eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pszczew › Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pszczew w formule zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2022-11-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pszczew w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pszczew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966800

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 13

1.5.2.) Miejscowość: Pszczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-330

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 95 749 23 10

1.5.8.) Numer faksu: 95 749 23 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@pszczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pszczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pszczew w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a20f023a-6c96-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458623

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029051/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pszczew w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.pszczew.pl/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu:
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniporlal.uzp.gov.pl/
ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap. gov.pl/wps/portal
poczty elektronicznej - adres poczty elektronicznej: budownictwo@pszczew.pl
strona internetowa postępowania: https://bip.pszczew.pl/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularza
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej
przyichużyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem
https://rniniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnych pod adresem
https://www.gov.pl/web/gov/warunkikorzystania.Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie
przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego
lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że: a) Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Urząd Gminy w Pszczewie reprezentowany przez Wójta Gminy Pszczew z siedzibą w
Pszczewie, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, ug@pszczew.pl, 95 7492 310;b) Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych: Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować poprzez email: dpo@pszczew.pl lub korespondencyjnie na adres: Urząd
Gminy w Pszczewie, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych;c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa art. 6 ust 1 pkt c RODO na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1843).d)
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie inny odbiorcą, podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa (np. Urząd Zamówień Publicznych) e) Pani/Pana dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. f) Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin
płatności podatku. g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;h) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;i)
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca wykona prace projektowe i budowlane obejmujące dobudowę 7 odcinków
linii oświetleniowej, w których zainstalowanych ma być pomiędzy 101 a 115 sztuk opraw oświetleniowych oraz pomiędzy
101 a 115 sztuk słupów ze stosownym zasilaniem.
W zakresie opracowania dokumentacji projektowej, wykonawca opracuje dokumentacje projektowe w 2 egz. Wersji
papierowej i 1 egz, wersji elektronicznej na nośniku, oddzielnie dla każdego punktu poboru energii elektrycznej/punktu
sterowania oświetleniem ulicznym oraz uzyska w imieniu Zamawiającego wymagane odpowiednie pozwolenia.
Każda oddzielna dokumentacja musi zawierać, co najmniej :
1. Kompletny projekt budowlano-wykonawczy
2. Przedmiar robót
3. Kosztorys inwestorski
4. Specyfikacje Techniczną
5. Instrukcję planu BIOZ.
6. Obliczenia fotometryczne zgodnie z normą oświetlenia dróg i terenów zewnętrznych PN EN 13201.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

71355200-3 - Wykonywanie badań

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 350 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji wykazanych w
formularzu oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu;
1.1 sytuacja ekonomiczna lub finansowa;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości nie mniejszej niż 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) – jeżeli wartość środków finansowych lub
zdolność kredytowa zostały określone w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty wg
Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu – jeżeli w
dniu publikacji ogłoszenia Narodowy Bank Polski nie podał średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia
przyjmuje się średni kurs waluty podany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia.
1.2 zdolność techniczna lub zawodowa;
1.2.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od
dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie, co najmniej jedno zamówienie, o minimalnej wartości 200.000,00 zł brutto w zakresie budowy linii oświetlenia
ulicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz gdy wykonawca polega na zdolnościach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymóg wykonania
zamówienia winien wykazać samodzielnie co najmniej jeden wykonawca.
1.2.2 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia pełniąc następujące funkcje;
a) kierownik budowy branża elektryczna – 1 osoba spełniająca następujące wymagania:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej bez ograniczeń lub opowiadające
im uprawnienia równoważne
Uwagi:
1) Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2019 r., poz. 831).
2) Przez uprawnienia równoważne należy rozumieć odpowiadające wskazanym uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia uznane na zasadach określonych
w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji
przedmiotu zamówienia.
3) Przez kierownika budowy rozumieć kierownika budowy w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333).
4) Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje
wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
5) W przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował zamówienie, w zakres którego
wchodziły roboty budowlane określone wyżej wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia,
zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy faktycznie uczestniczył w realizacji ww.
zakresu robót budowlanych.
6) W przypadku, gdy zamówienie, w zakres którego wchodzą roboty budowlane, o których mowa wyżej były realizowane
przez wykonawcę wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby
wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót
budowlanych.
7) Wartość robót budowlanych podaną w walutach innych niż PLN, zamawiający przeliczy wg Tabeli A kursów średnich
walut obcych Narodowego Banku Polskiego w dniu zakończenia robót – jeżeli w tym dniu Narodowy Bank Polski nie podał
średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty podany pierwszego dnia po dniu
zakończenia robót budowlanych.
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami,
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument, o którym mowa wyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,
lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy. Dokument, o którym mowa wyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego, sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ,
w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców,
w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, należy dołączyć oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
2) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budwlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie
dokumenty; sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ - jeżeli wykonawca powołuje się na
doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych,
w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; sporządzonego
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty
składa każdy z wykonawców,
- w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, należy dołączyć
właściwy dokument podmiotu udostępniającego zasoby.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w oświadczeniu, którego
wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3,
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa ten
wykonawca, w którego imieniu działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3,
- w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, należy dołączyć
dokumenty dotyczące tego podmiotu, jeżeli w imieniu tego podmiotu działa osoba, której
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3.
3) W przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostepniających zasoby, wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą następująceoświadczenia i dokumenty:
1) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tego podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
– zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby winno potwierdzać, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotem udostepniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia,
zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca jest
zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1. oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, określające zakres
jaki wykona każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, sporządzone
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ – oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,2. pełnomocnictwo do
reprezentowania wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje na wniosek wykonawcy, udzielenie jednorazowej zaliczki na poczet
wykonania zamówienia, w wysokości 2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający informuje,że przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej
z wybranym wykonawcą w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy
w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
stanowiących załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem miniportal.uzp.gov.pl na adres ePUAP: /7u2mx6om6i/skrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 15:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.