eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Dostawa produktów rybnych, mrożonek i wody do Aresztu Śledczego w SuwałkachOgłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa produktów rybnych, mrożonek i wody do Aresztu Śledczego w Suwałkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ARESZT ŚLEDCZY W SUWAŁKACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319598

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 565 12 07

1.5.8.) Numer faksu: 87 565 03 28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_suwalki@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-w-suwalkach

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów rybnych, mrożonek i wody do Aresztu Śledczego w Suwałkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-869e0b15-6b7a-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457066

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00093318/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa produktów rybnych, konserw, mrożonek i wody

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składnie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie „Pzp”, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w postaci miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, i ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz za pomocą poczty elektronicznej: as_suwalki@sw.gov.pl Wymienione narzędzia zapewniają możliwość zapoznania się z treścią złożonych dokumentów wyłącznie po upływie terminu na ich składanie.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanych Formularzy lub za pomocą poczty elektronicznej. Korespondencja przesłana za pomocą Formularzy nie może być szyfrowana.

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”;

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB;

5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują się ID postępowania.

6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 35 MB.

8. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Potwierdzeniem przekazania jest Urzędowe Potwierdzenie wygenerowane przez ePUAP.

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 29, 16-400 Suwałki, tel. 87 565 12 07, e-mail: as_suwalki@sw.gov.pl
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod_as_suwalki@sw.gov.pl 87 565 25 13
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy różnych artykułów spożywczych prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKW.2232.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. SREBRZYK TUSZA (MROŻONA)
-produkt głęboko mrożony, glazura 15 % (+/- 2 %);
Wymagania: brak oznak rozmrożenia, nie uszkodzona glazura ochronna, tusze całe, bez głowy, bez obcych zanieczyszczeń, tkanka mięsna jasna (bez przekrwień i przebarwień); niedopuszczalna obecność pasożytów. Tkanka mięsna sprężysta po rozmrożeniu, nie rozpadająca się, o prawidłowym zapachu, niedopuszczalna zbyt miękka i mazista. Zapach właściwy dla ryb mrożonych, po rozmrożeniu zapach świeżej ryby danego gatunku, niedopuszczalny zapach gnilny.
Sposób mrożenia: SHP „shatter pack”: ryby układane warstwami, przekładane folią, mrożone w blokach.
Opakowanie: tusze ułożone warstwowo z zastosowaniem przekładek z folii umożliwiających łatwe oddzielenie każdej tuszy, tzw. shatter pack, zapakowane w pudła kartonowe. Opakowania powinny być całe, bez uszkodzeń mechanicznych, czyste, bez obcych zapachów oraz wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Każde opakowanie zbiorcze powinno posiadać etykietę zawierającą co najmniej następujące dane: nazwa gatunku ryby, termin przydatności do spożycia lub data produkcji, zawartość glazury, warunki przechowywania oraz pozostałe informacje zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Opakowanie jednostkowe: masa netto 5 kg, masa netto bez glazury 4,25 kg. Temperatura dostarczonego towaru od -24°C do -18°C.
Termin przydatności do spożycia: min 60 dni od daty dostawy do magazynu zamawiającego.
CPV 15221000-3 Ilość: 560,00 kg

2. FILET ŚLEDZIOWY
-filet śledziowy bez skóry w zalewie solankowej;
Wymagania: płaty mięsa śledzia o równej wielkości, błyszczące o naturalnym, jasnym zabarwieniu właściwym dla śledzi, całe, nie uszkodzone, oprawienie staranne, smak i zapach: właściwy dla ryb, bez naleciałości znamionujących początek rozkładu, tkanka mięsna: mięso właściwie związane, sprężyste, bez rozwarstwień i uszkodzeń; solanka: nie powinna wykazywać obcych zapachów oraz smaku jełkiego lub gorzkiego. Właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych, brak oznak i obecności pleśni, szkodników, brak zanieczyszczeń mikrobiologicznych i bakterii chorobotwórczych.
Cechy dyskwalifikujące: płaty o luźnej konsystencji (rozpadające się), przebarwienia świadczące o nieświeżości; zapach mięsa: jełki, kwaśny, gnilny, inny obcy; smak mięsa: jełki, kwaśny, gorzki, metaliczny, chemiczny, inny obcy, słodki z równoczesnym występowaniem różowej barwy mięsa; mazista tekstura tkanki mięsnej, występowanie pasożytów szkodliwych dla zdrowia ludzkiego.
Opakowanie: dostarczane w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnych, zamkniętych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach z podaną informacją dotyczącą nazwy produktu, ilości, terminu ważności oraz nazwy i adresu producenta oraz pozostałe informacje zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Opakowanie – wiaderko plastikowe, wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Waga z zalewą 6 kg, waga po odsączeniu 4 kg.
Termin przydatności do spożycia min. 14 dni od daty dostawy do magazynu Zamawiającego.
Wymagana cena w formularzu ofertowym to waga samego produktu (bez zalewy) !!
CPV 15230000-9 Ilość: 205,00 kg
3. BURGER RYBNY PANIEROWANY (MROŻONY)
- produkt głęboko mrożony,
- mielone mięso ryby / farsz rybny, bez ości, łusek i skóry, bez dodatków, panierowany, wstępnie podsmażony;
Wymagania: powierzchnia całkowicie pokryta panierem, okrągłe, wielkość i kształt wyrobów wyrównane w opakowaniu jednostkowym (masa 1 szt co najmniej 60-70g) niedopuszczalne zabrudzenia, zapleśnienia, zdeformowania oraz rozmrożenie produktu. Nie rozpadające się po obróbce cieplnej.
Opakowanie: wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Opakowania jednostkowe powinny zabezpieczać produkt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych zapachów i uszkodzeń mechanicznych. Każde opakowanie powinno posiadać etykietę z podaną informacją dotyczącą nazwy produktu, ilości, terminu ważności oraz nazwy, adresu producenta oraz pozostałe informacje zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dostawa w opakowaniu pozwalającym na porcjowanie produktu bez konieczności rozmrażania całego opakowania. Opakowanie jednostkowe do 20 kg. Temperatura dostarczonego towaru od -24°C do -18°C.
Termin przydatności do spożycia min. 60 dni od dnia dostawy do Zamawiającego.
CPV15229000-9 Ilość : 2 400,00 kg
4. FARSZ RYBNY
- produkt głęboko mrożony,
Wymagania: granulacja farszu (1-3cm) bez ości, łusek i skóry.
Opakowanie: bloki głęboko mrożone pakowane w karton, warstwy przełożone folią (wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością). Każde opakowanie powinno posiadać etykietę z podaną informacją dotyczącą nazwy produktu, ilości, terminu ważności oraz nazwy, adresu producenta oraz pozostałe informacje zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Opakowanie jednostkowe do 10 kg.
Temperatura dostarczonego towaru od -24°C do -18°C.
Termin przydatności do spożycia min. 30 dni od dnia dostawy do Zamawiającego.
CPV 15229000-9 Ilość: 1 500,00 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15221000-3 - Ryby mrożone

15230000-9 - Ryby suszone lub solone; ryby w solance; ryby wędzone

15229000-9 - Mrożone produkty rybne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najniższa cena brutto

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Marchew z groszkiem
-produkt głęboko mrożony;
Wymagania: składniki marchew 60%, groch zielony 40% (dozwolona zmiana proporcji do 20%).
Opakowanie: dostarczane w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnych, zamkniętych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Każde opakowanie powinno posiadać etykietę z podaną informacją dotyczącą nazwy produktu, ilości, terminu ważności oraz nazwy, adresu producenta oraz pozostałe informacje zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dostawa w opakowaniu pozwalającym na porcjowanie produktu bez konieczności rozmrażania całego opakowania. Opakowanie jednostkowe do 10 kg. Temperatura dostarczonego towaru od -24°C do -18°C.
Termin przydatności do spożycia min. 30 dni od dnia dostawy do Zamawiającego.
CPV:15331170-9 Ilość: 220,00 kg
Mieszanka warzywna
-produkt głęboko mrożony;
Wymagania: 7 składników1) warzyw – proporcje zmienne.
Opakowanie: dostarczane w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnych, zamkniętych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Każde opakowanie powinno posiadać etykietę z podaną informacją dotyczącą nazwy produktu, ilości, terminu ważności oraz nazwy, adresu producenta oraz pozostałe informacje zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dostawa w opakowaniu pozwalającym na porcjowanie produktu bez konieczności rozmrażania całego opakowania. Opakowanie jednostkowe do 10 kg. Temperatura dostarczonego towaru od -24°C do -18°C.
Termin przydatności do spożycia min. 30 dni od dnia dostawy do Zamawiającego.
CPV: 15331170-9 Ilość: 1 000,00 kg
Kalafior
-produkt głęboko mrożony;
Wymagania: skład: kalafior;
Opakowanie: dostarczane w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnych, zamkniętych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Każde opakowanie powinno posiadać etykietę z podaną informacją dotyczącą nazwy produktu, ilości, terminu ważności oraz nazwy, adresu producenta oraz pozostałe informacje zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dostawa w opakowaniu pozwalającym na porcjowanie produktu bez konieczności rozmrażania całego opakowania. Opakowanie jednostkowe do 10 kg. Temperatura dostarczonego towaru od -24°C do -18°C.
Termin przydatności do spożycia min. 30 dni od dnia dostawy do Zamawiającego.
CPV:15331170-9 Ilość: 420,00 kg
Brokuł
-produkt głęboko mrożony;
Wymagania: skład: brokuł;
Opakowanie: dostarczane w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnych, zamkniętych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Każde opakowanie powinno posiadać etykietę z podaną informacją dotyczącą nazwy produktu, ilości, terminu ważności oraz nazwy, adresu producenta oraz pozostałe informacje zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dostawa w opakowaniu pozwalającym na porcjowanie produktu bez konieczności rozmrażania całego opakowania. Opakowanie jednostkowe do 10 kg. Temperatura dostarczonego towaru od -24°C do -18°C.
Termin przydatności do spożycia min. 30 dni od dnia dostawy do Zamawiającego.
CPV:15331170-9 Ilość: 50,00 kg
Pieczarka plastry
-produkt głęboko mrożony;
Wymagania: skład: pieczarka plastry;
Opakowanie: dostarczane w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnych, zamkniętych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Każde opakowanie powinno posiadać etykietę z podaną informacją dotyczącą nazwy produktu, ilości, terminu ważności oraz nazwy, adresu producenta oraz pozostałe informacje zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dostawa w opakowaniu pozwalającym na porcjowanie produktu bez konieczności rozmrażania całego opakowania. Opakowanie jednostkowe do 10 kg. Temperatura dostarczonego towaru od -24°C do -18°C.
Termin przydatności do spożycia min. 30 dni od dnia dostawy do Zamawiającego.
CPV:15331170-9 Ilość: 50,00 kg
Mieszanka kompotowa
-produkt głęboko mrożony;
Wymagania: składniki: min. 5 rodzajów owoców, z wyjątkiem jabłek – proporcje zmienne.
Opakowanie: dostarczane w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnych, zamkniętych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Każde opakowanie powinno posiadać etykietę z podaną informacją dotyczącą nazwy produktu, ilości, terminu ważności oraz nazwy, adresu producenta oraz pozostałe informacje zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dostawa w opakowaniu pozwalającym na porcjowanie produktu bez konieczności rozmrażania całego opakowania. Opakowanie jednostkowe do 10 kg. Temperatura dostarczonego towaru od -24°C do -18°C.
Termin przydatności do spożycia min. 30 dni od dnia dostawy do Zamawiającego.
CPV:15332100-5 Ilość: 550,00 kg
Pierogi z serem
-produkt głęboko mrożony;
Wymagania: udział farszu – nie mniej niż 30 %
Opakowanie: dostarczane w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnych, zamkniętych, prawidłowo oznakowanych opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Każde opakowanie powinno posiadać etykietę z podaną informacją dotyczącą nazwy produktu, ilości, terminu ważności oraz nazwy, adresu producenta oraz pozostałe informacje zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dostawa w opakowaniu pozwalającym na porcjowanie produktu bez konieczności rozmrażania całego opakowania. Opakowanie jednostkowe do 10 kg. Temperatura dostarczonego towaru od -24°C do -18°C.
Termin przydatności do spożycia min. 30 dni od dnia dostawy do Zamawiającego.
CPV:15896000-5 Ilość: 450,00 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331170-9 - Warzywa mrożone

15332100-5 - Przetworzone owoce

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najniższa cena brutto

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Woda źródlana/mineralna niegazowana
Opakowanie: pojemność opakowania PET 1,5L
Termin przydatności do spożycia min. 6 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.
CPV: 15981000-8 Ilość: 1 850 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15981000-8 - Wody mineralne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najniższa cena brutto

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunku określonego w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczącego:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie- oświadczenie Wykonawcy
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie - oświadczenie Wykonawcy
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
d) zdolności technicznej lub zawodowe
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
2. Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
4. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed ich złożeniem;
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których stanowi art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, wykonawca składa do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy - złącznik nr 1 do SWZ ewentualne pełnomocnictwo - jeśli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania mocodawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
4) Na ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składają się dokumenty:
a) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, które zawiera m.in.: nazwy i adresy członków, nazwę i adres pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy przedstawicieli członków, zgodnie z zasadami reprezentacji;
b) oświadczenia wyszczególnione w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) Jeżeli oferta wykonawców zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.


W przypadku wskazania przez wykonawcę w oświadczeniu (zał. nr 2), dostępności podmiotowych środków dowodowych, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych podmiotowe środki dowodowe.
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych dotyczących rodzajów dokumentów oraz formy ich składania w niniejszym postępowaniu rozstrzygającym jest rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
2. Zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć w szczególności:
1) nazwy, adresu oraz osób reprezentujących strony;
2) zmiana ceny przedmiotu zamówienia może nastąpić na wniosek Wykonawcy nie częściej jednak niż jeden raz w kwartale, o kwotę nie większą niż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za kwartał w stosunku do kwartału poprzedniego, opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
3) urzędowej stawki podatku VAT na artykuły wymienione w załączniku nr 1 do umowy;
4) każdej zmiany, która jest korzystna lub neutralna dla Zamawiającego lub zmiany której nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5) zmiany przez Zamawiającego wartości pierwotnej umowy, o której mowa w art 455 ust. 2 ustawy PZP.
3. Zmiany umowy określone w ust. 1 i 2 będą dokonane w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnia również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.