eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonywanie druków dla Teatru Narodowego w WarszawieOgłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie druków dla Teatru Narodowego w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013057317

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Teatralny 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-077

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 69 20 884

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@narodowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.narodowy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie druków dla Teatru Narodowego w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54eacf00-6b30-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458161

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022736/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Wykonywanie druków dla Teatru Narodowego w Warszawie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.narodowy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Określone w SWZ www.narodowy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określone w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w Umowie

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w Umowie

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 17/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest: skład (o ile zaznaczono osobno), przygotowanie do druku (w tym impozycja), naświetlenie oraz druk i oprawa.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ): „Opis przedmiotu zamówienia”. Załącznik nr 1 jest integralną częścią SWZ.
3) Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Podział zamówienia na części spowodowałby nadmierne trudności techniczne oraz dodatkowe koszty wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, mogłaby zagrozić właściwemu jego wykonaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty oceniane będą w systemie punktowym (maksymalna liczba punktów wynosi 100), wg następujących zasad:
a) oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę punktów: 60
b) oferta z najkrótszym terminem wykonania I grupy druków uzyska maksymalną liczbę punktów: 15
c) oferta z najkrótszym terminem wykonania II grupy druków uzyska maksymalną liczbę punktów: 15
d) oferta z najkrótszym terminem wykonania III grupy druków uzyska maksymalną liczbę punktów: 10

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania I grupy druków

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania II grupy druków

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania III grupy druków

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania minimum dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł netto rocznie każda – świadczonych w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835
ze zm.); Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ,
2) wykaz usług – wypełniony Załącznik nr 6 do SWZ – wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – w wykazie należy podać usługi, które spełniają wymagania Zamawiającego, określone w pkt 8.4 SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) „FORMULARZ OFERTY” – Załącznik nr 5 do SWZ,
2) „Zestawienie cen jednostkowych” – Załącznik nr 2 do SWZ,
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę,
gdy umocowanie nie wynika z informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Pełnomocnictwo do złożenia oferty przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz, stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. 2022. 1799), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Osoby uprawnione do udzielenia pełnomocnictwa, zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców podpisują dokument pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji,
a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3) Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w pkt 9.2.1 a) SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują
w oświadczeniu dołączonym do oferty, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.
5) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza spełnianie wymogów określonych w pkt 8.4 SWZ – przez jednego z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.
2) Zmiany do Umowy – zgodne z przepisami Ustawy Pzp – następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.
3) W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku żądania zmiany Umowy od Wykonawcy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania Aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
4) Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. a) w związku z ust. 1 pkt 1 tego artykułu ustawy Pzp. przewiduje w niniejszej Umowie możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru oferty w ten sposób, że dopuszcza możliwość zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą w sytuacji, gdy Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn określonych w § 6 ust. 5 Umowy leżących po stronie Wykonawcy, z którym zawarto niniejszą Umowę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, strona https://miniPortal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.