eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa druku i oprawy publikacji pt. "Zośka"Ogłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa druku i oprawy publikacji pt. „Zośka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ARCHIWUM AKT NOWYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001028

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: HANKIEWICZA 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-103

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 264032022

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@aan.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.aan.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Archiwistyka

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa druku i oprawy publikacji pt. „Zośka”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f44e3f7-6c0a-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00458020

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00071813/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa druku i oprawy publikacji pt. „Zośka”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.aan.gov.pl/bip/p,36,zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, (w tym przekazywanie dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego) oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal - Formularz do komunikacji: https://miniportal.uzp.gov.pl
https:// https://ePUaP: /AAN_PL/skrytka
lub poczty elektronicznej na adres: zp@aan.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo,
dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy pzp, sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx,.odt i przekazuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w rozdziale VIII pkt 1 i 2
SWZ
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 2, przekazywane w
postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w punkcie powyżej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca ochrony osobowych, składana względem osób fizycznych, których dane osobowe Zamawiający pozyska od Wykonawcy, a w szczególności: -wykonawcy będącego osobą fizyczną, -wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, -pełnomocnika wykonawcy będącego
osobą fizyczną, -członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną, -osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożona zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), dalej „RODO”: Administratorem danych osobowych jest Archiwum Akt Nowych, ul. Stefana Kazimierza Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Przemysław Dańczak, kontakt można uzyskać pod adresem: iod@aan.gov.pl;
Zamawiający informuje, że skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia o którym w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania Uszczegółowienie zakresu określono w rozdziale XVIII SWZ Klauzula informacyjna z art.13 RODO Zamawiającego w celu związanym z powyższym postępowaniem

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia o którym w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26.438.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i oprawy publikacji pt. „Zośka”. W nakładzie 500 szt. oraz dostawa do siedziby Zamawiającego znajdującej się w budynku Archiwum Akt Nowych, ul. Stefana Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa.
2 Ogólne parametry techniczne publikacji:
1. środek:
a) format: 210x290 mm,
b) stron: 652, +/-10%
c) kolorystyka: 4+4,
d) papier:
2. oprawa:
a) twarda,
b) suchy tłok wklęsły
c) wyklejka front i tył: z papieru identycznego z nakładowym zadrukowana 4+0;
d) kapitałka w kolorze zielonym - zbliżonym do koloru okładki
e) oprawa szyto-klejona (nić w kolorze zielonym - zbliżonym do koloru okładki)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 Opis przedmiotu zamówienia, szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 4: Projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Próbka

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie aktualne na dzień składania ofert, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 8-10 ustawy pzp. oraz oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 r. poz. 835).Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać:
1.1 wypełniony Formularz oferty podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ;
1.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; w przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu. W przypadku podmiotu, który udostępnia zasoby - oświadczenie podmiotu w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu.
oraz jeżeli dotyczy:
1.3 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, jeśli ofertę składa pełnomocnik,
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Próbka w formie materialnej – fakultatywnie (brak złożenia próbki, lub złożenie jej po czasie przewidzianym na składanie ofert oznacza że Wykonawca w kryterium „próbki” otrzyma automatycznie 0 pkt. Próbka nie podlega uzupełnieniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, o którym mowa w pkt 2, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w Formularzu ofertowym oświadczenie, z którego wynika, które elementy zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp:
1. wykazanie spełnienia warunków udziału, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp następuje łącznie;
2. wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8-10 ustawy pzp oraz art. 7 ust. 1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 r. poz. 835).następuje przez każdego z Wykonawców oddzielnie (każdy z Wykonawców ma obowiązek składania dokumentów na żądanie Zamawiającego) analogicznie Wykonawcy składają .

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących wypadkach:
1) w zakresie wynagrodzenia brutto, jeżeli doszło do ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT;
2) w razie zmiany obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
3) jeśli wartość zmian jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonego w § 5 ust. 1 z uwzględnieniem, że zmiana nie może prowadzić do zmiany charakteru niniejszej umowy.
4) zmiana terminu realizacji w wypadku wystąpienia siły wyższej (niezależnej od Stron umowy) o okres trwania okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający stawia wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 95 ust. 1 ustawy pzp.
2. 4. Próbkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj.
Archiwum Akt Nowych, ul. Stefana Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.12.2022 do godziny 13:00, tj. do terminu składania ofert.
Próbka dostarczona po tym terminie nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego podczas przyznawania punktacji w kryterium „Jakość próbki”.
Ocena kryterium „Jakość próbki” będzie dokonywana na podstawie próbek tj.
a) książkę w formacie A4 +/-10%, w oprawie twardej, szyto-klejonej. Okładka powinna zawierać elementy uszlachetnienia w postaci lakieru miejscowego znajdującego się na zadrukowanych elementach okładki lub okładkę z wykonanym suchym tłokiem. Okładka powinna być połączona z wkładem książki za pomocą wyklejek przedniej i tylnej. Wnętrze publikacji wydrukowane na papierze powlekanym matowym lub półmatowym lub wysoko-satynowanym, w gramaturze nie mniejszej niż 130 g i objętości 300-600 s.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.