eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łańcut › Dostawa urządzeń informatycznych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w "Centrum Medycznym w Łańcucie" Sp. z o. o. w ramach środków pochodzących z funduszuOgłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzeń informatycznych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w „Centrum Medycznym w Łańcucie” Sp. z o. o. w ramach środków pochodzących z funduszu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "CENTRUM MEDYCZNE W ŁAŃCUCIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180405906

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ignacego Paderewskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Łańcut

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 172240146

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia2@cm-lancut.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cm-lancut.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń informatycznych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w „Centrum Medycznym w Łańcucie” Sp. z o. o. w ramach środków pochodzących z funduszu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b19e467-6bf3-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457394

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cm-lancut.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cm-lancut.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie eZamawiający, tj.:
1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4. Włączona obsługa JavaScript;
5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1. Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
2. Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji
32 - bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
3. Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
4. Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdują się na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Centrum Medyczne w Łańcucie” Sp. z o. o.,
ul. Paderewskiego 5, 37 – 100 Łańcut;
• kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@cm-lancut.pl, telefonicznie – nr telefonu (17) 22 40 802 lub listownie na adres „Centrum Medyczne w Łańcucie” Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, 37 – 100 Łańcut (sekretariat) lub kontakt osobisty w siedzibie Zamawiającego;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p. n. „Dostawa urządzeń informatycznych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w „Centrum Medycznym w Łańcucie” Sp. z o. o. w ramach środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania Covid-19”, Znak sprawy:SZP/380/28/2022;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
− przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przewidzianej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP/380//28//2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 313433,39 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 70377,54 EUR

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest pełna nazwa „Dostawa urządzeń informatycznych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w „Centrum Medycznym w Łańcucie” Sp. z o. o. w ramach środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania Covid-19” zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w Załącznikami Nr 3 do Specyfikacji pod nazwą „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych”.
2.Przedmiotem zamówienia jest instalacja i wdrożenie urządzeń pasywnych i aktywnych w sieci wewnętrznej oraz wdrożenie systemu typu SIEM, który w aktywny sposób będzie reagował na potencjalne niebezpieczne zdarzenia. W ramach wdrożenia Wykonawca dokona analizy sieci i jej segmentacji a także pełnej integracji z usługami już wdrożonymi. Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń, programów i integracji z istniejącym systemem informatycznym muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją, w tym wykonanie niezbędnej dokumentacji, sporządzenie protokołu odbioru/przekazania, który będzie niezbędny do należytego wykonania całości zadania oraz koszty instruktaży, szkolenia, instrukcji oraz gwarancji.
3.Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki na ten cel nie zostaną mu przyznane.
4.Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
5.Zakup finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców, zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2022/BBIICD Prezesa NFZ
6.Pozostałe warunki zamówienia określają projektowane postanowienia umowy – stanowiące Załącznik Nr 10 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 208733,39 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32427000-2 - System sieciowy

32424000-1 - Infrastruktura sieciowa

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria:
Cena 60,00 %
Okres gwarancji 40,00 %
Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów.
a) Cena za realizację przedmiotu zamówienia (C) zostanie wyliczona w sposób matematyczny według następującego wzoru:
Najniższa oferowana cena
C = --------------------------------------------------------------------- x 100 x waga kryterium (60%)
Cena oferty badanej

Jednostka miary tego kryterium – PLN

Cena (brutto) za poszczególną pozycję musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
b)Okres gwarancji (OG):

Każda oferta w kryterium okres gwarancji (OG) przez każdego członka komisji przetargowej otrzyma następującą ilość punktów:
1) gwarancja na okres 12 miesięcy – 20,00 pkt.
2) gwarancja na okres 24 miesiące – 40,00 pkt.
3) gwarancja na okres 36 miesięcy – 60,00 pkt.
4) gwarancja na okres 48 miesięcy – 80,00 pkt.
5) gwarancja na okres 60 miesięcy – 100,00 pkt.
Jednostka miary tego kryterium – pełne miesiące
Otrzymane punkty w tym kryterium zostaną pomnożone przez wagę kryterium (40 %).

Oferty z krótszym niż 12 miesięcznym okresem gwarancji oraz dłuższym niż 60 miesięcznym okresem gwarancji oraz oferty, w których Wykonawcy nie wpiszą terminu dotyczącego okresu gwarancji zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie ofert pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Realizacja zamówienia w pakiecie zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Podniesienie istniejącego systemu ochrony teleinformatycznej zwiększenie stanowisk ochrony oraz wydłużenie licencji w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w „Centrum Medycznym w Łańcucie” Sp. z o. o. w ramach środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania Covid-19”

4.2.5.) Wartość części: 104700,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: rzy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający będzie stosował niżej podane kryteria:
Cena 60,00 %
Okres gwarancji 40,00 %
Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów.
a) Cena za realizację przedmiotu zamówienia (C) zostanie wyliczona w sposób matematyczny według następującego wzoru:
Najniższa oferowana cena
C = --------------------------------------------------------------------- x 100 x waga kryterium (60%)
Cena oferty badanej

Jednostka miary tego kryterium – PLN

Cena (brutto) za poszczególną pozycję musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
b)Termin wykonania zamówienia (TWZ):

Każda oferta w kryterium termin wykonania zamówienia (TWZ) przez każdego członka komisji przetargowej otrzyma następującą ilość punktów:
1) Termin wykonania zamówienia za 3 dni roboczych – 100,00 pkt.
2) Termin wykonania zamówienia za 4 dni roboczych – 80,00 pkt.
3) Termin wykonania zamówienia za 5 dni roboczych – 60,00 pkt.
4) Termin wykonania zamówienia za 6 dni roboczych – 40,00 pkt.
5) Termin wykonania zamówienia za 7 dni roboczych – 20,00 pkt.
Jednostka miary tego kryterium – dni robocze

Otrzymane punkty w tym kryterium zostaną pomnożone przez wagę kryterium (40 %).

Oferty z krótszym niż 3 – dniowym terminem wykonania zamówienia oraz dłuższym niż 7 – dniowym terminem wykonania zamówienia oraz oferty w których Wykonawcy nie wpiszą terminu wykonania zamówienia zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie ofert pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Realizacja zamówienia w pakiecie zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 57 oraz art. 112 ust. 2 Ustawy Pzp, tj.:
1.1nie podlegają wykluczeniu;
1.2spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie,
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie,
3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie,
4)zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
a)Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie dostawy, których przedmiotem były przełączniki sieciowe o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto każda z dostaw oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie – – powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. (dotyczy Pakietu nr I)
b)dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania co najmniej 2 osobami pełniącymi funkcję specjalistów lub inżynierów posiadających Certyfikat producenta oferowanego oprogramowania SIEM na poziomie co najmniej Administrator, każdy z nich. (dotyczy Pakietu nr I)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik
Nr 4A do Specyfikacji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 273 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 4B do Specyfikacji.
2.Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. Dz. U. poz. 835 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ.
W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
a)Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie dostawy, których przedmiotem były przełączniki sieciowe o wartości minimum 150 000,00 PLN brutto każda z dostaw oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie – – powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. (dotyczy Pakietu nr I)
b)dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania co najmniej 2 osobami pełniącymi funkcję specjalistów lub inżynierów posiadających Certyfikat producenta oferowanego oprogramowania SIEM na poziomie co najmniej Administrator, każdy z nich. (dotyczy Pakietu nr I)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Karta katalogowa przełączników – Załącznik Nr 8 do oferty.
2. Oświadczenie producenta, że oferowane oprogramowanie SIEM spełnia wszystkie wymagane funkcjonalności lub karta katalogowa lub inne materiały potwierdzające funkcjonalności – Załącznik Nr 9 do oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Karta katalogowa przełączników – Załącznik Nr 8 do oferty.
2. Oświadczenie producenta, że oferowane oprogramowanie SIEM spełnia wszystkie wymagane funkcjonalności lub karta katalogowa lub inne materiały potwierdzające funkcjonalności – Załącznik Nr 9 do oferty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

ne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą, nie wymienione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415):

1.Formularz ofertowy sporządzony, według wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji i podpisany przez Wykonawcę.
2.Formularze asortymentowo – cenowe, według wzorów określonych w Załącznikach Nr 2÷2.1 (excel) (każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć tylko te formularze, na które składaj ofertę przetargową).
3.Zestawienie wymaganych parametrów technicznych (załączniki nr 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6), według wzorów określonych w załącznikach Nr 3÷3.5.

UWAGA! W przypadku nie dołączenia do oferty Załącznika nr 1 i Załączników Nr 2, 2.1 oraz Załączników 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.

Inne wymagane dokumenty:

1.W przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnikado reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z opisem zawartym w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został opisany w projektowanych postanowieniach umowy w paragrafie 11, 12 w (załączniku 10, 10.1) do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o. o. https://cm-lancut.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.