eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Usługi transportu osób na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w terminie 01.01.2023 - 31.12.2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi transportu osób na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w terminie 01.01.2023 – 31.12.2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000569183

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Marszałka Piłsudskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 661 16 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mosir.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mosirtychy.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi transportu osób na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w terminie 01.01.2023 – 31.12.2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca4678f3-698b-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457527

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019009/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa transportu osób na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publiczne (ePUAP).
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (nie dotyczy oferty i załączników do oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: inspektor_ODO@mosir.tychy.pl.;
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy/Podwykonawcy/Podmiotu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Osoba udostępniająca dane posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
Osobie udostępniającej dane nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wykonawca/Podwykonawca/Podmiot, udostępniający zasoby składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 1 do SWZ/załącznik nr 2a do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOSIR.DZP.TP.231.02.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: przewóz autokarem zawodników Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego
w Tychach (MOSM Tychy) na zawody sportowe w dyscyplinach m.in.: hokej na lodzie, pływanie, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, lekka atletyka, tenis stołowy, boks oraz zapasy itp.
Zadanie nr 1:
W okresie obowiązywania umowy szacunkowa ilość kilometrów (km) wynosi: około
16 520 km pojazdem samochodowym typu: autokar, w tym 5020 km – wyjazdy do 100 km, 11 500 km – wyjazdy powyżej 100 km.
Usługa ma być realizowana autokarem posiadającym co najmniej 45 miejsc siedzących Autokar powinien posiadać system nawigacji Global Positioning System (GPS). Każdorazowo wydruk GPS musi być dołączany do wystawionej faktury.
Wykonawca ma posiadać program do rejestracji każdorazowo przejechanej trasy
z GPS oraz wydruku mapek zarejestrowanej trasy.
Wydruk mapki, powinien zawierać faktyczną ilość przejechanych kilometrów oraz miejscowości, przez które wykonawca przejechał w celu wykonania przedmiotu umowy. Miejscowości, o których mowa powyżej mogą być oddalone od siebie maksymalnie o 15 km.
Autokar wraz z kierowcą winien być do dyspozycji Zamawiającego: średni czas postoju wyniesie około 6 godzin. W uzasadnionych przypadkach, wynikających np. z systemu rozgrywania zawodów sportowych, czy też przełożonych meczów, wykonawca powinien podstawić autokar z dnia na dzień.
Wykonawca musi się liczyć z dłuższym wyjazdami trwającym 5-6 dni (dotyczy turniejów mistrzowskich, zawodach sportowych itp.). Wówczas Zamawiający zapewnia nocleg dla kierowcy wraz z pełnym wyżywieniem.
W razie potrzeby wykonawca musi zapewnić obsługę 3-4 wyjazdów na zawody sportowe
w ciągu jednego dnia. Wykonawca musi realizować usługę 4 autokarami
o normach emisji spalin wskazanych w formularzu ofertowym.
Zamawianie transportu na wyjazd następować będzie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), nie później niż na 3 dni przed planowanym wyjazdem. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymanego zamówienia (potwierdzenie będzie następować telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail),
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyjazdu najpóźniej 24 godziny przed zgłoszonym wcześniej wyjazdem, w przypadku:
- przesunięcia terminu meczu przez właściwy Związek,
- w przypadku choroby zawodników uniemożliwiającej przeprowadzenie rozgrywek.
Zamawiający dokona płatności wyłącznie za faktycznie przejechane kilometry,
na podstawie wydruku mapek zarejestrowanej trasy, o których mowa powyżej
Wykonawca winien posiadać aktualną licencję na krajowy transport drogowy osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.). Wykonawca musi posiadać licencję lub zezwolenie, o których mowa powyżej, ważne w okresie realizacji przedmiotowej umowy.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi przewozowe – kierowanie pojazdami.
Wykonawca lub podwykonawca wykona usługi wyłącznie przy pomocy pracowników
o kwalifikacjach zawodowych oraz uprawnieniach zgodnych z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) oraz z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, o wartości nie większej niż 20% dla każdego zadania. Udzielenie zamówienia związane będzie ze zwiększeniem ilości wyjazdów na turnieje, mistrzostwa itp. zawodników MOSM Tychy.
Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, co zamówienie podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętym niniejszym postępowaniem i opisanym w punkcie 3.1 SWZ. Warunkiem udzielenia zamówień, będzie przeprowadzenie negocjacji z wybranym Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium środowiskowe (E)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2: przewóz mikrobusem zawodników Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Tychach (MOSM Tychy) na zawody sportowe w dyscyplinach m.in.: hokej na lodzie, pływanie, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, lekka atletyka, tenis stołowy, boks oraz zapasy itp.
Zadanie nr 2:
W okresie obowiązywania umowy szacunkowa ilość kilometrów (km) wynosi około 29 000 km pojazdem samochodowym typu: mikrobus. Usługa ma być realizowana mikrobusem posiadającym minimum 18 miejsc siedzących.
Mikrobus wraz z kierowcą winien być do dyspozycji Zamawiającego, średni czas postoju wyniesie około 4-8 godzin.
W szczególnych przypadkach, wynikających np. z systemu rozgrywania zawodów sportowych, czy też przełożonych meczów, wykonawca powinien podstawić mikrobus z dnia na dzień.
Wykonawca musi się liczyć z dłuższym wyjazdami trwającym 3-4 dni (dotyczy turniejów mistrzowskich, obozów sportowych itp.). Wówczas Zamawiający zapewnia nocleg dla kierowcy wraz z pełnym wyżywieniem,
W razie potrzeby wykonawca musi zapewnić obsługę 6-8 wyjazdów na zawody sportowe w ciągu jednego dnia. Wykonawca musi realizować usługę co najmniej 8 mikrobusami
o normach emisji spalin wskazanych w formularzu ofertowym.
Zamawianie transportu na wyjazd następować będzie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), nie później niż na 3 dni przed planowanym wyjazdem. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia otrzymanego zamówienia (potwierdzenie będzie następować telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej
(e-mail).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyjazdu najpóźniej 24 godziny przed zgłoszonym wcześniej wyjazdem, w przypadku:
- przesunięcia terminu meczu przez właściwy Związek,
- w przypadku choroby zawodników uniemożliwiającej przeprowadzenie rozgrywek. Zamawiający dokona płatności wyłącznie za faktycznie przejechane kilometry od:
- miejsca podstawienia mikrobusu dla uczestników wyjazdu w Tychach do miejsca docelowego,
- powrotu kierowcy bez pasażerów do miejsca podstawienia mikrobusu, jeżeli mikrobus będzie wracał w miejsce podstawienia,
- przejazdu kierowcy od miejsca podstawienia mikrobusu po odbiór zawodników,
- powrotu po zabraniu uczestników wyjazdu z miejsca docelowego do miejsca odwozu w Tychach.
Wykonawca winien posiadać aktualną licencję na krajowy transport drogowy osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dni a 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.). Wykonawca musi posiadać licencję lub zezwolenie, o których mowa powyżej ważne w okresie realizacji przedmiotowej umowy.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących usługi przewozowe – kierowanie pojazdami.
Wykonawca lub podwykonawca wykona usługi wyłącznie przy pomocy pracowników
o kwalifikacjach zawodowych oraz uprawnieniach zgodnych z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1212) oraz z ustawą z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 60140000-1 - Nieregularny transport osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 5.1 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, o wartości nie większej niż 20% dla każdego zadania. Udzielenie zamówienia związane będzie ze zwiększeniem ilości wyjazdów na turnieje, mistrzostwa itp. zawodników MOSM Tychy.
5.2 Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, co zamówienie podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj. objętym niniejszym postępowaniem i opisanym w punkcie 3.1 SWZ. Warunkiem udzielenia zamówień, będzie przeprowadzenie negocjacji z wybranym Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kryterium środowiskowe (E)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.2 Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – NIE DOTYCZY;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
– ZAMAWIAJĄCY UZNA NINIEJSZY WARUNEK ZA SPEŁNIONY, JEŻELI WYKONAWCA PRZEDSTAWI:
a) odpowiednie zezwolenie, licencję, koncesję lub potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
• Wymagane jest posiadanie aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego/ osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.). Licencja lub zezwolenie musi być wystawione na Wykonawcę i ważne co najmniej do 31.12.2023 r.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
– ZAMAWIAJĄCY UZNA NINIEJSZY WARUNEK ZA SPEŁNIONY, JEŻELI WYKONAWCA PRZEDSTAWI:
a) posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
• Wymagane jest ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł.
Uwaga: W przypadku, gdy wykonawcą będzie składał ofertę na obydwa zadania, wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej – ZAMAWIAJĄCY UZNA NINIEJSZY WARUNEK ZA SPEŁNIONY, JEŻELI WYKONAWCA PRZEDSTAWI:
a) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

• Wymagane jest wykonanie/wykonywanie z należytą starannością minimum 1 usług
trwającej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, polegającej na świadczeniu usługi przewozu osób, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto – warunek ten dotyczy odrębnie każdego zadania.
• Uwaga: W przypadku, gdy wykonawcą będzie składał ofertę na obydwa zadania może wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
• w ramach odrębnych umów, co najmniej dwie usługi trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, polegające na świadczeniu usługi przewozu osób, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto – każda usługa, lub,
• w ramach jednej umowy - jedną usługę trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, polegającą na świadczeniu usługi przewozu osób, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.

UWAGA: Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r., poz. 2415) zgodnie z § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia, jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w punkcie 6.2 4) a) SWZ, dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
A) podmiotowe środki dowodowe wymienione w punkcie 6.2 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ),
2. Oświadczenia (załącznik nr 2/2a do SWZ),
3. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy,
• W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
• Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5. JEŚLI DOTYCZY – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 2b do SWZ),
6. JEŚLI DOTYCZY - Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia — dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.4.3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6.4.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.4.5. W przypadku, o którym mowa w punkcie 6.4.3. i 6.4.4. SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.4.6. W niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.