eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa projektorów i ekranów projekcyjnych wraz ich rozmieszczeniem i instalacjąOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa projektorów i ekranów projekcyjnych wraz ich rozmieszczeniem i instalacją

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320588161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Piastów 17

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-310

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zut.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/2022-44.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa projektorów i ekranów projekcyjnych wraz ich rozmieszczeniem i instalacją

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46bc00a7-40a9-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458203

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373861/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/WNoŻiR/612/2021/2022/P

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 11500000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) fabrycznie nowych, wolnych od wad prawnych i fizycznych 8 projektorów i 8 ekranów projekcyjnych elektrycznych wraz ich rozmieszczeniem i instalacją w pomieszczeniach (salach) budynku Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa przy ul. K. Królewicza 4 w Szczecinie w Szczecinie (jedna z jednostek organizacyjnych Zamawiającego).
2. W zakres świadczeń dodatkowych w ramach dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia wchodzi, oprócz czynności (świadczeń) wskazanych i opisanych w ust. 1 i 2 powyżej (oraz załącznikach SWZ tam wskazanych) wchodzi również:
1) Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na 8 projektorów multimedialnych i 8 ekranów projekcyjnych elektrycznych, o których mowa w ust. 1 powyżej, a także gwarancji
na wykonane w wykonaniu niniejszego zamówienia czynności ich rozmieszczenia
i instalacji;
2) Wydanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 5 Wzoru Umowy (stosownie do postanowień tam wskazanych).
3. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzi również usuwanie wad i wykonywanie
dla Zamawiającego innych świadczeń w związku z udzieloną gwarancją na przedmiot zamówienia, stosownie do ust. 2 pkt 1) powyżej oraz obowiązkami Wykonawcy wynikającymi
z rękojmi za wady – jako świadczenia dodatkowe wymagające wykonania po stronie Wykonawcy w ramach realizacji Umowy o zamówienie, na etapie po ukończeniu w wykonaniu niniejszego zamówienia systemu projekcyjnego z użyciem sprzedanych i dostarczonych projektorów multimedialnych i ekranów projekcyjnych.
4. Szczegółowo świadczenia składające się na wskazany w ust. 2 i 3 powyżej, w tym minimalna wymagana długość gwarancji, wymagane parametry lub inne wymagania techniczne projektorów i ekranów jak wyżej, zakres dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, jak też inne warunki ich realizacji zawierają postanowienia SWZ (w tym Wzoru Umowy).

4.5.3.) Główny kod CPV: 38652100-1 - Projektory

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 99415,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 101000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 99415,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NOEDWECO Sp. zo. o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8522470430

7.3.3) Ulica: Wieniawskiego 21

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.5) Kod pocztowy: 71-130

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9941560 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.