podwykonawcy,
e) przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy,
f) Zamawiający, dla oddania wzrostów lub spadków kosztów w gospodarce narodowej, przewiduje waloryzację wynagrodzenia. Dokładny opis w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gora.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania wyklucza się Wykonawców na zasadach opisanych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.