eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa elementów systemu mikronawigacji wspomagających orientację osób z niepełnosprawnościami wzroku w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego UWOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa elementów systemu mikronawigacji wspomagających orientację osób z niepełnosprawnościami wzroku w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego UW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Warszawski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001258

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowskie Przedmieście 26/28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-927

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: paulina.chudzicka@adm.uw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa elementów systemu mikronawigacji wspomagających orientację osób z niepełnosprawnościami wzroku w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego UW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-adce48d7-5c36-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458290

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00244801/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup i instalacjia elementów systemu mikronawigacji w budynkach.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Wydatek współfinansowany w projekcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt „Uniwersytet dla wszystkich – level up” realizowany w oparciu o umowę nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 zawartą pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dzp.uw.edu.pl/dostawy/dzp-361-115-2022/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal,
(UWAGA: Na Uniwersytecie Warszawskim funkcjonują dwie skrzynki ePUAP: /uwedupl/SkrytkaESP oraz /WydzHist/SkrytkaESP. W
niniejszym postępowaniu, komunikować się z Zamawiającym, w szczególności składać oferty, należy przy użyciu skrzynki ePUAP:
/uwedupl/SkrytkaESP)
2) za pomocą poczty elektronicznej: paulina.chudzicka@adm.uw.edu.pl oraz dzp@adm.uw.edu.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do
komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 5.Identyfikator postępowania
dostępny jest na „Liście wszystkich postępowań” na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania Zamawiający udostępnia
link do postępowania zamieszczonego na miniPortalu na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
- inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Warszawskim jest Pan Dominik Ferenc, kontakt: iod@adm.uw.edu.pl tel:
22 55 22 042
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
- posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
- nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-361/115/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia jest dostawa elementów systemu mikronawigacji wspomagających orientację osób z niepełnosprawnościami wzroku w budynkach Uniwersytetu i ich otoczeniu.
2. System mikronawigacji składa się z:
- aplikacji na urządzenia mobilne;
- narzędzi do zarządzania systemem (panelu administracyjnego) w formie strony internetowej;
- znaczników
- oraz urządzeń aktywujących.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją lub SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 dostawy urządzeń systemu nawigacyjno-informacyjnego zawierającego min. 150 znaczników elektronicznych wyposażonych w głośniki i opartych o technologię Bluetooth o łącznej wartości nie niższej niż 150.000,00 zł brutto.
W przypadku dostaw wykonywanych (niezakończonych), Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykazane dostawy na dzień składania ofert zostały wykonane na łączną kwotę brutto nie niższą niż 150.000,00 zł (łącznie).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych,
 wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie – „Wykaz dostaw” zgodne z wymaganiami określonymi w art. 4 § 2 ust. 2 pkt 4 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda, na podstawie art. 106 ustawy, złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy, spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, gdyż są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania, tj.: złożenia próbek. Próbki należy złożyć w opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zaleca się, aby próbki stanowiące załącznik do oferty zostały oznaczone nazwą Wykonawcy oraz nazwą i numerem postępowania. Próbki będą służyły potwierdzeniu spełnienia przez oferowany sprzęt warunków stawianych przez Zamawiającego oraz ocenie w ramach Kryterium „Jakość” Próbki należy złożyć do upływu terminu składania ofert należy złożyć w:
Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warszawskiego (BON UW) ul. Dobra 55/pokój 0.070 - parter, 00-312 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie określonym w art. 12 § 1 SWZ.
U W A G A : Próbki stanowią kryterium oceny ofert i nie podlegają uzupełnieniu.
Oferta złożona bez załączonych próbek zostanie odrzucona.
W przypadku oferty wybranej jako najkorzystniejsza, próbki zostaną zatrzymane w celu sprawdzenia poprawności realizacji umowy w porównaniu ze złożonymi na wcześniejszym etapie postępowania próbkami.
W skład próbki wchodzą:
- jeden znacznik mikronawigacji o zasilaniu bateryjnym do montażu wewnątrz budynku w dowolnej wersji kolorystycznej,
- jeden znacznik mikronawigacji o zasilaniu bateryjnym do montażu na zewnątrz budynku w dowolnej wersji kolorystycznej,
- jedno urządzenie aktywujące do montażu na lasce osoby niewidomej wraz z ładowarką,
- odnośnik lub inny sposób udostępnienia bezpłatnej aplikacji klienckiej dla systemu operacyjnego iOS w sklepie Apple AppStore,
- odnośnik lub inny sposób udostępnienia bezpłatnej aplikacji klienckiej dla systemu operacyjnego Android w sklepie Google Play,
- dostęp do panelu administracyjnego umożliwiającego centralne zarządzanie znacznikami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca złoży wraz z ofertą (Formularzem oferty):
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) – zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo lub inny dokument do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Szczegółowe informacje zostały określone w § 7.
3) Dowód wniesienia wadium.
4) Formularz nr 2 – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy) – zgodnie ze wzorem formularza dołączonego do SWZ.
5) Formularz nr 3 – Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom przedmiotu zamówienia – zgodnie ze wzorem formularza dołączonego do SWZ, jeżeli wykonawca zamówienie wykona siłami własnymi nie dołącza formularza do oferty.
6) Formularz nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełnienia przez oferowane urządzenia wszystkich wymaganych parametrów. Deklarowane informacje muszą być udzielone poprzez wypełnienie formularzy „Wykaz cech urządzeń systemu nawigacyjno-informacyjnego” oraz „Warunki konieczne oferty”
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 117 ust. 4 (jeżeli dotyczy) - według wzoru stanowiącego Formularz nr 5.
8) Przedmiotowe środki dowodowe określone w §3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych); lub równowartość powyższych kwot wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (w tym spółka cywilna):
1) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę zgodną z określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo.
Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
2) Formularz oferty podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Formularz nr 1 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Formularz nr 2 - Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia - dotyczy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Formularz ten podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy. Jeżeli wykonawca zamówienie wykona siłami własnymi nie dołącza formularza do oferty.
5) Formularz nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełnienia przez oferowane urządzenia wszystkich wymaganych parametrów. Deklarowane informacje muszą być udzielone poprzez wypełnienie formularzy „Wykaz cech urządzeń systemu nawigacyjno-informacyjnego” oraz „Warunki konieczne oferty” Formularz ten podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy.
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 117 ust. 4 (jeżeli dotyczy) - według wzoru stanowiącego Formularz nr 5. Formularz ten podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy Wykonawcy.
7) Dowód wniesienia wadium – dotyczy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wadium może być wniesione poprzez złożenie oddzielnych dokumentów wadialnych przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wadium wnoszone w pieniądzu może być wnoszone w częściach przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez jednego z nich lub przez pełnomocnika. Sumy poszczególnych dokumentów wadialnych muszą składać się na wadium w wysokości określonej w niniejszej SWZ.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich podmiotów składających ofertę.
4. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
5. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.
6. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji powodujących konieczność:
1) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy),
3) zmiany podwykonawcy,
4) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.