eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowa Dęba › "Usługa - wykonanie przeglądów, konserwacji i serwisu klimatyzatorów stacjonarnych i wentylacji mechanicznej w kompleksach wojskowych administrowanych przez SOI Nowa Dęba"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa – wykonanie przeglądów, konserwacji i serwisu klimatyzatorów stacjonarnych i wentylacji mechanicznej w kompleksach wojskowych administrowanych przez SOI Nowa Dęba”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWEJ DĘBIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180692828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Anieli Krzywoń 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Dęba

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-460

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 33wog.zamowienia-publiczne@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://33wog.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa – wykonanie przeglądów, konserwacji i serwisu klimatyzatorów stacjonarnych i wentylacji mechanicznej w kompleksach wojskowych administrowanych przez SOI Nowa Dęba”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab449935-6bdc-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00456766

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00052572/27/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.25 Usługa – wykonanie przeglądów, konserwacji i serwisu klimatyzatorów stacjonarnych i wentylacji mechanicznej w kompleksach wojskowych administrowanych przez SOI Nowa Dęba

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/33wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/33wog/public/postepowanie?postepowanie=37487222

Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez Platformę zakupową jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Platformy zakupowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w:
Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług – Platformy zakupowej) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Platformy zakupowej oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z https://portal.smartpzp.pl/33wog,
2) zapoznał i stosuje się do Regulaminu korzystania z usług systemu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z dokumentacją postępowania

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z dokumentacją postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp92/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 57425,17 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów, konserwacji i serwisu klimatyzatorów stacjonarnych i wentylacji mechanicznej w kompleksach wojskowych administrowanych przez SOI Nowa Dęba. Szczegółowy wykaz urządzeń podlegających przeglądom przedstawiony został w załączniku do SWZ tj. Formularzu szczegółowej wyceny. Niniejsze zamówienie nie zostało podzielone na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres wykonania usługi, stanowiącej przedmiot zamówienia został przedstawiony w załączniku do SWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42510000-4 - Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia chłodzące oraz maszyny filtrujące

42500000-1 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny wyłącznie ofert niepodlegających odrzuceniu.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:

Cena ofertowa brutto zamówienia - 60 pkt
Przystąpienie Wykonawcy do usunięcia awarii - 40 pkt

Oferty będą oceniane według poniższych wzorów i zasad:

Kryterium CENA OFERTOWA BRUTTO ZAMÓWIENIA - waga 60 pkt.

C=Cn/Cb x 60 pkt
gdzie:
C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
w kryterium cena 60 pkt;
Cn – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu;
CB – zaproponowana cena oferty badanej.


Kryterium PRZYSTĄPIENIE WYKONAWCY DO USUNIĘCIA AWARII - waga 40 pkt.

Punkty w powyższym kryterium będą liczone w sposób następujący:
przystąpienie Wykonawcy do usunięcia awarii nastąpi w ciągu 18 godzin
od chwili zgłoszenia awarii – 40 pkt
przystąpienie Wykonawcy do usunięcia awarii nastąpi w ciągu 24 godzin
od chwili zgłoszenia awarii – 20 pkt
przystąpienie Wykonawcy do usunięcia awarii nastąpi w ciągu 30 godzin
od chwili zgłoszenia awarii – 0 pkt (czas wymagany przez Zamawiającego)

Jeżeli Wykonawca w swojej ofercie wskaże czas reakcji na usunięcie awarii dłuższy niż 30 godzin to jego oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań postawionych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta Wykonawcy, który nie określi w Formularzu ofertowym czasu reakcji na usunięcie awarii potraktowana zostanie jak oferta z czasem reakcji na usunięcie awarii do 30 godzin. Oferta Wykonawcy, który wskaże czas reakcji na usunięcie awarii krótszy aniżeli 18 godzin, zostanie potraktowana jak oferta z 18 godzinnym czasem reakcji.


Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, który:
1) spełni wymagania określone w niniejszej SWZ;
2) przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów we wskazanym kryterium oceny ofert – „cena” oraz „Przystąpienie Wykonawcy do usunięcia awarii”.

Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym
w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty.
W przypadku braku zgody o której mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została kolejno najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów we wskazanych powyżej kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: PRZYSTĄPIENIE WYKONAWCY DO USUNIĘCIA AWARII

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia będzie posiadał uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie instalacji, konserwacji, serwisowania lub naprawy klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej.

b) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą ważne kwalifikacje SEP uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nieprzekraczającym 1 kV oraz certyfikat dla personelu o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp)
w zakresie wskazanym w załączniku do SWZ . W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o którym mowa powyżej (oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) w części odnoszącej się do braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby wraz z własnym oświadczeniem przedstawia także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

aktualnego na dzień złożenia, oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (składanym przez Wykonawcę wraz z ofertą).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) w zakresie wskazanym w załączniku do SWZ oraz oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o którym mowa powyżej (oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) w części odnoszącej się do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, składa ten z Wykonawców, który wykazuje ich spełnienie.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby wraz z własnym oświadczeniem przedstawia także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na jego zasoby. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dotyczących:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej tj.:
certyfikatu, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015r.
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
b) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zadania wraz z informacją o posiadanych kwalifikacjach przez osobę skierowaną do realizacji niniejszego zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum / wspólnicy spółki cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia;
2) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy Pzp - fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (pełnomocnictwa lub innych dokumentów z których wynikać będzie fakt ustanowienia pełnomocnika). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane;
3) pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
4) pełnomocnictwo lub inny dokument z którego treści będzie wynikało umocowanie ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć wraz z ofertą;
5) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/33wog/public/postepowanie?postepowanie=37487222

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Terminy poszczególnych przeglądów:
1) I przegląd należy wykonać w terminie 01.05.2023r. – 30.05.2023r.,
2) II przegląd należy wykonać w terminie 01.11.2023r. – 30.11.2023r.
Ponadto w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania bieżących awarii. Przystąpienie Wykonawcy do usuwania awarii nastąpi w ciągu maksymalnie 30 godzin od momentu jej zgłoszenia. Wykonawca w Formularzu ofertowym wskaże w jakim czasie zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania awarii.

Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu konserwacji, przeglądów technicznych urządzeń wyłączeniem kadry kierowniczej, jeżeli wykonywanie w/w czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 5) i 7) ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Na ofertę składają się:
1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ,
2) Formularz szczegółowej wyceny – wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i załączniki:
1) aktualne oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik do SWZ;
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - załącznik do SWZ(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku podpisania oferty przez osobę, której umocowanie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych);
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządzone wg załącznika do SWZ (w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na zasobach udostępnionych przez inne podmioty).

Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w rozdziale XV SWZ przez wszystkie osoby wskazane w wykazie osób, skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia oraz certyfikat dla personelu o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Jeżeli Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy nie przedłoży dokumentów, o których mowa w ust. poprzedzającym, Zamawiający uzna, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Sytuacja, gdy Wykonawca, który przedkłada ofertę, partycypuje jako Wykonawca w więcej niż jednej ofercie, spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone. Sytuacja, o której mowa w zadaniu poprzedzającym dotyczy zarówno ofert składanych indywidualnie, jak i ofert Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.