eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mysłowice › ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MYSŁOWICACH W 2023 ROKUOgłoszenie z dnia 2022-11-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MYSŁOWICACH W 2023 ROKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY URZĄD PRACY W MYSŁOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276765697

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mikołowska 4 A

1.5.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32-223-27-21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kamy@praca.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://myslowice.praca.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MYSŁOWICACH W 2023 ROKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e42e1503-6bf8-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457651

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
i Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej kamy@praca.gov.pl, z zastrzeżeniem, że oferta wraz z załącznikami musi być złożona przy użyciu miniPortalu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu (dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz „Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)” (dostępnych pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1) informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach, reprezentujący Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach, z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 4a
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: inspektor@myslowice.pup.gov.pl,
3. dane są zbierane dla celów związanych z:
a)postępowaniem o udzielenie zamówienia, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO, lub
b)realizacją umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
4. ewentualnymi odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do ich pozyskiwania na podstawie przepisów prawa,
5. dane osobowe przechowywane będą na okres zgodny z obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazem akt,
6. jeżeli pozyskanie danych nastąpiło w sposób inny niż bezpośrednio od kontrahenta, to źródłem ich pozyskania były informacje powszechnie dostępne,
7. obowiązuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (po upływie dopuszczalnego okresu ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
8. obowiązuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9. podanie danych jest warunkiem udziału w postępowaniu, zawarcia lub realizacji umowy,
10. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OA-076-3/2022/SW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 130000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Mysłowicach
w 2023 roku
Zakres usług obejmuje przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek
z korespondencją, zwrotu przesyłek niedoręczonych, potwierdzeń odbioru w rozumieniu ustawy
z 23.11.2021r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 896 z późn. zm.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej – Cena brutto (z podatkiem VAT) będąca sumą wszystkich wierszy kolumny F Ilościowego wykazu przesyłek (załącznik nr 2 do SWZ).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 2 niniejszego rozdziału SWZ, zostanie na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy wezwany do złożenia następujących środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
a) na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 12.2.2., aktualny dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
23.11.2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 ).
b) w celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 12.2.4., na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy wraz z ofertą należy złożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wykaz placówek pocztowych) - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz
z ofertą stosowne pełnomocnictwo. – zgodnie z pkt 16.3.3 rozdz. XVI SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (pkt 16.3.1. rozdziału XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postepowaniu. Powyższe oznacza, iż:
Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Zamawiający dopuszcza zmianę, o której mowa w ust. poprzedzającym, w odniesieniu do:
a. części zamówienia realizowanej z udziałem podwykonawcy/ów*;
b. cen jednostkowych (brutto) za przesyłki pocztowe, określonych w ofercie cenowej Wykonawcy (wypełniony Ilościowy wykaz przesyłek złożony przez Wykonawcę) w związku ze zmianą przepisów podatkowych;
c. cen jednostkowych (brutto) za przesyłki pocztowe, zamieszczonych w ofercie cenowej Wykonawcy (wypełniony Ilościowy wykaz przesyłek złożony przez Wykonawcę) w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika z uregulowań prawnych w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe*;
d. całkowitej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 7 umowy w związku ze zmianą przepisów podatkowych;
e. przedmiotu umowy nie wpływającego istotnie na zakres praw i obowiązków Wykonawcy
w przypadku konieczności wprowadzenia zapisów wynikających ze zmian obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy Prawo pocztowe.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 00:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.