eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-10-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
w sezonie zimowym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370446723

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 18

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 4435140

1.5.8.) Numer faksu: 134462868

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzdjaslo@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.powiat.jaslo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzdjaslo.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
w sezonie zimowym 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1f5dff4-52d2-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00456709

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031432/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2023/2024

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00396074

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: T.2e.261.1.20.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 697799,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR I
Zimowe utrzymanie następujących dróg:
a) 1826R Święcany – gr. wojew. – Czermna
b) 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny
c) 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów
d) 1829R Jareniówka – Jabłonica - gr. wojew. – Czermna
e) 1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn
f) 1832R Bączal – Skołyszyn
g) 1833R Lipnica Górna – Wróblowa
o łącznej długości 36,227 km

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.5.) Wartość części: 80764,04 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR II
Zimowe utrzymanie następujących dróg:
a) 1860R Trzcinica – Jareniówka
b) 1861R Droga przez wieś Przysieki
c) 1863R Skołyszyn – Harklowa – gr. wojew. – Wójtowa – Lipinki
d) 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola- Przysieki
e) 1865R Kunowa – Harklowa
f) 1866R Harklowa – gr. wojew. – Pagorzyna
g) 1867R Harklowa – Osobnica
h) 1869R Osobnica – Pagórek
i) 1870R Lipinki – Pagorzyna – gr. wojew. – Radość
o łącznej długości 32, 112 km

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 65857,61 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR III
Zimowe utrzymanie następujących dróg:
a) 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin
b) 1871R Jasło – Brzyście – Osobnica
c) 1873R Osobnica – Dębowiec
d) 1875R Józefów – Duląbka
e) 1876R Duląbka – Cieklin
f) 1877R Cieklin – Wola Cieklińska
o łącznej długości 29,386 km

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 64610,64 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR IV
Zimowe utrzymanie następujących dróg:
a) 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz
b) 1874R Dębowiec – Kopaniny
c) 1882R Droga przez wieś Dębowiec
d) 1883R Dębowiec – Zarzecze
e) 1878R Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże
f) 1879R Zawadka Osiecka - Pielgrzymka
g) 1880R Załęże - Wola Dębowiecka - Dębowiec
h) 1881R Dębowiec – Załęże - Osiek Jasielski
o łącznej długości 38,850 km

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 807602,32 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR V
Zimowe utrzymanie następujących dróg:
a) 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok
b) 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa
c) 1850R Jasło - Łajsce – Zręcin
d) 1886R Czeluśnica – Gąsówka – Umieszcz
e) 1887R Czeluśnica -Tarnowiec
f) 1888R Umieszcz - Tarnowiec
g) 1889R Tarnowiec - Sądkowa
h) 1890R Gliniczek - Czeluśnica
i) 1891R Tarnowiec - Brzezówka
j) 1892R Tarnowiec - Wrocanka-Piotrówka
k) 2410R Łubno Szlacheckie- Łubienko
o łącznej długości 46,072 km

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 86978,84 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR VI
Zimowe utrzymanie następujących dróg:
a) 1893R Osiek Jasielski - Mytarz
b) 1894R Świerchowa - Osiek Jasielski – Samoklęski
c) 1896R Krosno – Kobylany - Toki
d) 1897R Droga przez wieś Sadki
e) 1898R Chorkówka - Faliszówka - Nienaszów
f) 1899R Droga przez wieś Grabanina
g) 1900R Nowy Żmigród – Makowiska - Sulistrowa
h) 1901R Nienaszów – Makowiska
i) 1902R Stary Żmigród- Łysa Góra
j) 2411R Droga przez wieś Mytarz
k) 2412R Droga przez wieś Czekaj
o łącznej długości 36,219 km

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 69588,50 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR VII
Zimowe utrzymanie następujących dróg:
a) 1839R Sieklówka-Lublica
b) 1840R Bieździadka - Gorajowice - Jasło
c) 1841R Sieklówka-Warzyce
d) 1843R Szebnie-Bierówka-Szebnie
e) 1844R Niepla-Przybówka
f) 1845R Szebnie-Chrząstówka-Przybówka
g) 1846R Chrząstówka-Moderówka
h) 1847R Szebnie-Tarnowiec-Jedlicze-Potok
o łącznej długości 24,498 km

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 51581,74 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR VIII
Zimowe utrzymanie następujących dróg:
a) 1851R Jasło (Sobniów) - Łaski-Nowy Glinik - Zarzecze
b) 1884R Łężyny - Łajsce
c) 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski
d) 1912R Zarzecze - Łajsce
e) 2506R Majscowa - Nowy Glinik
f) 2507R Dębowiec- Myscowa
o łącznej długości 22,238 km

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 62126,73 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR IX
Zimowe utrzymanie następujących dróg:
a) 1895R Samoklęski-Brzezowa-Kąty
b) 1904R Desznica – Jaworze
c) 1905R Kąty – Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała
d) 1907R Kąty – Myscowa – Krempna
e) 1908R Krempna-Polany
f) 1909R Krempna-Żydowskie-Grab
g) 1911R Iwla – Polany - Huta Polańska
o łącznej długości 45,323 km

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 100017,76 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR X
Zimowe utrzymanie następujących dróg:
a) 1313R Jasło- Błażkowa – Jodłowa
b) 1314R Czermna-Dębowa
c) 1321R Błażkowa-Skurowa
d) 1835R Kołaczyce – Brzyska - Brzyska przez wieś
e) 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie
f) 1837R Kołaczyce - Sieklówka - Lubla
g) 1838R Bieździedza - Sowina – Januszkowice
o łącznej długości 38,360 km

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 84494,92 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 85276,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 85276,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 85276,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: USŁUGI TRANSPORTOWO- SPRZĘTOWE I HANDEL Witalis Marian

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851002019

7.3.3) Ulica: 281

7.3.4) Miejscowość: Trzcinica

7.3.5) Kod pocztowy: 38-207

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 85276,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-15

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 67554,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 67554,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 67554,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA USŁUGOWA Robert Kowalczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6852327976

7.3.3) Ulica: Łajsce 127

7.3.4) Miejscowość: Tarnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 38-204

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 67554,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-15

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 93652,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 93652,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 93652,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowo- Handlowe „TRANSBAZ” Paweł Bazan

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6852018910

7.3.3) Ulica: ul. Basztowa 2

7.3.4) Miejscowość: Nowy Żmigród

7.3.5) Kod pocztowy: 38-230

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 93652,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-15

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 83160,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 88257,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 83160,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowo- Handlowe „TRANSBAZ” Paweł Bazan

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6852018910

7.3.3) Ulica: ul. Basztowa 2

7.3.4) Miejscowość: Nowy Żmigród

7.3.5) Kod pocztowy: 38-230

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 83160,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-15

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 72576,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 72576,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 72576,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Transportowo-Sprzętowe w zakresie Budownictwa Drogowego Ziemnego i Wodnego Janusz Cieśla

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851035734

7.3.3) Ulica: Majscowa 14

7.3.4) Miejscowość: Dębowiec,

7.3.5) Kod pocztowy: 38-220

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 72576,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-15

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 50527,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 58266,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 50527,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „SOL-K-JAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6850008735

7.3.3) Ulica: Ul. Kazimierza Wielkiego 3

7.3.4) Miejscowość: Jasło

7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 50527,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-15

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 63720,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 63720,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 63720,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA USŁUGOWA Robert Kowalczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6852327976

7.3.3) Ulica: Łajsce 127

7.3.4) Miejscowość: Tarnowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 38-204

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 63720,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-15

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 105197,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 105197,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 105197,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Transportowo- Sprzętowy Jan Janas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6850013127

7.3.3) Ulica: Kąty 14

7.3.4) Miejscowość: Nowy Żmigród

7.3.5) Kod pocztowy: 38-230

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 105197,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-15

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 88128,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 88128,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 88128,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Transportowo-Sprzętowe w zakresie Budownictwa Drogowego Ziemnego i Wodnego Janusz Cieśla ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851035734

7.3.3) Ulica: Majscowa 14

7.3.4) Miejscowość: Dębowiec

7.3.5) Kod pocztowy: 38-220

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 88128,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.