eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Franciszków › Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS 8+1, dla potrzeb Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we FranciszkowieOgłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS 8+1, dla potrzeb Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100404042

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Franciszków 1

1.5.2.) Miejscowość: Franciszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-306

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 243567430

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pow.franciszkow1@vp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pow.franciszkow.powiatkutnowski.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS 8+1, dla potrzeb Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-723ebf3e-552c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457787

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00411537/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS 8 + 1, dla potrzeb Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00411914/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.01/2022 - POW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 144884,55 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych Typu BUS 8+1, dla potrzeb Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie”. Zadanie obejmujące zakup i odbiór przez zamawiającego, samochodu 9-osobowego typu BUS (8+1), przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D (likwidacja barier transportowych).
Wszystkie dostarczone elementy składające się na przedmiot zamówienia muszą posiadać odpowiednie, aktualne i wymagane certyfikaty, świadectwa jakości, atesty, deklaracje zgodności lub oznaczenia, informujące o dopuszczeniu do sprzedaży oraz spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
2.1 Parametry techniczne :
1) Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 lub 2023., nie używany, nie powystawowy, przystosowany do przewozu 9 osób ( 8+1),
2) Lakier akrylowy, bez dopłaty - do ustalenia kolor lub w kolorze dostępnym,
3) Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, o poj. od 1900 cm do 2300 cm i mocy powyżej 110 KM,
4) Rozstaw osi powyżej 2800 mm,
5) Długość pojazdu powyżej 5300 mm,
6) Wysokość pojazdu do 2300 mm,
7) Szerokość pojazdu z lusterkami do 2400 mm,
8) Norma emisji spalin min. EURO 6,
9) Oryginalne kombi 9-cio osobowe,
10) Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: maksymalnie do 3,5 tony, umożliwiająca prowadzenie pojazdu na podstawie uprawnień prawa jazdy kategorii „B”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 178104,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 178104,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 178104,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDMAT AUTO 2 SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 002710125

7.3.3) Ulica: SOŃSKA 2

7.3.4) Miejscowość: CIECHANÓW

7.3.5) Kod pocztowy: 06-400

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 178104,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-07-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.