eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawicz › Sukcesywne dostawy środków czystości i akcesoriów higienicznych dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu w ramach wspólnej obsługi w roku 2023.Ogłoszenie z dnia 2023-01-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywne dostawy środków czystości i akcesoriów higienicznych dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu w ramach wspólnej obsługi w roku 2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368559038

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mikołaja Kopernika, 4

1.5.2.) Miejscowość: Rawicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-900

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pcuw@powiatrawicki.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcuwrawicz.bipstrona.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy środków czystości i akcesoriów higienicznych dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu w ramach wspólnej obsługi w roku 2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca93a4e7-6c8f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00015702

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031459/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Sukcesywne dostawy środków czystości i akcesoriów higienicznych dla jednostek obsługiwanych przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu w ramach wspólnej obsługi w roku 2023.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458430/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PCUW.261.2.20.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości i akcesoriów higienicznych dla jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, zwanych dalej ,,Jednostkami”:
a) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota - Roweckiego 9E, 63-900 Rawicz,
b) Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie, ul. Dworcowa 29, 63-940 Bojanowo,
c) I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, ul. Wały Gen. Jarosława Dąbrowskiego 29, 63-900 Rawicz,
d) Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu, ul. Gen. Grota-Roweckiego 9F, 63-900 Rawicz,
e) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „MAŁY DWOREK” w Łaszczynie, Łaszczyn 63/2, 63-900 Rawicz,
f) Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „NOWY DWOREK” w Łaszczynie, Łaszczyn 63/1, 63-900 Rawicz,
g) Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu, ul. J. Hallera 12, 63-900 Rawicz,
h) Domu Pomocy Społecznej w Osieku, Osiek 54, 63-920 Pakosław,
i) Domu Pomocy Społecznej w Pakówce, Pakówka 42, 63-940 Bojanowo,
j) Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz.
2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w Formularzu ofertowo -ceowym wg Załącznik Nr 6 do SWZ.
3) Wszystkie podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w Formularzu ofertowo -cenowym parametry są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować produkt o parametrach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego w SWZ.
4) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.
5) Jeżeli w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia lub załącznikach do niej Zamawiający posługuje się znakami towarowymi, nazwami własnymi, itp., wówczas przyjmuje się, iż ww. sformułowaniom towarzyszą słowa „lub równoważne” w zakresie użytkowym. Ponadto Zamawiający informuje, iż każdorazowo odnosząc się do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych czy systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne wskazywanym, jak również domniemywa się, że towarzyszą im wyrazy „lub równoważne”.
6) W formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawca jest zobowiązany o podanie cen poszczególnych produktów z uwzględnieniem gramatury/pojemności/ilości asortymentu, jaka została zawarta w Załączniku nr 6 do SWZ – formularzu asortymentowo – cenowym.
7) Zamawiający, dopuszcza możliwość zwiększenia ilości podstawowej zamówienia o 10% w ramach prawa opcji w myśl art. 441 ust. 1 ustawy Pzp.
8) Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. W przypadku zwiększonych potrzeb Zamawiającego na towary, może on wykonać przysługujące mu prawo opcji stosownym oświadczeniem woli w tym zakresie złożonym Wykonawcy. W ramach prawa opcji Zamawiający, dopuszcza możliwość zwiększenia o 10% zamówienia w stosunku do ilości podstawowej zamówienia. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uzależnione od zapotrzebowania Zamawiającego na dostawy objęte zamówieniem, a zapotrzebowanie to jest z kolei zależne od stopnia zapotrzebowania zgłoszonego przez Jednostkę realizującą w zakresie dostawy towarów. W przypadku, gdy na skutek czynników, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, prawo opcji wykonuje się poprzez złożenie przez Zamawiającego Wykonawcy oświadczenia w formie pisemnej. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy. Zamówienia opcjonalne mogą być realizowane w czasie trwania umowy,
w sytuacji wyczerpania kwoty netto z zakresu podstawowego wskazanego w § 3 ust. 1 projekcie umowy.
9) Płatności dokonywane w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury po dokonanej dostawie - stosownie do złożonej oferty. Faktury będą wystawiane oddzielnie dla dostaw towaru zamówionych przez poszczególne Jednostki i składane w miejscach dostaw.
10) Ilość dostaw w ciągu miesiąca rozumiane jest jako liczba dostaw jaką Wykonawca zobowiązuje się realizować, jeżeli Jednostki realizujące złożą zamówienie.
11) Jednostki będą składać zamówienia e-mailem.
12) Miejsce dostaw: jednostki obsługiwane przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, wymienione w punkcie 4.1. niniejszej SWZ.
13) Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia należycie towaru na czas przewozu (opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru oraz uszkodzenia powstałe w wyniku transportu.
14) Dostarczone towary powinny posiadać handlowy dokument identyfikacyjny, wszelkie wymagane na terenie całego kraju atesty, oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu, informację o dacie wyprodukowania, warunków przechowywania, terminie przydatności. Produkty powinny być bez oznak nadpsucia i nieuszkodzone fizycznie.
15) Uzgodniona wielkość umowy jest wielkością szacunkową i uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Jednostek. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości przedmiotu umowy w poszczególnych asortymentach w ramach ustalonej ogólnej wartości umowy. Ewentualne zmniejszenie lub zwiększenie ilości poszczególnych artykułów stanowiących przedmiot umowy nie spowoduje zmiany ich cen jednostkowych, jak również z tego powodu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
16) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawców przed podpisaniem umowy o przedłożenie charakterystyk oferowanych środków czystości oraz akcesoriów higienicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33761000-2 - Papier toaletowy

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia

33711900-6 - Mydło

18930000-7 - Worki i torby

39831200-8 - Detergenty

39832000-3 - Produkty do zmywania naczyń

39831250-3 - Roztwory myjące

39831600-2 - Środki do czyszczenia toalet

39831300-9 - Środki do czyszczenia podłóg

39831220-4 - Środki odtłuszczające

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 174548,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 174548,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 174548,23 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU "ALF" Klorek, Moskalik Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9950248050

7.3.4) Miejscowość: Grodzisk Wielkopolski

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 174548,23 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.