eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawicz › Sukcesywne dostawy środków czystości i akcesoriów higienicznych dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu w ramach wspólnej obsługi w roku 2023.Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy środków czystości i akcesoriów higienicznych dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu w ramach wspólnej obsługi w roku 2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368559038

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mikołaja Kopernika, 4

1.5.2.) Miejscowość: Rawicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-900

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pcuw@powiatrawicki.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy środków czystości i akcesoriów higienicznych dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu w ramach wspólnej obsługi w roku 2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca93a4e7-6c8f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458430

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031459/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Sukcesywne dostawy środków czystości i akcesoriów higienicznych dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu w ramach wspólnej obsługi w roku 2023.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”Sukcesywne dostawy środków czystości i akcesoriów higienicznych dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu w ramach wspólnej obsługi w roku 2023.” – znak sprawy: PCUW.261.2.20.2022.
4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
7. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
w formacie XAdES;
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
8. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje
z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
9. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
10. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie „Data przesłania”;
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
11. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta „Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
12. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
13.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, ul. Mikołaja Kopernika 4 , 63-900 Rawicz, tel.: 667 113 117, e-mail: pcuw@powiatrawicki.pl.
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Agnieszka Krupa - Sokołowska, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@powiatrawicki.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywne dostawy środków czystości
i akcesoriów higienicznych dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu w ramach wspólnej obsługi w roku 2023 – znak sprawy: PCUW.261.2.20.2022 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO
i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że;
1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych
w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia,
o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCUW.261.2.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości i akcesoriów higienicznych dla jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, zwanych dalej ,,Jednostkami”:
a) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota - Roweckiego 9E, 63-900 Rawicz,
b) Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie, ul. Dworcowa 29, 63-940 Bojanowo,
c) I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, ul. Wały Gen. Jarosława Dąbrowskiego 29, 63-900 Rawicz,
d) Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu, ul. Gen. Grota-Roweckiego 9F, 63-900 Rawicz,
e) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „MAŁY DWOREK” w Łaszczynie, Łaszczyn 63/2, 63-900 Rawicz,
f) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „NOWY DWOREK” w Łaszczynie, Łaszczyn 63/1, 63-900 Rawicz,
g) Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu, ul. J. Hallera 12, 63-900 Rawicz,
h) Domu Pomocy Społecznej w Osieku, Osiek 54, 63-920 Pakosław,
i) Domu Pomocy Społecznej w Pakówce, Pakówka 42, 63-940 Bojanowo,
j) Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz.
2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w Formularzu ofertowo -ceowym wg Załącznik Nr 6 do SWZ.
3) Wszystkie podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w Formularzu ofertowo -cenowym parametry są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować produkt o parametrach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego w SWZ.
4) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.
5) Jeżeli w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia lub załącznikach do niej Zamawiający posługuje się znakami towarowymi, nazwami własnymi, itp., wówczas przyjmuje się, iż ww. sformułowaniom towarzyszą słowa „lub równoważne” w zakresie użytkowym. Ponadto Zamawiający informuje, iż każdorazowo odnosząc się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych czy systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne wskazywanym, jak również domniemywa się, że towarzyszą im wyrazy „lub równoważne”.
6) W formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawca jest zobowiązany o podanie cen poszczególnych produktów z uwzględnieniem gramatury/pojemności/ilości asortymentu, jaka została zawarta w Załączniku nr 6 do SWZ – formularzu asortymentowo – cenowym.
7) Zamawiający, dopuszcza możliwość zwiększenia ilości podstawowej zamówienia o 10% w ramach prawa opcji w myśl art. 441 ust. 1 ustawy Pzp.
8) Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. W przypadku zwiększonych potrzeb Zamawiającego na towary, może on wykonać przysługujące mu prawo opcji stosownym oświadczeniem woli w tym zakresie złożonym Wykonawcy. W ramach prawa opcji Zamawiający, dopuszcza możliwość zwiększenia o 10% zamówienia w stosunku do ilości podstawowej zamówienia. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uzależnione od zapotrzebowania Zamawiającego na dostawy objęte zamówieniem, a zapotrzebowanie to jest z kolei zależne od stopnia zapotrzebowania zgłoszonego przez Jednostkę realizującą w zakresie dostawy towarów. W przypadku, gdy na skutek czynników, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, prawo opcji wykonuje się poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia w formie pisemnej. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy. Zamówienia opcjonalne mogą być realizowane w czasie trwania umowy,
w sytuacji wyczerpania kwoty netto z zakresu podstawowego wskazanego w § 3 ust. 1 projekcie umowy.
9) Płatności dokonywane w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury po dokonanej dostawie - stosownie do złożonej oferty. Faktury będą wystawiane oddzielnie dla dostaw towaru zamówionych przez poszczególne Jednostki i składane w miejscach dostaw.
10) Ilość dostaw w ciągu miesiąca rozumiane jest jako liczba dostaw jaką Wykonawca zobowiązuje się realizować, jeżeli Jednostki realizujące złożą zamówienie.
11) Jednostki będą składać zamówienia e-mailem.
12) Miejsce dostaw: jednostki obsługiwane przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, wymienione w punkcie 4.1. niniejszej SWZ.
13) Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia należycie towaru na czas przewozu (opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru oraz uszkodzenia powstałe w wyniku transportu.
14) Dostarczone towary powinny posiadać handlowy dokument identyfikacyjny, wszelkie wymagane na terenie całego kraju atesty, oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu, informację o dacie wyprodukowania, warunków przechowywania, terminie przydatności. Produkty powinny być bez oznak nadpsucia i nieuszkodzone fizycznie.
15) Uzgodniona wielkość umowy jest wielkością szacunkową i uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Jednostek. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości przedmiotu umowy w poszczególnych asortymentach w ramach ustalonej ogólnej wartości umowy. Ewentualne zmniejszenie lub zwiększenie ilości poszczególnych artykułów stanowiących przedmiot umowy nie spowoduje zmiany ich cen jednostkowych, jak również z tego powodu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawców przed podpisaniem umowy o przedłożenie charakterystyk oferowanych środków czystości oraz akcesoriów higienicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33761000-2 - Papier toaletowy

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia

33711900-6 - Mydło

18930000-7 - Worki i torby

39831200-8 - Detergenty

39832000-3 - Produkty do zmywania naczyń

39831250-3 - Roztwory myjące

39831600-2 - Środki do czyszczenia toalet

39831300-9 - Środki do czyszczenia podłóg

39831220-4 - Środki odtłuszczające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. W przypadku zwiększonych potrzeb Zamawiającego na towary, może on wykonać przysługujące mu prawo opcji stosownym oświadczeniem woli w tym zakresie złożonym Wykonawcy. W ramach prawa opcji Zamawiający, dopuszcza możliwość zwiększenia o 10% zamówienia w stosunku do ilości podstawowej zamówienia. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uzależnione od zapotrzebowania Zamawiającego na dostawy objęte zamówieniem, a zapotrzebowanie to jest z kolei zależne od stopnia zapotrzebowania zgłoszonego przez Jednostkę realizującą w zakresie dostawy towarów. W przypadku, gdy na skutek czynników, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, prawo opcji wykonuje się poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia w formie pisemnej. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy. Zamówienia opcjonalne mogą być realizowane w czasie trwania umowy, w sytuacji wyczerpania kwoty netto z zakresu podstawowego wskazanego w § 3 ust. 1 projekcie umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 22.3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość dostaw w ciągu miesiąca

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, na podstawie złożonych dokumentów, wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli, okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną dostawą środków czystości i/lub akcesoriów higienicznych o wartości minimum 60 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz dostaw wg Załącznika Nr 4 do SWZ
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast „Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, z uwzględnieniem terminów ważności tych dokumentów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Formularz ofertowo – cenowy wg Załącznika Nr 6 do SWZ
Rozumiany jako przedmiotowy środek dowodowy określony w art. 7 pkt 20 ustawy Pzp. Zamawiający działając w myśl art. 106 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, żąda innych niż wskazane w art. 104 i art. 105 przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania. Formularz ofertowo – cenowy uwzględniający ceny jednostkowe na poszczególne pozycje asortymentowe, odpowiednie dla danej części zamówienia, na którą Zamawiający zamierza składać ofertę. Ww. formularze stanowią integralną część Umowy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Formularz asortymentowo -cenowy. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wskazanych w dokumentach zamówienia przedmiotowych środków dowodowych, lub jeśli złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy.
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy.
3. Oświadczenie dowodu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy.
4. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) Nazwę postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) Nazwy wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) Dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszej SWZ.
2. Możliwości zmiany umowy zostały zapisane projekcie umowy w Załączniku Nr 7 do SWZ.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, możliwa jest zmiana umowy, co wymaga aneksu do umowy zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 08:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.